budowa cz硂nka m昕czyzny

Z prof. Zbigniewem Lwem-Starowiczem rozmawia Krystyna Romanowska

Jak baobab

Jak baobab

Co drugi m昕czyzna jest niezadowolony z rozmiar體 swojego cz硂nka. Wielu chodzi po lekarzach, domagaj眂 si jego powi阫szenia. W absolutnej tajemnicy przed partnerkami!

M硂tki, maczugi, lance - ukryte m阺kie kompleksy

Co drugi m昕czyzna jest niezadowolony z rozmiar體 swojego cz硂nka. Wielu chodzi po lekarzach domagaj眂 si jego powi阫szenia - m體i prof. Zbigniew Lew-Starowicz w magazynie "Wysokie Obcasy Extra"

Od "Zagubionej autostrady" po "Rozmowy kontrolowane" - 14 film體 o urz阣niczej rzeczywisto禼i

Kiedy czytam ostatnie prasowe doniesienia, to mam wra縠nie, 縠 縴jemy w scenariuszu sensacyjnej fabu硑. A poniewa lubi sobie pofantazjowa to stworzy砤m list znanych film體, kt髍e mog硑by opowiada o polskich urz阣niczych realiach.

Czy znasz swoje penisowe IQ? - recenzja ksi笨ki "Mistrzyni penisa"

Czy znasz swoje penisowe IQ? - recenzja ksi笨ki "Mistrzyni penisa"

przeprowadzenia rzecz jasna w parach i maj na celu podniesienie naszej wiedzy na temat naszego cia砤. No bo ka縟y jednak inaczej reaguje na dotyk itd. Z bada, kt髍e przeprowadzi硑 panie wynika, 縠 41% badanych m昕czyzn odpowiedzia硂, 縠 najwra縧iwsz cz甓ci cz硂nka jest w阣zide砶o. Je縠li nie wiecie, gdzie ono

Ewolucja w naszym ciele i jej b酬dy

Ewolucja w naszym ciele i jej b酬dy

Artyku pochodzi z magazynu "Nauka dla Ka縟ego", kt髍y dost阷ny jest w ka縟y wtorek z "Gazet Wyborcz" "Zacznijmy od ryby z jej specyficznym planem budowy, ubierzmy j w kostium ssaka, a potem wymodelujmy tego ssaka tak, by sta na dw骳h nogach, m體i, my秎a i potrafi

Gra縴na Plebanek: M昕czy糿i s jak patelnia pokryta teflonem

Gra縴na Plebanek: M昕czy糿i s jak patelnia pokryta teflonem

. Wszystkie jeste秏y kobietami, piszemy o kobietach. Rozumiem, 縠 literatura kobieca powinna mie jaki w眛ek mi硂sny. Ale przecie literatura pisana przez m昕czyzn te j ma! Ten termin jest niejasny, taki poklepuj眂y po ramieniu. Dla mnie w砤秐ie umniejszaj眂y... - Gdy wyda砤m "Dziewczyny z Portofino

Najpi阫niejsze seks gad縠ty. Zabierzesz je do 丑縦a?

si doznania zar體no m昕czyzny, jak i kobiety. Jego budowa pozwala na dopasowanie si do wielko禼i ka縟ego cz硂nka. Nak砤dka ma sze舵 r罂nych tryb體 wibracji i jest wodoodporna. Wi阠ej na stronie producenta. Lubisz nasze artyku硑? Zosta fanem i kliknij tutaj. Jak wygl眃a? Jak kieszonkowy wiatraczek

Technologia zag砤dy. Grobowiec miliona i stu tysi阠y

Technologia zag砤dy. Grobowiec miliona i stu tysi阠y

drugiej daty, bo wtedy rozpocz瓿a si budowa obozu 秏ierci w Be晨cu na Lubelszczy糿ie i wys砤ne zosta硑 zaproszenia na konferencj w Wannsee, kt髍a przesun瓿a si jednak w czasie. W Wannsee uzgodniono szczeg蟪y operacji "Reinhardt" zak砤daj眂ej budow oboz體 秏ierci na obszarach wysuni阾ych

Dlaczego W阦rzy maj tak du縴 problem z mniejszo禼iami?

Dlaczego W阦rzy maj tak du縴 problem z mniejszo禼iami?

standard. Wtedy m體i硂 si o asymilacji Rom體, nie jak dzi - o integracji. Romowie dostawali od pa駍twa kredyty na budow dom體. Tylko 縠 jednocze秐ie pr骲owano zmienia ich kultur i tradycj. Dzisiaj jest jeszcze gorzej, mamy do czynienia z jawnym faszyzmem i dyskryminacj. Prze秎adowania s na porz眃ku

Profesor Cherkaoui El Moursli: Wszyscy pochodzimy z energii

Profesor Cherkaoui El Moursli: Wszyscy pochodzimy z energii

, 縠 materia ma mas i si przyci眊a, a wi阠 istniej galaktyki, gwiazdy, planety oraz my sami. Ale dlaczego to odkrycie jest takie wa縩e? Poniewa w ten spos骲 teoretyczny model budowy Wszech秝iata zosta ostatecznie zaakceptowany. Czy s w nim jeszcze jakie luki? Tego nie wiemy. Ale zawsze jest co

Czy kobiecie trudniej w 秝iecie hadron體?

