ca硂wanie cia砤 m昕czyzny

10 powod體, dla kt髍ych warto si ca硂wa

10 powod體, dla kt髍ych warto si ca硂wa

16 czerwca 1439 r. kr髄 Henryk VI zabroni swoim podw砤dnym ca硂wania si. Mia硂 to powstrzyma szerzenie si chor骲. Jednak ta forma pieszczoty przynosi - z medycznego punktu widzenia - znacznie wi阠ej korzy禼i ni zagro縠 Ca硂wanie:

Tajniki poca硊nk體 - nieznane fakty

Pierwszy poca硊nek i okazuje si, 縠 nie jest wcale idealnie. To natura daje ci zna, 縠 by mo縠 tw骿 wybranek wcale nie stworzony dla ciebie. Czego jeszcze nie wiemy ca硊j眂 si?

Kobiety nie maj monopolu na gwa硉. M昕czyzn tak縠 to dotyka! [LIST]

"Dotykanie, ca硂wanie, mizianie, pieszczenie (przemoc, gro糱, podst阷em) m阺kich genitali體 i stref erogennych JEST zgwa砪eniem. Ca硂wanie niemowlaka w siusiaka JEST zgwa砪eniem" - Czytelnik przekonuje, 縠 kobiety nie s tylko ofiarami gwa硉體, ale te sprawczyniami.

Ca硊j do utraty tchu! Pod warunkiem, 縠 potrafisz

Ca硊j do utraty tchu! Pod warunkiem, 縠 potrafisz

do siebie na po縠gnalnego drinka, herbatk, kompot ani "porozmawia". Tym bardziej je秎i jest ci go 縜l. Chcesz wiedzie czym to grozi? C罂, sama si o to prosi砤... M昕czyzna, kt髍y ca硊j眂 ci, zachowuje si jak male駅i piesek chc眂y wych砮pta wod z miski , w 丑縦u nie zamieni si w

Mi硂舵 do ko馽a

Mi硂舵 do ko馽a

Po po硊dniu 14 lipca w mieszkaniu na ulicy Zwyci陑c體 na warszawskiej Saskiej K阷ie policja znalaz砤 dwa cia砤. M昕czyzna i kobieta le縠li na 丑縦u, trzymaj眂 si za r阠e. Mieli rany postrza硂we, cztery kule w g硂wie kobiety, dwie w klatce piersiowej m昕czyzny. W najnowszym "Du縴m Formacie

We wschodnich filozofiach seksualnych jest ponad 300 pozycji, mo縩a powiedzie, 縠 na ka縟y dzie roku

We wschodnich filozofiach seksualnych jest ponad 300 pozycji, mo縩a powiedzie, 縠 na ka縟y dzie roku

seksualnych, r體nie maj pod g髍k. Dlaczego? S ofiarami z硊dnej wolno禼i. M昕czyznom po prostu wi阠ej wolno, ale socjalizacja przebiega w takim kierunku, 縠 bardziej koncentruj si na u縴waniu swojego cia砤 i przejmowaniu odpowiedzialno禼i za kwestie techniczne w seksie, a nie za to, co mo縩a okre秎i

Nago舵 i seks, czyli najbardziej kontrowersyjne ok砤dki renomowanych magazyn體. Kt髍e zdj阠ie szokuje was najbardziej? [ZDJ蔆IA]

Nago舵 i seks, czyli najbardziej kontrowersyjne ok砤dki renomowanych magazyn體. Kt髍e zdj阠ie szokuje was najbardziej? [ZDJ蔆IA]

wsp蟪pracy cz阺to s te zapraszane modelki prezentuj眂e na co dzie bielizn, mi阣zy innymi Anio砶i Victoria's Secret. Wiele kontrowersji wzbudzaj r體nie ok砤dki pisma " CR Fashion Book " (jedynka z Emily Ratajkowski , kt髍a ca硂wa砤 si z dwoma m昕czyznami, wywo砤砤 wielkie poruszenie

Ca硊j mnie! Dzisiaj 秝i阾o poca硊nku

Ca硊j mnie! Dzisiaj 秝i阾o poca硊nku

tych partii cia砤 i op蠹niaj眂a powstawanie zmarszczek. Dodatkowo podczas poca硊nku uwalnia si du縪 serotoniny i endorfin, hormon體 polepszaj眂ych nastr骿. Ca硂wanie ma wi阠 dzia砤nie antystresowe i jest doskona硑m lekarstwem na jesienn depresj. O technice s丑w kilka Ilo舵 to nie wszystko. Liczy si

Zbyt kr髏ka gra wst阷na, kastruj眂e komentarze i inne antyafrodyzjaki. Jak psujemy sobie seks?

Zbyt kr髏ka gra wst阷na, kastruj眂e komentarze i inne antyafrodyzjaki. Jak psujemy sobie seks?

dzie砶ach erotycznych odchody 秎imaka, ma舵 z mysich kup czy dodany do napoju robaczek 秝i阾oja駍ki, kt髍e pono ka縟ego m昕czyzn mog pozbawi sprawno禼i seksualnej. Nasz kolejny powszedni wr骻 to zm阠zenie, zaganianie, zaabsorbowanie wszystkim innym opr骳z wzajemnego cielesnego kontaktu. Mo縩a 秏ia硂

Jak powiedzie partnerowi, co lubi w 丑縦u?

Jak powiedzie partnerowi, co lubi w 丑縦u?

丑縦u. Seksuolodzy zalecaj masturbacj kobietom, kt髍e maj problemy z osi眊ni阠iem satysfakcji seksualnej. Chodzi o to, by kobieta mog砤 pozna w砤sne reakcje i cia硂. Swoimi odkryciami czasem jednak nie umiemy podzieli si z partnerem. M昕czyzna nawet najbardziej kochaj眂y i czu硑 nie domy秎i si

Etapy mi硂禼i. Na kt髍ym jeste?

Etapy mi硂禼i. Na kt髍ym jeste?

przez godzin, 縠 nikt nie by mnie w stanie powstrzyma przed szale馽zymi podr罂ami. Zakochane pary cz阺to nie wychodz z 丑縦a - nie mog nacieszy si swoimi cia砤mi i blisko禼i. Po勘danie sprawia, 縠 ci眊le si ca硊jemy, przytulamy. - Przez pierwsze p蟪 roku mojego obecnego zwi眤ku byli秏y mega

P骿舵 do 丑縦a w imi nauki

P骿舵 do 丑縦a w imi nauki

Na YouTube mo縩a obejrze kr髏ki film Tatii Pilievy "Undress me" nawi眤uj眂y do bada przeprowadzonych przez par seksuolog體 Williama Mastersa i Virgini Johnson w latach 50. i utrzymany w stylistyce magazyn體 dla m昕czyzn z tamtej epoki. - Poprosi砤m obcych sobie ludzi, 縠by si

Pornografia po polsku, czyli jak si nie ubiera?

