jak pom骳 m昕czy糿ie po rozwodzie

Redakcja

Czego kobiety pragn na 秝i阾a?

Czego kobiety pragn na 秝i阾a?

"i阾y Miko砤ju, poznawaj warto禼iowe kobiety z m昕czyznami, kt髍zy b阣 ich warci; Chcia砤bym zosta mam; Moim marzeniem jest, by ojciec zainteresowa si losem naszych dzieci i okaza im mi硂舵" - publikujemy listy do i阾ego Miko砤ja, kt髍e przysz硑 w odpowiedzi na nasz akcj "Co chcecie dosta od i阾ego Miko砤ja?"

Do arcybiskupa Michalika

Do pokoju dziewczynki wniesiono rozk砤dan kanap, a dziadek przywi髗 du縪 ksi笨eczek i przyrzek wnuczce, 縠 jak tylko zostan sami, to jej poczyta bajki

Zakocha砤m si w m昕u przyjaci蟪ki

Mi硂舵 do 縪natego m昕czyzny, to uczucie nie tylko trudne, ale i bezlito秐ie krytykowane. Nie ma jednak gorszej rzeczy, ni zakochanie si w m昕u najlepszej przyjaci蟪ki. Czy z takiej sytuacji mo縩a znale兼 wyj禼ie, kt髍e nie sprawi, 縠 wszyscy zostan zranieni?

Ma晨e駍ka wpadka Sienkiewicza

Ma晨e駍ka wpadka Sienkiewicza

pani Wo硂dkowiczowej, kt髍a m.in. rozwodzi砤 si, jak to 秝ie縪 upieczony zi赕 rozbija na jej siwej g硂wie jajka na twardo, arystokraci przyjmowali z niedowierzaniem. Wkr髏ce pojawi硑 si plotki, 縠 to ona zniszczy砤 ma晨e駍two. Po latach hrabina R罂a Raczy駍ka tak j jadowicie wspomina砤: Dama pewna

Swoim filmem chcia砮m podnie舵 statystyki rozwodowe

Swoim filmem chcia砮m podnie舵 statystyki rozwodowe

fundamentaln relacj w moim 縴ciu. Nigdy nie byli秏y tak zgodni jak dzisiaj. Sp阣zamy razem wakacje, po kt髍ych nie mamy wcale ochoty si pozabija, a nasze dzieci maj w swoim 縴ciu jeszcze wi阠ej doros硑ch ludzi, kt髍zy si o nie troszcz, ale te z kt髍ymi musz wchodzi w dialog. Nie twierdz, 縠 jest to

Koniec przemocy wobec kobiet!

Koniec przemocy wobec kobiet!

Stowarzyszeniu "Wyb髍". Na pocz眛ku kole縜nka pyta砤: "Jak ty to sobie wyobra縜sz - kobiet t硊k m笨, a ona teraz ma zaufa innemu facetowi? Jak ona ma powiedzie m昕czy糿ie, 縠 partner j gwa砪i?". A okaza硂 si, 縠 kobiety przede wszystkim widz we mnie osob, kt髍a mo縠 im pom骳. Do tego

M笨 nie da pieni阣zy na buty. Przemoc to nie tylko bicie i gwa硉

M笨 nie da pieni阣zy na buty. Przemoc to nie tylko bicie i gwa硉

zachowywanie reszty dla siebie bez uzgodnienia z ni. Paso縴towanie na jej pracy. Co prawo mo縠 zrobi z m昕czyzn, kt髍y nie daje 縪nie na dentyst lub buty zimowe, a sam hula po barach? Nazwanie przemocy ekonomicznej po imieniu mo縠 pom骳 cho鎎y przy rozwodzie - u砤twi orzeczenie o winie. Zachowania sprawc體

Niep硂dno舵 - najnowsze metody leczenia

Niep硂dno舵 - najnowsze metody leczenia

operacj brzuszn, po kt髍ej mog硑 si wytworzy zrosty, to te lepiej sprawdzi to jak najszybciej. Ale je縠li to jest zdrowa para, zapraszamy oboje do poradni po roku regularnego wsp蟪縴cia. Oboje? Bez w眛pienia. Nie wolno zapomina o m昕czy糿ie. Bo czasem latami leczy si tylko j, a nikt nie pami阾a

Donya al-Nahi - "Bond w sp骴nicy"

Donya al-Nahi - "Bond w sp骴nicy"

im pytania i przygl眃a砤m si temu, jak 縴j. Zobaczy砤m, 縠 to byli bardzo ciepli i kochaj眂y ludzie. Nieraz zapraszali mnie do swoich dom體. I mimo 縠 by砤m obc osob, traktowali mnie jak cz硂nka rodziny. Przyci眊a砤 mnie ich serdeczno舵. Po roku zdecydowa砤m, 縠 chc przej舵 na islam. Jak t

Epoka hipokryzji. Ca砤 prawda o seksie w II Rzeczpospolitej [FRAGMENTY KSI’KI]

Epoka hipokryzji. Ca砤 prawda o seksie w II Rzeczpospolitej [FRAGMENTY KSI’KI]

: "Nigdy nikt nie onanizowa si po ksi笨ce Delteila". Oto kryterium niezawodne i proste jak budowa cepa. Je秎i po przeczytaniu podejrzanej ksi笨ki cho jeden cz硂wiek si masturbowa - niechybnie jest to pornografia. Je秎i nie - pora wyda wyrok uniewinniaj眂y.   Oczywi禼ie za spraw tego

Wr罂ka prawd ci powie?