Czy kobiecie trudniej w 秝iecie hadron體?

kierowniczych CERN-u? - Na 40 cz硂nk體 Rady (po dwie osoby z ka縟ego kraju cz硂nkowskiego) jest nas sze舵. Kilka pa jest te w秗骴 doradc體 delegacji oraz w Komitecie Finansowym. Ale w Komitecie Polityki Naukowej podczas moich dw骳h trzyletnich kadencji by砤m przez d硊縮zy czas jedyn kobiet. Mo縠 jednak

Medyczna historia cudu

Medyczna historia cudu

doskona砮 - zrezygnowa硑 z ca砮j 縴ciowej maszynerii, kt髍a kryje si w kom髍kach wszystkich innych organizm體 i s硊縴 do wytwarzania energii, budowy, wzrostu i rozmna縜nia. Wirus po縴cza sobie wszystkie te instrumenty od kom髍ki, kt髍 opanowuje. Przez chwil 縴je jej 縴ciem. Kiedy wirus wnika do kom髍ki

Podziemne osobliwo禼i i tragedie

Podziemne osobliwo禼i i tragedie

metra (i w pi阾rowym autobusie miejskim) zgin瓿o 56 os骲, a 700 zosta硂 rannych. Zamach przeprowadzi硂 czterech islamskich terroryst體 samob骿c體. Dziesi赕 lat wcze秐iej, 20 marca 1995 r., cz硂nkowie sekty religijnej Aum - Najwy縮za Prawda podczas porannego szczytu na stacji Kasumigaseki w Tokio

Pochwa砤 cia砤. Wielka paryska wystawa Roberta Mapplethorpe'a

Pochwa砤 cia砤. Wielka paryska wystawa Roberta Mapplethorpe'a

m昕czyzny. Jest ubrany w trzycz甓ciowy garnitur, ale z rozporka wystaje mu cz硂nek. Mapplethorpe igra z konwencj, wy秏iewa urz阣niczy uniform, ale tak縠, by mo縠, 縜rtuje ze stereotypu seksualnej atrakcyjno禼i Murzyn體. Sam mia czarnych partner體 i pono nalega, aby pozwalali si nazywa "

Swiet砤na Aleksijewicz: Zbieraj眂 wywiady czu砤m, 縠 jest w nich ocean nienawi禼i

Swiet砤na Aleksijewicz: Zbieraj眂 wywiady czu砤m, 縠 jest w nich ocean nienawi禼i

handlowania zmusi. Jednak pisze pani, 縠 kobietom i tak by硂 砤twiej odnale兼 si w nowej rzeczywisto禼i ni m昕czyznom. Tak. Trzeba pami阾a, 縠 spo砮cze駍two sowieckie wbrew propagandzie by硂 patriarchalne, m昕czyzna by bohaterem, szed na wojn albo pracowa na wielkich budowach, a kobieta raczej

Kobiety o kobietach w nauce

Kobiety o kobietach w nauce

ich nie brakuje - 47 proc. Im wy縠j, tym wi阠ej m昕czyzn - kobiet jest tylko co pi眛y polski profesor - ocenia prof. Witko.Jak dodaje, r罂nic p砪i wida te w poszczeg髄nych dyscyplinach nauki. Ze 秝iec szuka kobiet w秗骴 profesor體 astronomii, mechaniki, energetyki, in縴nierii chemicznej, budowy

Madonna urodzinowo: jakie ma plany 53-latka?

) przekazane przez Madonn. Jak donosi砤 gazeta, poprzedni cz硂nkowie zarz眃u zamiast budowa szko酬 dla 400 dziewcz眛 wydawali niebotyczne sumy na podr罂e, pensje i hotele. Musieli秏y podj辨 bardzo trudn decyzj o przerwaniu naszych plan體 budowy szko硑 Raising Malawi Academy for Girls - poinformowa w

Aktywizacja kobiet wed硊g Opus Dei. Szkol gospodynie domowe za pieni眃ze z UE

Aktywizacja kobiet wed硊g Opus Dei. Szkol gospodynie domowe za pieni眃ze z UE

latach 90. administrowanie nieruchomo禼iami przekaza硂 innym stowarzyszeniom, za硂縪nym przez cz硂nk體 Opus Dei. Powsta硑 w nich tzw. o秗odki formacyjne, kt髍e maj wychowywa m硂dzie w duchu Dzie砤 i krzewi my秎 jego za硂縴ciela - ksi阣za Josemarii Escrivy de Balaguera - w秗骴 doros硑ch. W

Nadzy faceci w muzeum? Bezwstydna wystawa w Pary縰

Nadzy faceci w muzeum? Bezwstydna wystawa w Pary縰

Johann Joachim Winckelmann. Artystom zaleca wybiera stateczne pozy. Wyobra縜 sobie, 縠 poddane rygorom gimnastyki i niekr阷owane grubym odzieniem cia砤 staro縴tnych "by硑 bardziej jednolite w budowie, mia硑 szlachetniej spojone poszczeg髄ne cz甓ci, bogatsz miar obfito禼i ni nasze chude cia砤 z

Zwi眤ki partnerskie - kto "za", a kto "przeciw". Biedro upubliczni dane

"Przedmiotowy projekt oraz przepisy wprowadzaj眂e pozostaj w ca砶owitej sprzeczno禼i z zasadami statutowymi NSZZ RI "Solidarno舵" oraz warto禼iami moralnymi, kt髍ymi kieruj si cz硂nkowie zarz眃u" - czytamy w opinii o projekcie wprowadzaj眂ym zwi眤ki partnerskie autorstwa

Wybieg za krat

Wybieg za krat

nie m骿 秝iat. Tam, sk眃 jestem, s tylko morze i pola. Mnie poci眊a砤 sztuka. Sprawia砤, 縠 u秏iecha砮m si do siebie jak urwis - t硊maczy. Obie kolekcje - "I Know I Have Lost" i "Nihilism" - zainaugurowa w internecie, fashion show nie jest w jego stylu. S dla m昕czyzn, bo na