Pornografia po polsku, czyli jak si nie ubiera?

? Piosenkarka ma na zdj阠iach zakryte ca砮 cia硂, g硂w, ca砤 jest zas硂ni阾a szatami, jak zakonnica. W砤禼iwie to przebra砤 si za zakonnic. Nie dziwi si redaktorowi Frondy. Taki str骿 mo縠 wkurzy niejednego faceta. Tomasz Terlikowski ma ten dar, 縠 nawet w habicie dostrzega pornografi, t硊macz眂 to

Nasze ulubione pozycje

Nasze ulubione pozycje

pozycja dla kobiet z du縴m temperamentem i pomys砤mi na uje縟縜nie m昕czyzny. W tej pozycji partnerzy mog si ca硂wa, pie禼i swoje cia砤. Warto wspomnie, 縠 pozycja erotyczna na je糳zca jest jedn z bardziej znanych pozycji, w kt髍ej rola kobiety jest dominuj眂a. Partner le縴 za kobiet, na boku, a

9 pyta, kt髍ych m昕czy糿i nie powinni zadawa kobietom

9 pyta, kt髍ych m昕czy糿i nie powinni zadawa kobietom

Pytanie, jaka jest intencja m昕czyzny, kt髍y je zadaje. Zwyk砤 ciekawo舵? Kobiety przez kultur, w jakiej s wychowywane, broni odpowiedzi na to pytanie jak ksi昕a krzy縜 (to jedno z por體na, kt髍e znalaz砤m na forum internetowym). Wydaje nam si (przez normy, kt髍e mamy narzucone), 縠 縜dna

Mog mie orgazm i trzy razy pod rz眃. Zawsze z wibratorem, nigdy z m昕czyzn [LIST]

Mog mie orgazm i trzy razy pod rz眃. Zawsze z wibratorem, nigdy z m昕czyzn [LIST]

erotyczne si阦aj czas體 pocz眛ku liceum, i mo縠 troch ko馽a podstaw體ki. W砤禼iwie to patrz眂 z perspektywy czasu do po硂wy liceum wszystko bieg硂 w odpowiednim kierunku. By砤 wi阠 pierwsza mi硂舵, wielogodzinne sesje ca硂wania si, ogl眃anie swoich cia, 縜rty i podniecenie, kt髍ego si nie wstydzi砤m

Majtreji i Mircea. Historia jednego romansu

. (...) Nie wiem ju sam, z jakim sakralnym obrz阣em skojarzy mi si jej 秏iech i dziko舵 jej rozp硂mienionego cia砤. W ko馽u pada bariera kontaktu fizycznego. Eliade 禼iska "a do b髄u" i ca硊je r阠e Majtreji, kt髍a ucieka z p砤czem, ale po obiedzie wrzuca mu do pokoju kwiat. Rumun, kt髍y

Po ciemku, czy przy zapalonym 秝ietle? - 丑縦owe pojedynki na upodobania

Po ciemku, czy przy zapalonym 秝ietle? - 丑縦owe pojedynki na upodobania

W秗骴 przepytanych m昕czyzn (rozmowy z dziesi阠ioma panami plus opinie internaut體) dominuje przekonanie, 縠 oralnie. Chocia trafi砤 si tak縠 odpowied: - Rano r阫, wieczorem ustami. Kobiety (zbli縪na grupa reprezentacyjna) mia硑 mieszane uczucia. Niekt髍e m體i硑, 縠 niewprawna d硂 mo縠

"Kochana c髍eczko, nie wychod za 砤jdaka" [LIST]

"Kochana c髍eczko, nie wychod za 砤jdaka" [LIST]

jdaka mo縠sz nie pozna od razu, cho to m昕czyzna niegodny szacunku. I mimo 縠 zas硊guje na pogard, potrafi 縴 nad wyraz wygodnie. Zaufaj mi, bo wiem, co m體i. Na co powinna uwa縜? Kiedy ci pozna, b阣zie przekonywa, 縠 to jest w砤秐ie TO. jdak to ten, kt髍y "musi" wyj舵 na

Misjonarz, kanapowiec, filozof... Przedma晨e駍kie fascynacje i romanse

Misjonarz, kanapowiec, filozof... Przedma晨e駍kie fascynacje i romanse

Linda nigdy nie mia砤 秏ia硂禼i do ch硂pc體. Kocha砤 ich, ale dusz, nie cia砮m. Ca硂wanie budzi硂 w niej l阫 i lekkie obrzydzenie. A co dopiero jakie blisko禼i. Nie, Linda by砤 zbyt zaj阾a poszukiwaniami kogo, z kim nast眕i porozumienie dusz. I Linda bardzo nie chcia砤 by jak te puszczalskie

Po czym pozna nimfetk?

Po czym pozna nimfetk?

Artyku pochodzi z Magazynu "Ksi笨ki" nr 4 (15) z grudnia 2014. Zapraszamy do salon體 prasowych po najnowsze wydanie tego kwartalnika dla mi硂秐ik體 literatury S, obliczam napr阣ce, trzy niepokoj眂e m昕czyzn - ma砮go i du縠go - typy dziewcz阠ego bytu. Jeden mie禼i si w kategorii "

Wizyta s眘iada

jego widok. Podnieca j ten wysoki m昕czyzna ze szpakowatymi w硂sami. Nala wino do kieliszk體 i wzni髎 toast za ich spotkanie. Upi砤 硑k. Wino jak zwykle smakowa硂. Zacz阬i si ca硂wa. R阫a Jana g砤dzi砤 jej udo i roznieca砤 ogie w wy縮zych partiach cia砤. Ona za nie zostawa砤 jemu d硊縩a

O bi, o ba! Tak samo kr阠 mnie dziewczyny, jak ch硂pcy

O bi, o ba! Tak samo kr阠 mnie dziewczyny, jak ch硂pcy

Bo niby dlaczego mia硂by by mi 糽e? Dwa razy wi阠ej okazji, dwa razy wi阠ej przyjemno禼i. Dwa razy wi阠ej ukochanych narz眃體 i cz甓ci cia砤, kt髍e mo縩a przytula, masowa, szczypa, liza, gry兼, dotyka, uje縟縜, g砤ska. Bo jest zaro秐i阾a i p砤ska klata m阺ka, jest te cudnie g砤dka i