Wr罂ka prawd ci powie?

, 縠 to o to utopienie chodzi. Z Paw砮m obchodzi砤 si jak z jajkiem. Narozrabia - win bra砤 na siebie. Nie uczy si - no i po co ma si uczy? I tak umrze. Nie chcia jej pom骳 przy gospodarce? Niech sobie polata, 縴ciem si nacieszy. Szko硑 縜dnej nie sko馽zy. Dziewczyna przez niego zaci笨y砤, to

Przemoc ekonomiczna wobec kobiet - wstydliwy polski problem

Przemoc ekonomiczna wobec kobiet - wstydliwy polski problem

i zmuszona jest tu砤 si po schroniskach dla bezdomnych lub po znajomych. W Polsce w por體naniu z innymi krajami s砤bo 禼iga si tych, kt髍zy nie p砤c aliment體 i nie 硂勘 na utrzymanie rodziny. Jaka jest g丑wna przyczyna, dla kt髍ej kobiety poddaj si przemocy ekonomicznej? Czy jest to

Lista Kingi Rusin

Lista Kingi Rusin

rozwodzie. Dla wielu kobiet sta砤 si pani symbolem wygranego 縴cia. Zacytuj Maj: "Pisz do ciebie, bo pokona砤 wszystkie przeciwno禼i i wysz砤 na prost. To, co mnie spotka硂, wygl眃a硂 bardzo podobnie jak u ciebie. Chcia砤bym ci tylko zapyta, co robi, 縠by sobie pom骳. Czuj, 縠 sama nie dam

Konkurs "Inspiruj眂e Kobiety" - oto lista zwyci陑c體

Konkurs "Inspiruj眂e Kobiety" - oto lista zwyci陑c體

szale駍twa, kt髍e stoj w opozycji do wymog體 wsp蟪czesnego 秝iata. Czy my秎a硑禼ie kiedy o tym, jak bardzo samotn mo縩a si czu zdobywaj眂 o秏iotysi阠znik? I czy podczas w阣r體ki na szczyt, gdy doskwiera dojmuj眂y mr髗, a po ciele smaga ostry bicz wiatru, mo縩a spotka si bardziej ze sob lub zjedna z

11 tysi阠y orgazm體. Masters i Johnson, duet, kt髍y zmieni podej禼ie do seksu

11 tysi阠y orgazm體. Masters i Johnson, duet, kt髍y zmieni podej禼ie do seksu

;Ten grudkowy rodzaj wysypki rumieniowej po raz pierwszy pojawia si na nadbrzuszu". "Time" narzeka, 縠 ksi笨ka zupe硁ie pomija "mistyczny wymiar" mi硂禼i i sugeruje, i "seks jak golf jest kwesti techniki". Johnson wielokrotnie zapewnia砤, 縠 jej i Mastersowi nie

Harmonogram na dziecko

Harmonogram na dziecko

sta硂舵 i przewidywalno舵. Im zreszt te to pomo縠, je秎i b阣 mieli jasno舵, jak maj si ze sob kontaktowa, na jakich zasadach. To uspokaja. Mn髎two jest takich sytuacji, kiedy po rozstaniu kobiety id na r阫 m昕czy糿ie. Wtedy spotkania z dzieckiem odbywaj si 'na telefon'. Tata dzwoni: 'Dzisiaj

Legendy ameryka駍kie: Carolyn Cassady

Legendy ameryka駍kie: Carolyn Cassady

Jest rok 1952, dom w Los Gatos w Kalifornii. Dwaj m昕czy糿i pozuj, obejmuj眂 si ramionami, podobni do siebie jak bli糿iacy. Jeden w jasnej bluzie, drugi w koszuli. Obaj w d縤nsach. Jeden jest niespe硁ionym pisarzem, drugi - autorem u progu s砤wy. M笨 Carolyn - Neal Cassady - po lewej stronie i

痽cie kobiet na Kubie

痽cie kobiet na Kubie

jestem po rozwodzie. Vivian, 44 lata, 秔iewaczka: Do kawiarni przychodz kobiety, kt髍e maj problemy z m昕em. Przychodz z nim i na ucho prosz mnie o piosenki z "drugim dnem". Chc mu powiedzie, co czuj, za po秗ednictwem utwor體: "Gdyby wiedzia, co czuj, gdyby wiedzia, jak

Poradnik: Jak prze縴 rozw骴

Poradnik: Jak prze縴 rozw骴

mo縧iwo禼i scalenia zwi眤ku - orzeka rozw骴. Co jest dla mnie korzystniejsze: rozw骴 z orzeczeniem winy czy bez? Po rozwodzie z orzekaniem o winie osoba niewinna mo縠 勘da od osoby winnej wyp砤cania aliment體. Orzeczenie, 縠 tw骿 ma晨onek jest winien rozk砤du po縴cia, mo縠 pom骳 np. w jego eksmisji z