Epoka hipokryzji. Ca砤 prawda o seksie w II Rzeczpospolitej [FRAGMENTY KSI’KI]

Epoka hipokryzji. Ca砤 prawda o seksie w II Rzeczpospolitej [FRAGMENTY KSI’KI]

m昕czyzn. Jakiekolwiek opisy scen intymnych czy cho鎎y sugestie, 縠 bohaterowie ksi笨ki prowadz 縴cie seksualne, by硑 z gruntu wykluczone.   Do pewnej liberalizacji pogl眃體 dosz硂 w kr阦ach zwi眤anych z Ko禼io砮m dopiero w latach trzydziestych. Post阷owcy zacz阬i nie秏ia硂 sugerowa, 縠 mo縩a

Muxes - trzecia p砮

Muxes - trzecia p砮

budowie cia砤, kt髍e trudno zaliczy do przedstawicielek p砪i pi阫nej. To muxes (czytaj muszes) - reprezentantki tutejszej trzeciej p砪i, dzi阫i kt髍ej Juchitan sta si s砤wny w kr阦ach meksyka駍kich antropolog體, a od kilku lat, za spraw filmu dokumentalnego Alejandry Islas, tak縠 poza Meksykiem. Jej

Fascynuj眂y bojownik. O cz硂wieku, kt髍y zada kolonializmowi decyduj眂y cios

europejskich oficer體 morduje i pali wsie. Koza jest warta 400 kawa砶體 mosi眃zu - tamtejszej zwyczajowej waluty. Ludzkie 縴cie to cena dw骳h i p蟪 kozy. Kar za ma硂 wydajn prac jest obci阠ie d硂ni, stopy, uszu. Albo 秏ier. Odci阾e d硂nie m昕czyzn, kobiet i dzieci w阣zi si w dymie, by w dusznym, wilgotnym

Zes砤nie do szpitala psychiatrycznego. Historia najnowsza

chorob Parkinsona. Bukowski wspomina, jak kt髍ego dnia po wej禼iu do jednego z gabinet體 ujrza na kilkunastu tapczanach le勘cych na brzuchu m昕czyzn bez spodni, kt髍ym za pomoc specjalnych lamp nagrzewano po秎adki. Dostali tyle zastrzyk體 z aminozyny, 縠 ig砤 nie przebija砤 ju mi甓ni i trzeba je by硂

Grill kontra globalizacja

tak jak wsp髄ne przygotowywanie i spo縴wanie posi砶u. W niekt髍ych domach grill to zreszt jedyna okazja, 縠by m昕czyzna przygotowa g丑wny posi砮k, a kobieta tylko sa砤tki. Mo縠 mi阺o b阣zie niedopieczone, facet spocony, zadymiony, ale nie o to chodzi. A 3 maja? - To przyk砤d, jak rytua wygasa

Awantury o Miss: 砤manie obcas體, darcie stanik體 i koronacje owiec

tak縠 m硂de mamy, to nagle - jak odnotowa砤 w 1867 r. pewna gazeta ukazuj眂a si w Savannah w stanie Georgia - okaza硂 si, 縠 konkursy dla dzieci przyci眊aj t硊my m昕czyzn. Pocz眞szy wi阠 od 1870 r., dokonuj眂 wybor體 naj砤dniejszego dziecka, s阣ziowie od Kalifornii po Nowy Jork zacz阬i te nagradza

Czy jeste秏y stworzeni do monogamii?

zreszt nie tylko biologiczn sk硂nno舵 m昕czyzn do rozwi眤硂禼i. Bardziej wnikliwa analiza m阺kiej anatomii dowodzi, 縠 ludzkie samce przystosowane s do radzenia sobie z wrodzon niewierno禼i partnerek. Wielu badaczy uwa縜, 縠 wyj眛kowo du縠 rozmiary cz硂nka u samc體 gatunku ludzkiego (w por體naniu np

Maria Bartuszova - rze糱iarka prze砤muje barier mi阣zy sztuk a niesztuk, tw髍czo禼i a 縴ciem

- zatrudnia ich przy dekorowaniu osiedli, skwer體 i dom體 handlowych. Z ka縟ej inwestycji budowlanej 4 proc. idzie na cele dekoracyjne. Arty禼i zje縟縜j tu z Pragi, z Bratys砤wy. Zaczyna si z硂ty okres dla Marii i Juraja Bartusz體. Ju nie trzeba mie przydzia硊 pracy, wystarczy by cz硂nkiem zwi眤ku

Tajemnica piramidy Maj體

cokolwiek powiedzie natomiast, do kogo nale縜硑 najstarsze szcz眛ki - na dnie piramidy. Nie wiemy, czy to kobieta, czy m昕czyzna, czy 秏ier by砤 naturalna, czy mo縠 to ofiara z硂縪na tu przed rozpocz阠iem budowy piramidy. Nie m骻 to by kto niskiego stanu, bo na drog do 秝iata podziemnego otrzyma

Ma砱orzata Rejmer: Nie chcia砤bym odstrasza ludzi od Bukaresztu. To jest fascynuj眂e miasto

, tkanin, kryszta丑w. Z硂to po秗骴 b硂ta. Do dzi nie wiadomo, ile os骲 zgin瓿o podczas budowy - sto czy tysi眂. W ko馽u pa砤c sta si tak縠 symbolicznym grobowcem Ceau escu. Po 1989 roku Rumuni mieli ze swoim Domem Ludu zdecydowanie wi阫szy problem ni my z Pa砤cem Kultury i Nauki. Dom Ludu zagarnia ca潮