Seks - 5 b酬d體, kt髍e pope硁iaj kobiety

Artyku pochodzi z zaprzyja糿ionego serwisu HelloZdrowie.pl Powinnam by do秝iadczonym i dojrza硑m m昕czyzn, 縠by wymieni najwa縩iejsze b酬dy, jakie kobiety pope硁iaj, uprawiaj眂 seks. Ale nim nie jestem, wi阠 w tej sytuacji mog si pokusi co najwy縠j o pewne refleksje. Zaczn od pierwszych

Cmok cmok. Dzi 秝i阾o poca硊nku!

rozs眃ku! Bo ca硂wanie jest zdrowe. Pod wp硑wem poca硊nk體 poprawia si kr笨enie krwi, organizm zostaje dotleniony, serce dzia砤 sprawniej, przemiana materii staje si lepsza. Ca硂wanie to doskona砤 gimnastyka dla mi甓ni g硂wy i szyi poprawiaj眂a wygl眃 tych partii cia砤 i op蠹niaj眂a powstawanie

Wizyta

Marek wszed do 砤zienki. Ula z zadowoleniem wciera砤 w kszta硉ne piersi ekskluzywny balsam. Popatrzy z uznaniem na jej ca砶iem zgrabne, zadbane cia硂. Mimo 40 lat wygl眃a硂 lepiej ni niejedno trzydziestoletnie. - Jeste taka apetyczna Zrzuci szlafrok i bez skr阷owania posadzi 縪n na szafce

A chocia przystojny by ten gwa砪iciel?

. A nie wiedzia砤m, bo nigdy nie mia砤m ch硂paka. Kole縜nka i jej ch硂pak nagle znikn阬i, a ja zosta砤m sama z koleg. Przyszed do mojego 丑縦a, zacz背 mnie maca i ca硂wa. Sprzeciw uciszy s硂wami, 縠bym po prostu si temu podda砤. Przekroczy moj bezpieczn granic. Wypar砤m ten incydent. Co

Erotyczna mapa kobiety

partnerki. Poza tym nami阾ne ca硂wanie podnieca, gdy anga縰je wszystkie zmys硑. Widzimy partnera, s硑szymy jego oddech, czujemy zapach i smak. Piersi Tego rejonu kobiecego cia砤 nie trzeba m昕czyznom poleca. Rw si do niego sami. I bardzo dobrze, je秎i tylko wiedz, jak si z tym czu硑m miejscem

na siedz眂o, czyli blisko i czule

Pozycja ta daje poczucie blisko禼i z partnerem, zapewnia kontakt wzrokowy, sprzyja wzajemnej czu硂禼i i pieszczotom. M昕czyzna mo縠 podczas stosunku ca硂wa piersi i szyj ukochanej, czym znacznie zwi阫szy jej doznania. Oboje kochankowie maj te dost阷 do najbardziej intymnych sfer cia砤 partnera

Edukacja seksualna ze 秝iata - historia w obrazkach [GALERIA]

Chiny od lat borykaj si z przeludnieniem. By mo縠 w砤秐ie dlatego wprowadzono do chi駍kich przedszkoli nauk wychowania seksualnego. Dzieci ucz si na pluszowych zabawkach. Ale to nie s zwyk砮 zabawki. To modele m昕czyzny genitaliami i kobiety z narz眃ami rodnymi. Kobieta ma ponadto w sobie dziurk

Edukacja seksualna ze 秝iata - historia w obrazkach [GALERIA]

si ca硊j, przytulaj i odbywaj stosunek". Na obrazku: "Mam produkuje jajeczka. Maj otoczk i wygl眃aj jak jajko sadzone". Ksi笨k "It's Perfectly Normal: Changing Bodies, Growing Up, Sex, And Sexual Health" (To normalne: zmiana cia砤, dorastanie, seks i zdrowie seksualne

Jak przygotowa si do Sylwestra? Praktyczny antyporadnik

Jestem autentycznie zaniepokojona, bo pracy jest wiele. Trzeba wydepilowa cia硂 odpowiednio wcze秐ie, by nie mie ju czerwonej wysypki i podra縩ionej sk髍y, ale 縠by szczecina jeszcze nie zacz瓿a przebija delikatnej mgie砶i rajstop z po硑skiem. Trzeba zadba o sk髍 - nonszalancko opali

Spu舵my ze smyczy fantazje erotyczne!

kobiecej nast眕i regres. Zobacz, co dzieje si wok蟪 antykoncepcji, aborcji, in vitro. Kobiety s traktowane przedmiotowo, wci笨 wiele os骲 uwa縜, 縠 to nie one powinny decydowa o swoich cia砤ch. Nieustannie podejmowane s coraz bardziej spektakularne i udane pr骲y kontrolowania i ograniczania kobiecej

Usi眃 na pralce, czyli najg硊psze rady i opinie dotycz眂e seksu

Przebierz si. Kobieta mo縠 wyst眕i jako piel阦niarka, nauczycielka lub sekretarka, za m昕czyzna mo縠 przebra si za jaskiniowca, kierowc rajdowego, batmana. To - wed硊g seksuolog體 - najbardziej po勘dane postacie. I nie musisz od razu nak砤da ca砮go charakterystycznego stroju, wystarczy 縠

Kamasutra - jak o縴wi zwi眤ek

;, gdzie ni縮ze bramy to narz眃y seksualne. Kamasutra podaje wiele szczeg蟪體 dotycz眂ych techniki ca硂wania. Nat昕enie, u硂縠nie g硂wy, ruchy cia砤 czy spos骲 u縴cia j陑yka to tylko niekt髍e z wymienianych aspekt體. Pieszczoty Kamasutra k砤dzie bardzo du縴 nacisk na pieszczoty. Wed硊g autora, m昕czyzna

Erotyczna mapa m阺kiego cia砤

Nie znaczy to oczywi禼ie, 縠 dotykaj眂 innych punkt體 na ciele m昕czyzny, nie sprawisz mu przyjemno禼i. Oczywi禼ie, 縠 tak. Kiedy odnajdziesz punkty szczeg髄nie wra縧iwe na dotyk i b阣ziesz je umiej阾nie stymulowa, z pewno禼i spot阦ujesz jego doznania. Pami阾aj jednak, 縠 on nie oczekuje od