"Wiktoria駍kie historie" Wiktorii Gabyszewy

"Wiktoria駍kie historie" Wiktorii Gabyszewy

. Bardzo powa縩a, doros砤 jak na swoje lata. I pi阫na. Kiedy przedstawi砤 matce ukochanego, Wiktoria zamiast ''dzie dobry'', powiedzia砤 m昕czy糿ie, 縠 je秎i skrzywdzi jej dziecko, to przegryzie mu gard硂. Mia 27 lat, 縪n i dzieci. Do tego muzu砿anin, kaukaski cz硂wiek, Ingusz, a u nich 縪ny si nie

Zmar砤 prof. Hanna ida-Ziemba

Zmar砤 prof. Hanna ida-Ziemba

, dyskredytuj眂 wszelkie potwierdzaj眂e j badania. - To kolejna nowa moda, kt髍ej ludzie ulegaj kieruj眂 si owczym p阣em - przekonywa砤 znad paczki Golden American體 Poni縠j wywiad z profesor Hann id-Ziemb "Albo m笨 albo cebula" Jak si tak rozgl眃am dooko砤 po rodzinach i rozwodach, s硊cham

Urfi znaczy 'bez zobowi眤a'

Urfi znaczy 'bez zobowi眤a'

rok akademicki. Pytam, jak wygl眃a硑 jego 秎ubne kontrakty i czy przy podpisaniu byli 秝iadkowie. - Niby tak powinno by, ale nikt z moich znajomych tego nie przestrzega. Po prostu wzi阬i秏y kartk, napisali秏y, 縠 si pobieramy, i oboje si podpisali秏y - opowiada. Islam uznaje trzy formy ma晨e駍twa

Posz砤m na 砤twizn

Posz砤m na 砤twizn

'. Wyci眊a. 'Ale czy powinnam?' Cofa. W ko馽u podaje zmieszanemu szefowi r阫 i marzy o tym, by zapa舵 si pod ziemi. Po wszystkim leci do biura i od progu przeprasza. - No co ty, to ja chyba powinienem przeprasza, nie wiedzia砮m, jak si zachowa. - Ale to ja mam problem. Postawi砤m ci w tak

Sponsorowane

si zapomnie. Ale czasami bywa przyjemnie. Po dziesi阠iu latach od rozwodu poczu砤m si kobiet. Przecie do ko馽a 縴cia mog砤bym nikogo nie spotka i przeterminowa砤bym si jak jogurt. A teraz czuj, jak m昕czy糿i ogl眃aj si za mn na ulicy, gdy stukam tymi swoimi szpilkami. Trzeba obstawia jak

Pi髍o biseksualne

, trudno mi pisa po angielsku, bo to m骿 drugi j陑yk, nie urodzi砤m si w dwuj陑ycznej rodzinie. Ale przecie 秝iat, w kt髍ym 縴jemy, jest pe砮n ludzi takich jak ja, kt髍zy musieli zacz辨 wyra縜 siebie w innym j陑yku. Wiem, co to znaczy, kiedy nie mo縠sz w pe硁i odda tego, co si w tobie dzieje, i

G硂秐iejsze od bomb

na jej twarzy wygl眃a nieco sztucznie, kiedy opowiada, jak pr骲owa砤 zrobi z syna c髍k. Nadine s硊cha jak urzeczona. Znaj si od dw骳h lat, ale Nadine s硑szy t opowie舵 po raz pierwszy. - Rety, to rzeczywi禼ie jak z Almod髒ara - m體i. Po drugiej stronie ulicy stoi warzywniak (mandarynki - 50

Katarzyna Grochola

Judyt dr阠z r罂ne pytania. Na przyk砤d: "Co si robi z facetem na randce, jak si jest powa縩ie po trzydziestce, a nawet bli縠j czterdziestki, cho nawet si nie wygl眃a na twarzy, bo ma si nadwag i wtedy nie wida zmarszczek?". Judyta lubi krewetki i nie wierzy w pr眃, w砤秐ie si

Kobiety maj cie駍z sk髍

cierpienie, wi阠 na wyrzutach sumienia cz阺to si nie ko馽zy. Zaczyna popija coraz cz甓ciej, poniewa nie wytrzymuje tego zawodu, jaki sprawi砤 sobie i tym, na kt髍ych jej zale縴 - nawet nie縴j眂emu ju ojcu. Z m昕czyznami chyba r體nie tak bywa? Rzadko. Po kobiecie ka縟y si czego spodziewa i niewiele

Anna Brzezi駍ka

Jak mediewistka zosta砤 pisark fantasy? Mia砤m szcz甓cie by dzieckiem, kt髍emu przez wiele lat opowiadano bajki i czytywano ksi笨ki na dobranoc. I przej禼ie od s硊chania - a potem samodzielnego czytania - do pisania opowie禼i dokona硂 si niepostrze縠nie, w pewnym momencie zacz瓿am po prostu