Matka Polka. Rozmowa z Teres Kapel

si wydawa硂, 縠 ten dodatek to by硑 jakie grosze, ale nieprawda. W 1985 roku z pensji m昕a na politechnice jedna trzecia to by硑 zasi砶i na dw骿k, wtedy, dzieci. To du縪 w bud縠cie domowym. W okresie transformacji 秝iadczenia uzale縩iono od poziomu zarobk體, potem od poziomu dochodu na cz硂nka

Nikt Obamy nie pyta, co sobie powi阫szy

praktyczne, bo id眂 na budow, trzeba na硂縴 buciory i kask, a na spotkanie z klientem - 縜kiet. Jaki czas temu wyprodukowano lalki Barbie profesjonalistki. Jest te architektka - w czerwonym kostiumie, szpilkach, w kasku. Tak to my chodzimy na przyj阠ia. Bez kasku, oczywi禼ie. Zauwa縴砤m, 縠 kobiety

Co trzeba zrobi, aby po 12 kadencjach b砤gali, aby zosta砤

, drugiego szefa Mississaugi (aglomeracja istnieje od 1974 roku; powsta砤 z po潮czenia okolicznych wsi i miasteczek). Zarz眃zanie tak wielk organizacj to dla niej nowo舵, ale w polityce czuje si jak ryba w wodzie. Zaczyna砤 w 1967 roku jako cz硂nek rady ds. planowania w Streetsville, wsi, w kt髍ej

Filozofia ma砮j 硑縦i Aleksandry Fuchs, liderki, so硉yski

;obciuch" (obca), ma takie podej禼ie do zwierzyny. A u niej zwierz阾a by硑 jak cz硂nkowie rodziny. Kurczaki grza硑 si za piecem w kuchni, g甓 wysiadywa砤 m硂de w wannie. A gdy wyklu硑 si ma砮 g眘i眛ka, to hop pod ko砫r je wygrzewa. 痑dnej swojej kurki nie zjad砤, bo mia砤 tak oswojone, 縠

Wysokie Obcasy Extra

jest zadowolona z budowy swoich genitali體. I tysi眂e m昕czyzn chodzi po lekarzach, domagaj眂 si powi阫szenia cz硂nka - o katuszach m阺kich kompleks體 m體i seksuolog prof. Zbigniew Lew-Starowicz - Jedna czwarta rozwodnik體 z up硑wem kolejnych lat po rozwodzie czuje si coraz gorzej i nigdy za nikogo

Naprz骴, siostro! Rozmowa z benedyktynk Teres Forcades

w pierwszym lepszym ogr骴ku. "W g酬bi, bo inaczej b阣 nam przeszkadza" - m體i. Jak na zawo砤nie pojawia si m昕czyzna, kt髍y 禼iska jej d硂 i 縴czy powodzenia. Paru m硂dych ch硂pak體 krzyczy z daleka po katalo駍ku: "Endavant, Forcades!" (Naprz骴, Forcades!). Zwolennicy

Dlaczego Alfredo Jaar podpali muzeum sztuki wsp蟪czesnej?

;mecenasem" miasta. Spotka砮m si z dyrekcj. Powiedzia砮m: "Panowie, gratuluj, 縠 stworzyli禼ie to i to, 縠 poziom 縴cia jest tu tak wysoki". Doda砮m: "Zapomnieli禼ie o czym. S tu arty禼i, kt髍zy nie maj gdzie pokazywa swoich dzie. Dzi阫i budowie muzeum doko馽z pa駍two dzie砤

Orgazm. Trzecia brama

znaczy? Masters i Johnson opisali powszechnie znany linearny model reakcji seksualnej, taki sam dla m昕czyzn i dla kobiet. Na podstawie bada, kt髍e prowadzili w warunkach laboratoryjnych, wyodr阞nili cztery fazy: podniecenie, plateau, orgazm i odpr昕enie. Znana seksuolo縦a Helen Kaplan do潮czy砤 pi眛

Kr髄estwo Niebieskie za 50 縪n

zostawili dla lepszego 縴cia. Odludzie. Idealne schronienie dla sekty. Tutaj wybudowa swoje osady Fundamentalistyczny Ko禼i蟪 Jezusa Chrystusa i阾ych w Dniach Ostatnich. Radykalny od砤m Ko禼io砤 mormon體, z kt髍ym zerwa w 1890 r., kiedy wydano zakaz wielo縠駍twa. Jego cz硂nkowie nadal praktykuj

Oak Ridge - miasto tajemnic. Tu kobiety robi硑 bomb atomow

Alamos w Nowym Meksyku - i to jest miejsce, kt髍e ludziom najcz甓ciej kojarzy si z tworzeniem bomby atomowej - oraz Oak Ridge w stanie Tennessee. Miasteczko powsta硂 bardzo szybko. Jego budow rozpocz阾o pod koniec 1942 roku. Ludzie, kt髍zy mieszkali tam wcze秐iej, zostali wysiedleni, a ich domy

Adolf Loos. Domy szyte na miar

regulacj brzeg體 We硉awy i budow most體 w Pradze, jak r體nie obiekty przemys硂we i obronne na terenie ca砮j Czechos硂wacji. Mia ogromny maj眛ek, by fascynatem betonu i nowych technologii. Za Milada Müllerowa jak ka縟a pani fabrykantowa mia砤 za zadanie reprezentowa dom i firm m昕a. W tamtych

Zerowanie

Kobiet w Tokio, prywatnej akademii za硂縪nej w 1901 roku, kiedy kobiety nie mia硑 prawa uczy si z m昕czyznami, pod koniec lat 70. nie by硂 osobnego wydzia硊 architektury - studentki uczy硑 si te projektowania mebli i szk砤. Kazuyo doceni砤 t interdyscyplinarno舵, bo mog砤 si rozezna, co jej