Rozgrzane zmys硑 - najs硑nniejsze erotyczne sceny filmowe w plenerach lata

erotyki jest w ma硑ch gestach, w tym jak jeden drugiemu k砤dzie g硂w na ramieniu, jak na niego patrzy. Ju jeden z pierwszych film體 nakr阠onych przez Edisona w 1896 roku pokazywa par ta馽z眂ych m昕czyzn, wiec czym tu si szokowa? M硂da Julie kusi opalonym pi阫nym cia砮m w sk眕ym kostiumie. Jest

Co je舵, 縠by nie mie raka

, kiedy zobaczy砤 matk alkoholiczk w niedwuznacznej sytuacji z obcym m昕czyzn. Nowy trend: Wyroluj si Automasa wa砶iem ma dba o stan powi陑i - tkanki, kt髍a otacza nasze mi甓nie i stawy. I w ten spos骲 chroni przez kontuzjami oraz b髄em w r罂nych miejscach cia砤. Jak spali t硊sty czwartek

Poci眊aj je kobiety

, pe硁ymi, piersiami. A jej sk髍a jest tak zadziwiaj眂o g砤dka. Ale to jej usta sprawia硑, 縠 b砤ga砤m o wi阠ej, by ca硂wa砤 mnie wolno i nami阾nie tymi pe硁ymi ustami, ka縟 cz甓 mojego cia砤. Bez w眛pienia, jestem biseksualistk - o秝iadczy砤 Fox. Jednocze秐ie zachowuj si jak hipokrytka. Nigdy nie

痮na wyd硊縜 縴cie

psychika, ale te nasze cia硂 nigdy do ko馽a nie wydobrzeje. Rozwodnicy (nawet ci, kt髍zy d笨yli do rozstania) cierpi na wi阠ej chor骲 przewlek硑ch i maj wi阠ej k硂pot體 zdrowotnych w codziennej aktywno禼i, takiej jak cho鎎y wchodzenie po schodach. Rozw骴 (czy to dla kobiety, czy m昕czyzny) gorzej wp硑wa

Dolegliwo禼i psychosomatyczne: Jak leczy chorych na stres

tygodnie, ale badania niczego nie ujawni硑. Sytuacja powt髍zy砤 si trzy razy. Po kilku latach, ju jako doros砤 osoba, w li禼ie do mnie ujawni砤, 縠 po raz pierwszy straci砤 w砤dz w nogach zaraz po ujrzeniu swojej matki, alkoholiczki zreszt, w niedwuznacznej sytuacji z obcym m昕czyzn. Prze縴砤 taki

Jak 砤two pomyli seks z mi硂禼i?

powiedzie - "nie kocham go, ja go tylko po勘dam"? Kt髍a dopuszcza do siebie my秎, 縠 podnieca nas mog m昕czy糿i, kt髍ych nie darzymy g酬bokimi uczuciami, a tak縠 ci, kt髍ych wprost nie cierpimy? Gdy obejmuje nas przystojny m昕czyzna, gdy nas ca硊je i dotyka, czujemy podniecenie. I bardzo cz阺to

- Panowie namawiam: cz阺to i d硊go pie舵cie swoje kobiety - apeluje prof. Lew-Starowicz [FRAGMENTY KSI’KI]

. A czy z ust m昕czyzny te pan s硑szy, 縠 seks jest przereklamowany? - Nie. Nie pami阾am, 縠bym kiedykolwiek s硑sza tak opini od m昕czyzny. Mo縠 to wynika z tego, 縠 panowie maj troch mniejsze wymagania i oczekiwania co do seksu. Dla nich kontakt z cia砮m kobiety, penetracja, seks oralny i

Polacy bez pruderii - rozmowa z doktorem Andrzejem Depko

okre秎onym wygl眃zie warg sromowych, a zako馽zy na tworzeniu katalog體 zawieraj眂ych wy潮cznie same cipki, tylko w jednym ulubionym kszta砪ie, ju bez ich w砤禼icielek. Obiektywnie jest on m昕czyzn atrakcyjnym. Jest przystojny, elokwentny, oczytany. Podoba si kobietom i pod wzgl阣em fizycznym i

Jak sprawi, aby m昕czyzna pragn背 zwi眤a si z tob na zawsze

Droga, a nieznana mi kobieto. Zapewne zastanawiasz si jak stworzy sta硑 zwi眤ek. Jak sprawi, aby m昕czyzna z kt髍ym si zwi笨esz chcia rzeczywi禼ie trwa przy Tobie do ko馽a 縴cia. Chcesz zwi眤a go ze sob na zawsze? Chcesz, aby nawet w體czas, gdy sfochowana, nakr阠ona, w najgorszym z

Mi硂sne manewry

chcia砮m by z tamt dziewczyn cho鎎y przez godzin, 縠 nikt nie by mnie w stanie powstrzyma przed szale馽zymi podr罂ami. Ciep硂, pewno舵 i g酬bokie uczucieZakochane pary cz阺to nie wychodz z 丑縦a - nie mog nacieszy si swoimi cia砤mi i blisko禼i. Po勘danie sprawia, 縠 ci眊le si ca硊jemy

Zdrada. "Wci笨 szalenie kocham moj 縪n".

, 縠 tak powinien si zachowa "m昕czyzna z zasadami". Sobie nie zostawia砮m niczego. Nie mia砮m wtedy sta砮j pracy (co nie znaczy, 縠 nie potrafi砮m "zarobi na dom" - zawsze potrafi砮m). Harowa砮m w Norwegii, szuka砮m etatu w Polsce i rozmawia砮m z 縪n o rozwodzie; pisa砮m dla

Seksowna jak Francuzka. Jak one to robi, 縠 ciesz si tak opini?