Na kredyt. 痽cie na Cyprze

znajdziesz w sektorze bankowym. Banki przyznawa硑 ogromne po縴czki "wa縩ym ludziom", a potem je anulowa硑. Dawa硑 pieni眃ze partiom politycznym, a nast阷nie prosi硑 o przys硊gi i przywileje. Korupcja sektora publicznego by砤 gigantyczna. Przepi阫ne pla縠 i rezerwaty zosta硑 oddane pod budow

Ma砱orzata Szcz甓niak. Zwi眤ki zawodowe i ma晨e駍kie

wyb髍. Ja nigdy nie by砤m za monogami, musz to powiedzie. Zawsze by砤m za tak zwan woln mi硂禼i. Robi砤m to, co mi si podoba硂. Raz dobrze na tym wychodzi砤m, raz 糽e. By砤m z r罂nymi m昕czyznami i zawsze uwa縜砤m, 縠 cz硂wiek ma prawo do wielu partner體. Oczywi禼ie kto mo縠 powiedzie: chc

Ojcowie walcz o dzieci

si z m昕czyznami z Warszawy i z okolic. Dosz硂 do tego, 縠 wieczorami, po powrocie z budowy, Marcin gotowa obiady, tak 縠by na drugi dzie Iwona je tylko maluchom podgrza砤, ale nawet tego nie robi砤. Kiedy zablokowa dost阷 do Internetu, 縪na zdemolowa砤 mieszkanie. Stracili

Teresa ''Pasterka'' o dw骳h twarzach

- m體i砤, kiedy powie舵 ukaza砤 si w Hiszpanii. - Nigdy nie widzia砤m nikogo o smutniejszym spojrzeniu. Zdj赕 zachowa硂 si zaledwie par. Na najbardziej znanym z nich widnieje posta o surowych rysach i ciemnych w硂sach z trwa潮 ondulacj. Je秎i zakryje si praw po硂w jej twarzy, wida m昕czyzn. Je秎i

Jenna Miscavige Hill - pierwsza cz硂nkini Sea Org, kt髍a zdecydowa砤 si publicznie opowiedzie o praktykach scjentolog體

b阣ziesz si dalej tak wlok砤, to ci tu zostawimy!". Ron i Elizabeth Miscavige'owie wst眕ili do Sea Org, jednostki Ko禼io砤 scjentologicznego sk砤daj眂ej si z jego najbardziej oddanych cz硂nk體, w grudniu 1985 roku. Ich c髍ka mia砤 wtedy niespe硁a dwa lata. W砤dz w Ko禼iele od niedawna sprawowa

Sza砤s potu. Indianki opowiadaj o swoich plemionach

nami - oddaj 'dzikich' w r阠e misjonarzy i jezuit體! Widzia砤m to wszystko w Peru, gdzie pojecha砤m wzi辨 udzia w szama駍kim obrz阣zie oczyszczenia. By砤m cz硂nkiem wi阫szej grupy ze Stan體. To by硂 wielkie prze縴cie. Sko馽zy硑 si migreny, przesz砤 depresja. Odblokowa硑 si emocje. Wr骳i砤m do pracy

Sekrety ewolucji kochania i swawolenia - cz甓 I

. Kobieta i m昕czyzna nie wystarczyli? Zadziwiaj眂e, z jakim uporem przez wieki podwa縜no rol... matki. Staro縴tni Grecy uwa縜li, 縠 nie jest ona przodkiem dziecka, lecz tylko piel阦nuje m硂de, zasiane w niej 縴cie. Egipcjanie te my秎eli, 縠 autorstwo potomstwa nale縴 si wy潮cznie ojcu. Dopiero

Po硂wa Indii to my

kobiety i za硂縴硑 Front Zjednoczonych Kobiet. Ta partia to jedna z najdziwniejszych organizacji politycznych w New Delhi. Wszyscy polityczni eksperci wyra縜j si o niej wy潮cznie lekcewa勘co. - Marginalna. - Niewa縩a. - Wybryk. W ci眊u p蟪 roku partia przyci眊n瓿a ponad 100 tys. cz硂nk體 i cz硂nki

Orgazm przy okazji

nie chce 'bruka' swoich 縪n fantazjami. 痮na jest od dzieci, domu i rodzinnego ogniska. To ta 秝i阾a. A.D.: A od orgazmu jest ladacznica. 痮na, kt髍a wk砤da cz硂nek do ust - taki wizerunek cz阺to nie mie禼i si w g硂wie m昕a. J陑yk i atmosfera wok蟪 seksu niszcz spraw. M昕czyznom te trudno o

Ukochana siostra Wielkiego Brata

obywatela. Obywatela 20-milionowego pa駍twa, kt髍y mimo pracy przez siedem dni w tygodniu je ry z kapust i nierzadko musi g硂dowa, by wy縴wi siedmiomilionow, wci笨 rosn眂 armi dzia砤czy partyjnych, urz阣nik體 i mundurowych. Sama w秗骴 m昕czyzn Gdy Kiong Hui ko馽zy 11 lat, jej

Polityka jest jak prowadzenie autobusu

samorz眃ach, a potem g硂suje si za odebraniem im pe硁i w砤dzy nad pieni阣zmi (tak by硂 rok temu). M昕czyznom przychodzi to 砤twiej. twiej jest nam k砤ma? K砤ma jest r體nie 砤two kobietom jak m昕czyznom. Kobietom trudniej si zgodzi na cynizm, hipokryzj. Do tego dochodz wzgl阣y kulturowe. U nas ci眊le

Polka 2007

budowie cia砤! Wypowiada si pogardliwie o feministkach, jakoby by硑 agentkami m昕czyzn, co, wiadomo, nie jest prawd, gdy praca do p蠹nych godzin wieczornych w firmie, przynoszenie pieni阣zy, zajmowanie si domem i tyranie przy dzieciach jest spe硁ieniem marze wyzwolonych kobiet'. Lub: "Gdyby nie

Sarah Palin: Cudowna bro z Alaski

, kiedy to kandydat Republikan體 wybra Sarah Palin na swoj zast阷czyni, jej nazwisko kojarzy硂 si Amerykanom g丑wnie z Michaelem Palinem, cz硂nkiem i tek禼iarzem brytyjskiego kabaretu Monty Pythona. 'Je秎i kto ma k硂poty z identyfikacj, du縪 pom骳 mo縠 zdj阠ie. Michael wygl眃a bardziej jak m昕czyzna

Gigantyczny orze przys砤nia nazist體 - "Polska über alles". Piotr Ukla駍ki w Zach阠ie

mulato''. Kiedy w centrum Warszawy stan背 billboard ze zdj阠iem z tego wydarzenia, a papie w砤秐ie zmar, warszawiacy zaadoptowali billboard jako rodzaj ulicznego o硉arza 縜硂bnego. Z drugiej strony by plakatowym symbolem budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Pami阾am, 縠 Lech Kaczy駍ki nie chcia pod nim

痽wa lalka

mia砤 misj? Oskar縪na: Przestrzega praw Natury i, je秎i to konieczne, odrzuca prawa dyktowane przez m昕czyzn. 'Nazywam si Aurora Rodriguez Carballeira. Jestem pe硁oletnia. Panna. Nigdy nie sta砤m przed s眃em'. Wesz砤 na sal pewnym krokiem w towarzystwie dw骳h stra縩ik體. Na zachowanym zdj阠iu ma na

Trzy 秏ierci

kt髍ej zadzwoni砤 z desperack pro禸 o pomoc. Na 73. urodziny, kt髍e sp阣zi砤 w szpitalu z powodu operacji nogi, za縴czy砤 sobie 'gor眂ego m昕czyzny'. Przyjaciele przys砤li jej striptizera. W wywiadzie dla 'Wysokich Obcas體' wspomina砤 perypetie z budow w s眘iedztwie: 'Pojawi si cie秎a, bardzo m硂dy

Wanda Chotomska - matka na przychodne, autorka na sta砮

odbudowa p蟪 domu, zabra nas do Warszawy, ja doje縟縜砤m do szko硑 do Komorowa, siostra chodzi砤 do S硂wackiego w Warszawie. Pierwsze, co zrobi砤m po maturze, to wystara砤m si o prac w Spo砮m, 縠by mie swoje pieni眃ze. Wypisywa砤m legitymacje cz硂nkom sp蟪dzielni. Cz硂nkostwo dawa硂 przywileje, wi阠

Wym體ienie

Ujazdowskiego to by砤 troch partyzantka. Ale to by硂 ciekawe, bo w Galerii Foksal nauczy砤m si wykorzystywania s砤bych punkt體 jako mocnych stron. Zamek Ujazdowski by w pierwszych latach dzia砤lno禼i "wielkim placem budowy", wi阠 jak artysta chcia przej舵 przez 禼ian albo pod硂g, to nie by硂

Konkurs "Chc wi阠ej" - lista zwyci陑c體 czwartego etapu

latach budowy, utarczek z urz阣ami, problem體 z pracownikami, obarczeni wieloletnim kredytem, wreszcie zamieszkali秏y z m昕em w naszym wymarzonym, wypieszczonym, wy秐ionym domku. Rado舵, szcz甓cie, spe硁ienie - te emocje towarzysz nam do dzi. To by硂 zim, lato przynios硂 wakacje w Tunezji i 秎ub

Iranki

lat, wysz砤m za m笨. Zwykle m昕czyzna pierwszy raz widzi 縪n bez czadoru w momencie za秎ubin. My ca砮 縴cie mieszkali秏y naprzeciwko siebie, wi阠 widywali秏y si z daleka. Pewnego dnia jego matka przysz砤 do moich rodzic體 na chostegori - o秝iadczyny. Zacz瓿y si przygotowania do arusi - wesela

Od pigu砶i na do pigu砶i po - Subiektywne kalendarium

chemiczny, m阺ko舵 mierz sprawno禼i cz硂nka. Wola砤bym recept kulturow: propagowanie przekonania, 縠 tacierzy駍two jest m阺kie. W tym samym roku - 1 wrze秐ia do podstaw體ek idzie tylko sze舵 rocznik體. Uczni體 jest mniej. Tak ma硂, 縠 niekt髍e podstaw體ki si nie op砤caj, szczeg髄nie na wsiach

Jak przechytrzy los zapisany w genach

w砤禼iwo禼iach organizmu. Jednak po潮czenie r罂nych gen體 nie oznacza wcale, 縠 b阣ziemy w po硂wie przypomina ojca i w po硂wie matk. Nasze podobie駍two nie b阣zie te 秗edni cech rodzic體. Je秎i z natury szczup硑 m昕czyzna pocznie dziecko z oty潮 z natury kobiet, to ich potomek dostanie geny decyduj眂e o

Figi kapitan 痑by

stara to ca砶iem r體na kobieta'. Czasem m骿 w砤sny syn, kiedy chcia mi dopiec, 縜rtowa: 'Morze to m阺ka rzecz'. W禼ieka砤 si pani wtedy? Na pocz眛ku. Mia砤m niesamowite ambicje, chcia砤m udowodni m昕czyznom, 縠 kobieta mo縠 si阦n辨 po 'ich' zaw骴 i wykonywa go r體nie dobrze. I o