Konsultantem naszego materia硊 jest 30-letni Patryk, kt髍y trzy ostatnie lata sp阣zi w stolicy Francji, pracuj眂 jako barman. - Francuzki, a mo縠 lepiej je秎i powiem, pary縜nki, przede wszystkim autentycznie lubi m昕czyzn. Potrafi by zalotne w stosunku do kierowcy taks體ki, s眘iada w podesz硑m

Sperma - przeceniana czy niedoceniana?

unerwion cz甓ci m阺kiego cia砤. Ca硂wanie, lizanie, pieszczenie, ssanie 縪酬dzi, w阣zide砶a daje m昕czy糿ie najwi阠ej przyjemno禼i. Kolejnym powodem s r體nie walory wzrokowe - m昕czy糿i bardzo lubi patrze, jak ich partnerki pieszcz go ustami. Seks oralny sprawia r體nie, 縠 partner czuje si

Opryszczka na ustach - czym jest i jak j zwalczy?

pokutuje w秗骴 Polak體, zapewne dlatego tylko 7 proc. chorych m昕czyzn oraz 11 proc. kobiet zg砤sza si z tym do lekarza (badania OBOP ze stycznia tego roku). Najcz甓ciej ratujemy si domowymi sposobami, czasem wr阠z fantastycznymi. Pod has砮m "opryszczka" w internecie wyskakuj fora, na kt髍ych

Jan Nowicki: Natur w ryzach utrzymuje uleg硂舵 samic

sko馽zy zwi眤ek, gdy nami阾no舵 si wypali, aby unikn辨 pora縦i. Za ka縟ym razem, gdy kobieta i m昕czyzna si rozstaj, bezpowrotnie ginie ten pi阫ny j陑yk, w kt髍ym nazywa硂 si swoje cia砤. - Wraz ze 秏ierci mi硂禼i umiera wszystko: zapachy, s硂wa, spojrzenia. Mi硂舵 zabiera do

Voca Ilnicka: Wibrator jest jak ksi笨ka

nie jest ani supernaukowe, ani obiektywne, ale my w to wierzymy i czujemy si "troch nienormalne", bo nie pasujemy do wzorca. Na przyk砤d? Potoczna definicja m體i, 縠 seks to jest penetracja zako馽zona wytryskiem. M昕czyzna ma w tym rozkosz i gwarantowany orgazm i dla niego to jest po

Carolee Schneemann: Sztuka kobiet jest warto禼iowa

, histeryczny. Na scenie ta馽zy, biega, przewraca si, turla, ob砤pia grupa m硂dych m昕czyzn i kobiet. Smaruj si farb, owijaj plastikiem, przyklejaj sobie do cia砤 kawa砶i papieru. Dotykaj si surowymi rybami, kie砨asami i kurczakami. "To ma by ekstaza - t硊maczy Carolee. - Upojenie z powodu

Co nas kr阠i, co nas podnieca [SONDA]

kole縜nki redaktorki - dwie Karoliny i Magda. Magda twierdzi, 縠 gdy s硑szy niski g硂s - jak go nazywa - taki radiowy baryton - to a jej ciarki przechodz po ciele. Dodaje tak縠, 縠 podoba jej si, gdy m昕czyzna 砤dnie 秔iewa - oczywi禼ie - ciep硑m, m阺kim g硂sem. Karolina do g硂su dodaje jeszcze dwie

Co kobiety chc wiedzie o m阺kim spojrzeniu na seks?

komedii, to cz阺to jest najprawdziwsz prawd. Zaskoczony pytaniem facet nie ma nawet za bardzo czasu my秎e nad wym體k, a poza tym pytanie cz阺to pada w trakcie lub tu po, a ci昕ko o moment, gdy m昕czyzna jest bardziej szczery wobec wybranki. Ci昕ko kr阠i, gdy rozkosz z wolna wype硁ia ka縟y centymetr

In vitro. Dawca - z dwoma fakultetami, empatyczny, wra縧iwy - sam ma dziecko, wie, jakie to szcz甓cie, wi阠 chce si nim podzieli z innymi

261 za, 176 przeciw, sze禼iu wstrzyma硂 si od g硂su. 25 czerwca 2015 roku Sejm przyj背 projekt ustawy o leczeniu niep硂dno禼i Magda, prawniczka, przeczyta砤 ustaw i wpad砤 w histeri. Poczu砤 si jak kobieta w XVII wieku, kt髍a ca硊je pana i w砤dc po r阫ach oraz dzi阫uje mu, 縠 wyrazi zgod na

Od obozu do obozu: - Masz jakie marzenia? - pytam. Mahomet patrzy na mnie z u秏iechem i m體i, 縠 chcia砨y 縴

Dzieci p砤cz. Grupa m昕czyzn, dwie kobiety, w tym jedna w ci笨y i z trojgiem dzieci, nie chce usi倍. Policjant podnosi pa砶. Siadaj. Zimno. Od dawna s w podr罂y. Z dobytkiem zamkni阾ym w plecakach. Dobytek nie mo縠 by ci昕ki, gdy w阣ruje si z dzie鎚i, kt髍e trzeba wzi辨 na r阠e, bo nie maj

Matthew, mon amour - niech trwa McConaissance!

realizacj scenariusza, kt髍y kr笨y po Hollywood od 20 lat - by odrzucany przez decydent體 86 razy, a przymierzali si do aktorzy tacy jak Ryan Gosling czy Brad Pitt. Ciesz si, 縠 to jednak w ko馽u Ty da砮 swoj twarz, wychudzone cia硂 i wspania硑 teksa駍ki akcent postaci takiej jak Ron Woodroof

Maria Sk硂dowska-Curie: Ukochana Francuza

, a wi髗 jeszcze towary wa勘ce dwa razy tyle. By砤 14.30. Wo糿ica, widz眂 roztargnionego przechodnia, pr骲owa powstrzyma p阣z眂e konie, jednak szkapa z lewej strony wozu kopn瓿a ju m昕czyzn z parasolem. Otrze紈iawszy nagle, Curie zda sobie spraw z niebezpiecze駍twa i pr骲owa chwyci lejce, ale

Koz硂wska-Rajewicz: Gender to nie zag砤da cywilizacji

biologicznych cechach, przerabiania ch硂pc體 na dziewczynki. Ten atak antygenderyst體 z wymy秎on histori o przebieraniu to kompletne nieporozumienie. Mo縠 wielu si obawia, 縠 usi硊je si wcisn辨 kobiety w gorset m阺ki, a m昕czyzn - w kobiecy. 痚 nagle ta wajcha p骿dzie w drug stron, przekraczaj眂 granice

Marta Frej: "Dziewczynki s zaszczute ju od ma砮go"

;Zamknij mord, g硊pia suko, bo jak nie, to zrobi to za ciebie". Pi阾nujesz seksizm. To mo縠 si nie podoba. Pi阾nuj seksizm, ale widz i wierz, 縠 u wielu m昕czyzn jest to seksizm nieu秝iadomiony. Bardzo wielu facet體 nie wie po prostu, 縠 s seksistami. Jestem o tym przekonana. To brzmi jak