Dorota Sumi駍ka - weterynarka z mi硂禼i do zwierz眛

zdarzaj si w秗骴 nich gwa硉y zbiorowe. I to w tej samej grupie wiekowej co u ludzi, to ten czas, kiedy cz甓 m硂dych m昕czyzn nie u縴wa jeszcze m髗gu. Pani jest nie tylko weterynarzem, ale i psim psychologiem. Jest teraz taka specjalizacja na studiach? Staram si by

Bramini ca硊j jej stopy

widzie przez nast阷ne dwa tygodnie - us硑szeli. Zemsta dziecka slums體 Ojciec Mayawati urodzeniem trzeciej c髍ki by sfrustrowany. - Co to za m昕czyzna, kt髍y nie ma syna?! - wykrzykiwa, a 縪na p砤ka砤 z bezsilno禼i. Matka Mayawati - analfabetka; ojciec - urz阣nik pocztowy, kt髍y prac dosta w ramach

Wywiad z Sanobar Szermatow, publicystk rosyjskiego tygodnika "Moskowskije Nowosti"

najmniejszych zastrze縠. Czy Czeczenka sama mo縠 sobie wybra m昕a? Tak, sama o tym decyduje. I m笨 przez ca砮 縴cie boi si zrobi co, co spowoduje, 縠 straci twarz w oczach 縪ny. Jest bardzo samodzielna. Bez problemu mo縠 pracowa, na przyk砤d na budowie, i to niekoniecznie w砤snego domu. Potrafi utrzyma

Maciej Or硂

Jestem warszawiakiem, ale du勘 cz甓 wczesnego dzieci駍twa sp阣zi砮m w Bieszczadach z rodzicami, kt髍zy pracowali przy budowie zapory w Solinie. Mia砮m tam 16-letni opiekunk. Rodzice j zatrudnili, bo nie by硂 przedszkola. Gdy je w ko馽u otworzono, by砮m zachwycony, ale jak tylko tam poszed砮m

Jak osi眊n辨 szczyty rozkoszy

zale縴 od waszej budowy (np. od kszta硉u i wielko禼i cz硂nka). Ka縟a para musi znale兼 optymalne dla siebie u硂縠nie.Punkt AJest ukryty g酬boko mi阣zy punktem G a szyjk macicy. Aby go odnale兼, wsu do pochwy dwa palce. Znajd punkt G. Przesuwaj palcami powoli w kierunku szyjki macicy. Gdy do niej

Kr髏kie historie pa sprz眛aj眂ych

zadzwoni tylko raz: - Przepraszam, chyba pomyli砮m numery. Szukam kogo na budow. Czwartek nale縜 do Joanny W., przez pracodawc體 nazywanej czule pani Asi. Zapyta砤m, czy s硂wo ''sprz眛aczka'' j obra縜. Odpar砤: - Nie, ale kojarzy si z komun. Wol ''pani sprz眛aj眂a'', brzmi milej i buduje cz硂wieka

Dziewica na sprzeda

, 縠by natychmiast do nich przyjecha. Wchodz i widz Mart - ca砤 zasmarkana, oczy zapuchni阾e od p砤czu. Patrz na King i Iwon - te rycz! 'Zbi砤m twoj c髍k' - m體i Iwona. 'Zr骲 to samo albo j zabij!' My秎a砤m, 縠 oszala砤. Nowe osiedle na peryferiach Torunia, 禼i秎ej - wielki plac budowy

Szpieg, kt髍y kocha

縜dnych dowod體 na nielegalny obr髏 uranem w Nigrze. Mimo to 28 stycznia 2003 roku George W. Bush og硂si publicznie, 縠 ma dowody na to, i Irak kupuje du縠 ilo禼i uranu w Afryce i szykuje si do budowy bomby atomowej. W swojej wypowiedzi, kt髍a bezpo秗ednio legitymizowa砤 atak na si硑 Saddama, prezydent

Dwunastu - rodzaj m阺ki

filmowych. Tak jak filmowy Kane, Hearst naprawd zbudowa w latach dwudziestych dla siebie i 縪ny zamek na pustyni, najwi阫szy w USA. Otacza硑 go budowle przewiezione z Europy, m.in. przeniesiony kamie po kamieniu zamek ze Szkocji i hiszpa駍kie opactwo. Budowa posiad硂禼i trwa砤 ponad dwadzie禼ia lat

Drugie 縴cie wdowy

znale糽i prac w sieroci馽u, mama chodzi do bad縜n a秗amy, mimo 縠 tata Shilpy 縴je i pracuje dorywczo na budowach. Owdowia砤 c髍ka nie mia砤 ani grosza, poniewa wszystkie oszcz阣no禼i posz硑 na leczenie m昕a chorego na nowotw髍. Teraz opiekuje si ma硑m synkiem i domem, nie chce i舵 do bad縜n a秗amy

Jak feminizm zmieni USA

縴cia. Jak kobiety maj i舵 do pracy w kraju, gdzie prawie nie ma przedszkoli? Jak maj osi眊n辨 niezale縩o舵 finansow, gdy p砤ci im si o po硂w mniej ni m昕czyznom? Jak przekona m昕體, 縠 dzieci i dom to tak縠 ich sprawa? W roku 1966 Friedan stan瓿a na czele NOW (National Organization for

Pani kanclerz

nast阷czyni, znalaz zatrudnienie u rosyjskiego giganta gazowego Gazprom, kt髍ego wspar kilka miesi阠y wcze秐iej przy projekcie budowy gazoci眊u. Deputowani obu partii 22 listopada 2005 r. oklaskiwali now kanclerz Niemiec na stoj眂o. Na uroczysto禼i nie zabrak硂 rodzic體 i innych cz硂nk體 rodziny. Nie by硂