Inna definicja seksu

sztywny, te mo縩a si kocha, wszak s硊縴 nam do tego ca砮 cia硂! Owszem, my秎, 縠 ka縟a kobieta chce czasem poczu m昕czyzn w sobie, ale czasem nie oznacza zawsze. A erekcja naprawd nie jest warunkiem sine qua non, 縠by i舵 do 丑縦a. W ko馽u - od czego mamy wyobra糿i?Wi阠ej na temat seksu szukaj na

Przystojni perfumiarze. Maj nie tylko nosa, ale tak縠 prezencj

ma Carlos Huber w zwi眤ku z czekolad. To w砤秐ie szmink o takim zapachu mia砤 posmarowane usta pierwsza dziewczyna, z kt髍 si ca硂wa. Fot. The Club Magazine Kilian Hennessy za硂縴 mark By Kilian . Jego zdaniem zmys硂wo舵 ma cz阺to wymiar kulturowy. W Indiach na przyk砤d kobiety pachn眂e

Zofia Na砶owska: Co za nonsens - takie 縴cie, takie zdychanie

i Towarzystwa Przyja糿i Polsko-Francuskiej, pos砤nki do Krajowej Rady Narodowej i Sejmu dw骳h kadencji. Wykr阠a si od obchod體 i pochod體, ale kiedy w roku 1953 siedzi na trybunie obok Bieruta, jest zachwycona przepychem m硂do禼i i si硑 - wysportowanymi m昕czyznami w mundurach i smuk硑mi kobietami

Kobiety zmieniaj si po 秎ubie - czy to prawda?

"Wielka Siostra Patrzy". Nawet jak ju m昕czyzna wyrwie si z ramion ukochanej, to b阣zie ona potrafi砤 da si mu we znaki via telefonia kom髍kowa. Niech si strze縠 m笨, kt髍y b阣zie mia cho jedno po潮czenie nieodebrane! 痮ny potrafi by zazdrosne o prac, o rodzin, o czas wolny, o hobby

Jak kobiety zmieniaj si po 秎ubie

jak ju m昕czyzna wyrwie si z ramion ukochanej, to b阣zie ona potrafi砤 da si mu we znaki via telefonia kom髍kowa. Niech si strze縠 m笨, kt髍y b阣zie mia cho jedno po潮czenie nieodebrane! 痮ny potrafi by zazdrosne o prac, o rodzin, o czas wolny, o hobby. Nie zapominajmy tak縠 o negatywnych

Co 潮czy硂 Marilyn Monroe, Picassa i Freuda?

Kosmicznie zmys硂wa, platynowa blond pi阫no舵 i jak wynika z jej notatek, osoba rozpaczliwie pragn眂a, by ludzie dostrzegali opr骳z pi阫nego cia砤 tak縠 jej inteligencj, samotna kobieta, kt髍a rozpaczliwie boi si popa舵 w szale駍two. Opisuje, jak m阠zy砤 si z trem, jak podczas pobytu w klinice

Mi阣zy fuksj a penisem

cia砤mi. Nie mog da przyk砤du, bo m骿 wydawca by砨y niezadowolony, 縠 zdradzam sekrety. Ale z grubsza to jest tak, 縠 pisz眂, czuj眂 to podniecenie, id za melodi s丑w, kt髍e kojarz si z rytmem i ruchem, biegiem, szybkim oddechem. Jak wyzby si nami阾no禼i i nie da si nie舵 pasjom Spokojnie. To

Tak! Tak! Tak!!! Nie udawaj orgazmu, bo to nikomu nie zrobi dobrze

g硂wy, popiera mnie w tym zreszt wielu seksuolog體, kt髍zy rozmaite operacje j陑ykowe uwa縜j za doskona潮 drog do ewentualnego orgazmu, zw砤szcza w przypadku kobiet odpornych na inne dzia砤nia. Penis mo縠 da du縪 szcz甓cia, ale j陑yk to ca砶iem przyjemna cz甓 cia砤, oczywi禼ie, je縠li jest pod

W sprawie seksu oralnego

i ca硊j. Potrzebuj pieszczot twarzy i piersi, ramion i brzucha, w og髄e ca砮go cia砤 za pomoc ust, d硂ni (opuszki palc體 potrafia zdzia砤 cuda), j陑yka. Kobiety lubi by pobudzane stopniowo, od pieszczot bardziej niewinnych do coraz 秏ielszych. B阣 bardziej podniecona, je縠li b阣ziesz pie禼i

Wsp蟪czesne mormonki: z tabletem, samochodem, w d縤nsach

: ''Zniszczy砤 moj wiar''. Osiem lat od powstania FMH ma dziesi赕 regularnych blogerek, a poruszane przez nie kwestie s tak r罂ne jak ich autorki. Lisa krytykuje kult ''skromno禼i'', kt髍y objawia si zas砤nianiem ka縟ego skrawka cia砤 (''Nie uczymy dzieci, 縠 nasze cia砤 s 秝i眛yniami i wa縩 cz甓ci

Mathieu Amalric

z fascynacj. Przy okazji wchodzi砮m w osobowo舵 bohatera, kt髍y jest pretensjonalny i nad阾y. Uwa縜, jak ka縟y m昕czyzna maj眂y w砤dz, 縠 mo縠 sobie pozwoli na wi阠ej. Thomas zachowuje si jak typowy zakompleksiony artysta. Boi si Vandy, bo jest nieprzewidywalna, wymyka si definicjom, ale

Krystyna Kofta: Suk by

"Suki", twoja najnowsza ksi笨ka, wbrew temu, co sugeruje tytu, jest przychylna kobietom i nie jest tylko dla kobiet. To ksi笨ka wielowymiarowa, du縪 m體i o przemocy w rodzinie. Powinni j przeczyta m昕czy糿i, zreszt podoba si m昕czyznom. Chwali mnie Janusz G硂wacki, a on m體i, co

Zwi笨 mnie! - fotograf dokumentuje nocne 縴cie w Japonii

nie by硂 podniecenia seksualnego, nie interesowa硂 mnie, 縠by by jednym z nich, ja po prostu chcia砮m zrobi dobre zdj阠ia. Pierwsza dziewczyna, kt髍ej zwi眤ywanie ogl眃a砮m, by砤 bardzo 砤dna. Od pocz眛ku trzyma砮m aparat w odleg硂禼i jakich 50-70 cm od jej cia砤. Mija p蟪 godziny, ona ma g硂w na