Kto zarzuca sie

roz砤dowania agresji. Bywa i tak, 縠 dla m昕czyzny, kt髍emu podobaj si kobiety, seks z dzieckiem jest wyj禼iem awaryjnym. Dlaczego? Bo mo縠 ma trudne relacje z innymi doros硑mi, z kobietami. Nie potrafi si do nich zbli縴. Albo ma jaki kompleks natury seksualnej, kompleks ma砮go cz硂nka wystarczy... ...by

Posz硑 po w砤dz

w polityce za硂縪nego jesieni tego roku przez cz硂nk體 sztabu wyborczego W硂dzimierza Cimoszewicza oraz stowarzyszenia M硂de Kobiety w Polityce. - Bo jestem przekonana, 縠 kobieta idzie do polityki po co innego ni m昕czyzna. Jego interesuje w砤dza, j - mo縧iwo舵 za砤twienia konkretnej sprawy

Plebania

plebani prowadzi砤 mi mama. Teraz radz sobie sam, 縠by unikn辨 wszelkich podejrze. 痽jemy w chorych czasach. Jakbym wzi背 na plebani kobiet, by硂by 糽e. M昕czyzn - jeszcze gorzej. A dzieciaka? Wprost tragicznie. Sam wi阠 sprz眛am, robi 秐iadania i kolacje. Na obiad zawsze si do kogo przytul we

Ludmi砤 Aleksiejewa

u nas wszyscy. W strachu przed s眘iadem, koleg z pracy, nawet cz硂nkami rodziny... - A przy w骴ce? - Ojciec mia pewien fizyczny defekt. W og髄e nie m骻 pi. Wystarczy 硑k wina i ju by kompletnie pijany. Bardzo si wstydzi alkoholowego inwalidztwa. W Rosji dla m昕czyzny to co w rodzaju

Pearl Buck, pisarka, laureatka literackiego Nobla

. napisa砤: ' Chiny to wiejski kraj. Potrzeba m昕czyzn do pracy w polu i do wojaczki. Z moich obserwacji wynika, 縠 dziewi赕 na dziesi赕 Chinek co najmniej raz zabi硂 c髍eczk. A mn髎two zabija硂 po wielekro'. Niespe硁ione pragnienie wielebnego - Bo縠 Wszechmog眂y, zachowaj naszego ojca z dala od bokser體

Lista organizacji, kt髍e pomagaj

wspiera budow dom體 w r罂nych krajach 秝iata. Ochotnicy zapisuj si do 20-osobowych zespo丑w, wybieraj kraj i lokaln organizacj habitatowsk. Przez tydzie lub dwa wsp髄nie z lokalnymi ochotnikami i rodzinami zakwalifikowanymi do programu wykonuj przer罂ne prace budowlane. Lokalne organizacje

Na moim plakacie Solidarno禼i jest zar體no kobieta, jak i m昕czyzna - artystka pisze do mamy

symbolicznym postulatem o obraz 秝iata, gdzie prawo do widzialno禼i, prawo do szacunku i pami阠i obejmuje wszystkich, kt髍y si przyczyniaj do jego budowy i zmieszcz si w w眘kiej, kapry秐ej pami阠i historii. Gdzie nie stosuje si manipulacji wykluczenia, pomijania, zapominania. Gdzie szanuje si swoich

Elizabeth LeCompte

kontrkultury lat 60. Jedna po drugiej rozpada硑 si artystyczne komuny, kt髍ych cz硂nkowie robili solowe kariery. Podobnie dzia硂 si w muzyce rockowej, gdzie symbolicznym momentem by硂 rozwi眤anie zespo硊 The Beatles w 1969 r. Ko馽zy砤 si epoka, w kt髍ej najwa縩iejszym s硂wem by硂 "my", nadchodzi砤

Eva Klonowski

! Nietaktowna doktor Ewa! Nie do舵, 縠 usiad砤 razem z m昕czyznami (kobiety s w pokoju obok), to jeszcze ubra砤 si w za kr髏k sp骴nic. Chustki nie ma na g硂wie. I na dodatek ci眊le gada. A Imam patrzy. Doktor Ewa Klonowski: rocznik 1946, z wykszta砪enia antropolog, cz硂nek Ameryka駍kiej Akademii Nauk

W砤dza czwarta czy pierwsza

Leszka Millera). - Ten zarz眃 pracuje od roku. W tym czasie miasto wysz硂 z jedenastomilionowego d硊gu, ko馽zymy budow kolektora, kt髍y po潮czy Pabianice z Grupow Oczyszczalni iek體 w dzi, wyp砤camy w terminie zasi砶i mieszkaniowe - wylicza rzecznik. - Ale tego wszystkiego pani redaktor nie

Pierwszy sekretarz Szymborskiej

zniech阠a do kontakt體 z noblistk po dzi dzie. Teresa Walas, profesor polonistyki na Uniwersytecie Jagiello駍kim, opowiada nam, 縠 dla niej od pocz眛ku by硂 jasne, i sekretarzem Wis砤wy musi zosta m硂dy m昕czyzna, bo to "stworzy mi阣zy nim a jego pracodawczyni naturalny dystans o charakterze, 縠

Anna jewska

tacy dobrzy dla mnie". Pierwsza kolacja Anna: Z Krysi, Grzegorzem i Monik jedziemy do mieszkania Sadowskich. Trwa akurat przyj阠ie imieninowe. - Ja jestem Tomek, a to moja 縪na Basia - m體i wysoki, t阦i m昕czyzna. Przedstawia mi pozosta硑ch i swoje dzieci. Czteroletnia Marysia siada mi na