40 procent normy: do kogo nale縴 w骴ka?

mia mani prze秎adowcz. Jego cia硂 znaleziono po paru tygodniach, by硂 ju w rozk砤dzie. To nie streszczenie krymina硊 Aleksandry Marininy; to si sta硂 naprawd, ca砶iem niedawno zreszt, w roku 2000. Z mieszkania nic nie zgin瓿o, nawet ksi阦ozbi髍, niezwykle warto禼iowy. I jeszcze to: w 縴砤ch

Mi硂舵, kt髍a wzbudza kontrowersje - najdziwniejsze przypadki

wydaje si, 縠 nasze 縴cie to nieustaj眂a orgia - 秏iej si mieszkaj眂y w San Francisco Lon (m昕czyzna), Dany (kobieta) i Troy (m昕czyzna) - 縴ciowi partnerzy i kochankowie. W rzeczywisto禼i w zwi眤ku poliamorycznym (wielomi硂舵) partnerzy s nieustannie zaj阠i rozmowami, negocjacjami i analizowaniem

Jiang Fangzhou - cudowne dziecko chi駍kiej literatury. Zacz瓿a pisa ze strachu

Fangzhou. - Kto w przedszkolu doni髎, 縠 podkochuj si w ch硂pcu z grupy, i mama wpad砤 w sza, 縠 trac czas na g硊poty. A tata? Nigdy nie by硂 go w domu. Ci眊le wyje縟縜. - Pierwszy raz u縴砤m s硂wa "tata", maj眂 14 lat - przyznaje. Pami阾a, 縠 ten w gruncie rzeczy obcy m昕czyzna nie

Dziecko Sary

pierwszy w 縴ciu b阣zie si ca硂wa. Chc si spotyka, ale kiedy Sara wraca do domu, rodzina robi wszystko, by urwa砤 z nim kontakt, bo b阣 problemy. Bo co, jak si sparzy? Byli przekonani, 縠 zdrowy m昕czyzna nie zechce Sary na w髗ku. A ju na pewno nie na sta砮. - My秎icie, 縠 ze mn o縠ni si tylko

10 zapomnianych pi阫no禼i. Przypomnijcie je sobie

Tierney). Odwiedza jej opuszczone mieszkanie, gdzie na 禼ianie wisi portret gospodyni upozowanej jak z obrazu Gustava Klimta. Kiedy w deszczowy wiecz髍, gapi眂 si na portret, pije whisky i zasypia w fotelu. Budzi go ha砤s. To Laura, cia硂 znalezione przez policj nale縜硂 do innej kobiety. McPherson

8 rzeczy, na punkcie kt髍ych jeste秏y przewra縧iwieni

). Dlatego dobrze w ka縟ej chwili by przygotowanym na niezobowi眤uj眂e pytanie: "A ty? Z iloma m昕czyznami/kobietami spa砤/spa砮?". No, i tu trzeba uwa縜. Niedobrze powiedzie: "Tylko z m昕em i pierwszym ch硂pakiem, z kt髍ym by砤m 10 lat". Nie pomo縠 wtedy gor眂zkowe zapewnienie

Pami阾nik kobiety, czyli o blogach damskich [BLOG DAY]

W砤秐ie 縠駍kich, cho przecie na og蟪 wol m昕czyzn, w ka縟ej niemal dziedzinie 縴cia. Trudno mi si czasem dogada z paniami. Mo縠 wyra糿ie widz w nich odbicie wszystkich moich wad. Mo縠 zbyt jaskrawo 秝iec zaletami, kt髍ych im jako kobieta bezsilnie zazdroszcz. A tu prosz, w dziedzinie

Marina Abramovi - sztuka cierpienia

uwa縜, 縠 po 40 latach - podczas kt髍ych wielokrotnie nazywano j wariatk - wreszcie na to zapracowa砤. Kiedy my秎a砤, 縠 sztuk jest zadawanie swojemu cia硊 b髄u. Teraz uwa縜, 縠 najtrudniejsze jest nicnierobienie. W ramach swojego projektu ''Artystka jest obecna'' (2010) przesiedzia砤 na krze秎e w

Wies砤w ka: Mogli powiedzie "nie zabijaj"

bardziej przera縜j眂e ni ona sama. Sprawcy i 秝iadkowie jechali tamtej nocy na pasterk. Po drodze dokonali morderstwa, przenie秎i cia砤 na drog, 縠by upozorowa wypadek. Potem zapakowali si z powrotem do autobusu, pojechali do ko禼io砤, zd笨yli jeszcze zmie禼i si w pasterkowym nabo縠駍twie, by mie

Prosz spali bez czytania

. Zabiera j do park體 na d硊gie spacery, opowiada jej o 秝iecie i udziela rad na ca砮 縴cie. Matka, Franciszka, zajmuje si szyciem, szkicowaniem, nauk gry na fortepianie. Nie ca硊je jej, nie przytula, nie g砤szcze. Ale jest zawsze obok. Uczy j, 縠 najpierw nale縴 my秎e o innych, dopiero potem o sobie

Koledzy z Haiti

wychodzili z nich a to bez ramienia, a to bez nogi. Min背em budynek, kt髍y z przodu nie mia 禼iany. W 秗odku m昕czyzna by przyci秐i阾y przez mebel, mia otwarte oczy. Ju nie 縴. Dzielnica, w kt髍ej mieszkali秏y z rodzicami, nie zosta砤 zniszczona, stracili秏y tylko pr眃 i wod. Ale nie chcieli秏y spa w

Fantazje erotyczne

zaczynaj mnie dotyka. Robi to delikatnie i z czu硂禼i, doskonale wiedz co lubi najbardziej" i dalszy opis "zdecydowanym, silnym ruchom m昕czyzn ca硑 czas towarzysz czu砮, ciep砮 pieszczoty kobiet. Ca硊j si z nimi, patrz w oczy, widz wsp蟪czucie ale i zazdro舵. Szorstkie m阺kie d硂nie

Opryszczka

dot眃 przyczyn opryszczka pojawiaj眂a si na ustach jest cz甓ciej udr阫 kobiet ni m昕czyzn. Domowych sposob體 na walk z "zimnem" jest niemal tyle, ile choruj眂ych na nie os骲. Czy s skuteczne? A mo縠 s metody, 縠by sw阣z眂e p阠herzyki przesta硑 nas dr阠zy raz na zawsze? Spos骲 pierwszy

Etykieta

si 'm昕czyzn'.Apogeum etykietalnego rygoryzmu ma miejsce w XIX wieku. Kobieta nie zna w砤snego cia砤, w砤snej fizjologii, jest odci阾a nie tylko od edukacji seksualnej, ale tak縠 od wszelkich wizualnych form aktu seksualnego (przed przebywaj眂ymi na wsi dziewcz阾ami chowano zwierz阾a, by nie

Nie szkodzi, 縠 nie dzia砤

otwarto禼i m昕czyzna wstydzi si poprosi swoja 縪n-przyjaci蟪k o np. seks na biurku w swojej pracy albo ca硂wanie po stopach, stymulacj gruczo硊 krokowego czy 秝intuszenie na Skypie, bo boi si, co ona pomy秎i. Przy otwarto禼i mo縠 o to poprosi i nie b阣zie to 縜dne przekraczanie tabu, tylko naturalna

Spadajcie z raju

). Jak czego nie rozumiemy - ob秏iewamy. G硊pie tradycje (bo w Turcji na powitanie kobieta ca硊je starszego m昕czyzn w r阫 i przyk砤da j do czo砤); prymitywizm (bo kobiety w krajach muzu砿a駍kich chodz w chustach); ba, nawet kolor sk髍y (Egipcjanie to na przyk砤d "be縪we ludki"). Swoje

Antyafrodyzjaki

w tajnych dzie砶ach erotycznych odchody 秎imaka, ma舵 z mysich kup czy dodany do napoju robaczek 秝i阾oja駍ki, kt髍e pono ka縟ego m昕czyzn mog pozbawi sprawno禼i seksualnej.K硂potliwe zwyczajeNasz kolejny powszedni wr骻 to zm阠zenie, zaganianie, zaabsorbowanie wszystkim innym opr骳z wzajemnego

Simone de Beauvoir i Jean-Paul Sartre. 痽cie seksualne egzystencjalist體

siedemdziesi眛ki, zwierza si Simone w zarejestrowanej na ta秏ie magnetofonowej rozmowie: Raczej masturbowa砮m kobiety, ni z nimi kopulowa砮m. [...] Najwa縩iejsze by硂 dla mnie przytulanie, pieszczenie i ca硂wanie cia砤 kochanki. [...] By砮m nie najgorzej wyposa縪ny, nie mia砮m problem體 z erekcj i cz阺to

Dwie zawsze o jednym - seks tantryczny

ciele. Otwieraj眂 wszystkie te o秗odki otwieramy si na pe硁e prze縴wanie. W bezb髎twowym taoi糾ie, buddyjskiej 禼ie縞e, czerpi眂ej z tantry, w ka縟ym z nas jest pierwiastek yin i yang, czyli energia 縠駍ka i m阺ka. Kobieta jest w stanie wyzwoli pot昕n si酬 縠駍k yin, a m昕czyzna pot昕n si酬 yang

W cieniu m昕czyzny

na "masowaniu m阺kiego ego", ale ten masa odbywa si w znacznie bardziej zeuropeizowanych okoliczno禼iach.HOSTESSAPodobno praca hostessy w japo駍kim klubie dla zamo縩ych m昕czyzn jest jednym z lepiej op砤canych zaj赕 na 秝iecie. Honorarium za jeden wiecz髍 mo縠 opiewa nawet na tysi眂

Zdrada. ''痮na mnie nu縴''. Dziennikarka za硂縴砤 fikcyjne konto w portalu randkowym dla os骲 w zwi眤kach

ciekawego i ekscytuj眂ego. Mo縠sz podes砤 jakie fotki? Buziak". O tym, 縠 my - 縪ny, partnerki, narzeczone - jeste秏y 秝ietnymi matkami, dobrymi 縪nami, ale beznadziejnymi kochankami, b阣 s硑sza砤 od ka縟ego ze spotkanych tu m昕czyzn. Wysy砤m swoje dy縰rne zdj阠ie: w bia硑m sweterku, nad morzem

Wyr罂nieni w konkursie "Moja droga". Przeczytaj opowiadania

drugiej, ty砮m do wej禼ia sta jaki obcy mi m昕czyzna. Rozmawiali g硂秐o, co by硂 zjawiskiem wyj眛kowym w "S硂wie". Dlatego, nawet nie burkn眞szy powitania, wsun背em si cicho mi阣zy najbli縮ze rega硑 i zacz背em w nich szpera. W pewnym momencie us硑sza砮m zdecydowany g硂s Pan Henryka: - Nie

Hit: 'Kelnerka', re. Adrienne Shelly/ Kit: 'Zaj禼ie awaryjne'

pracuje w barze gdzie na ameryka駍kich przedmie禼iach. Czas akcji te jest nieokre秎ony. Dzi阫i temu historia wydaje si bajk. Bohaterk jest silna kobieta. Ani feministka, ani odnosz眂a sukcesy karierowiczka, ani samotna, niezale縩a egoistka. Kelnerka, mistrzyni pieczenia, 縪na dziecinnego m昕czyzny, w

Sto lat po odkryciu Bronis砤wa Malinowskiego. Seks i krucjaty na Trobriandach

noworodka i wraca na Kiriwin. Znajduje kobiet ze swojego podklanu i - tu zdania by硑 podzielone - przez g硂w albo przez pochw trafia do jej brzucha. Zaczyna si rozwija. Wtedy dopiero m昕czyzna mo縠 si przyda - jego nasienie pomaga budowa cia硂 p硂du. Kiedy przyjecha砤m po trzech latach, wodzowa

10 krok體 do udanej mi硂禼i francuskiej

zaczniesz. 1. Zacznij od pieszczot ca砮go cia砤. Ca硊j jej szyj, masuj piersi i dekolt, dotykaj w najintymniejszych miejscach. Nie spiesz si. Nie rozbieraj jej od razu. Postaraj si, by by砤 ju mocno podniecona, zanim zdejmiesz jej bielizn. 2. Dopilnuj, by wygodnie si u硂縴砤 i sam znajd dla siebie

Pij.Graj.Pieprz.

siebie pojecha砤 do W硂ch zaznawa przyjemno禼i cielesnych, do Indii medytowa i do Indonezji po潮czy cia硂 i ducha. Podr罂 opisa砤 w pami阾niku uznanym za "kobiec bibli" - na li禼ie bestseller體 "The New York Timesa" od 192 tygodni wci笨 jest numerem jeden. Wracaj眂 do