m昕czyzna i jego s砤be punkty

Katarzyna Szczerbowska

Kobieta alfa szuka m昕czyzny. Podr阠znik dla silnych pa

Kobieta alfa szuka m昕czyzny. Podr阠znik dla silnych pa

Nie prze縴waj orgazmu, bo boj si utraty kontroli. Nie tworz zwi眤k體, bo budz paniczny l阫 w m昕czyznach. Przedsi阞iorcze, silne, dominuj眂e, ustawione zawodowo, pewne siebie, ambitne i samotne. Stanowi g丑wn grup klienteli seksuolog體. "Kobieta alfa szuka partnera" to podr阠znik dla silnych kobiet, kt髍e chc znale兼 mi硂舵, nie rezygnuj眂 z wysokiego poziomu 縴cia.

15 pyta o empati

Rozwi笨 test i sprawd, czy empatia jest twoj mocn stron

6 typ體 feministek. Kt髍ym jeste?

Mo縧iwe typy to: "do diab砤, tak (jestem feministk)!", "tak, pewnie", "tak, ale...", "nie, ale...", "wszystko jedno", "bro Bo縠, nie!"

Ewelina Seklecka: Seks, na kt髍y nie masz ochoty, to gwa硉

Ewelina Seklecka: Seks, na kt髍y nie masz ochoty, to gwa硉

W internecie kr笨y film z dwiema scenkami, obie odbywaj si w tym samym publicznym miejscu: m昕czyzna atakuje kobiet - dosy szybko kto reaguje, potem kobieta atakuje m昕czyzn - nikt nie reaguje, wiele os骲 si 秏ieje. Nie ma zgody na jawn przemoc wobec kobiet, bo te uznane s za s砤b p砮

Na Florydzie nie mo縩a skaka ze spadochronem, a w Cannes chodzi w baletkach. Z砤piesz si za g硂w, kiedy dowiesz, czego jeszcze nie wolno kobietom

Na Florydzie nie mo縩a skaka ze spadochronem, a w Cannes chodzi w baletkach. Z砤piesz si za g硂w, kiedy dowiesz, czego jeszcze nie wolno kobietom

Museveni w 2014 roku podpisa ustaw zakazuj眂 pornografii. Panie nie mog ods砤nia ud, piersi i po秎adk體. Jeden z punkt體 regulacji dotyczy noszenia przez kobiety nieprzyzwoitych ubra, w tym kr髏kich sp骴niczek. Zakaz ten mia, zdaniem urz阣nik體, chroni panie przed krytykowaniem, poni縜niem czy

Jak powiedzie partnerowi, co lubi w 丑縦u?

Jak powiedzie partnerowi, co lubi w 丑縦u?

mo縠 si zacz辨 rozmowa o tym, co o seksie my秎isz, i co by chcia砤 prze縴. Pr骲 poprawy komunikacji, mo縠sz te zacz辨 od zapytania o jego potrzeby i fantazje. Gdy zacznie m體i, Ty m體 jaki jest Tw骿 punkt widzenia na poszczeg髄ne kwestie, kt髍e porusza. Mo縠sz te po prostu pokaza mu swoj list

Roszczeniowe trzydziestki - jakie s i czego chc?

Roszczeniowe trzydziestki - jakie s i czego chc?

Roszczeniowej Trzydziestki si wyd硊縜砤 i pojawia硑 si kolejne punkty: - Facet musi mie stabiln sytuacj zawodow. Jednocze秐ie niech nie poprzestaje na tym co ma. Wypalonym dzi阫ujemy. Dobrze, 縠by by z bran縰si (marketing i wszelkie pochodne). I najlepiej niech w tej bran縰si ma jakie zaszczytne miejsce

Wojna p砪i XXI wieku. Jest tu wszystko, o czym lubimy czyta: seks, w砤dza i pieni眃ze

zarabiaj mniej od m昕czyzn. Seabright szuka przyczyn tej m阺kiej dominacji i zastanawia si, kiedy ona zniknie. Ubieg硑 wiek by pierwsz w historii istnienia naszego gatunku pr骲 likwidacji podzia硊 pracy pomi阣zy kobietami a m昕czyznami. Do pewnego stopnia udan. Jednak w kt髍ym momencie co si

Przyja捡 albo 秏ier?

Przyja捡 albo 秏ier?

na przyjaciela, jest... zami硂wanie do tej samej muzyki. Czy istnieje platoniczna przyja捡 mi阣zy kobiet a m昕czyzn? Wielu w to w眛pi, i po cz甓ci s硊sznie. Bo istnieje taka przyja捡, ale to wcale nie oznacza, 縠 tacy przyjaciele nie s dla siebie atrakcyjni seksualnie. Nad badaniem takich zwi眤k體

Esther Vilar: To my wyzyskujemy m昕czyzn

Esther Vilar: To my wyzyskujemy m昕czyzn

m昕czyzn. Lecz oni s silni, inteligentni i maj wyobra糿i, natomiast kobiety s s砤be, g硊pie i bez wyobra糿i. Dlaczego w takim razie to one wyzyskuj m昕czyzn, a nie odwrotnie?". I dalej: "Czym jest m昕czyzna? M昕czyzna jest cz硂wiekiem, kt髍y pracuje. Prac 縴wi siebie, swoj 縪n i potomstwo

In vitro. Dawca - z dwoma fakultetami, empatyczny, wra縧iwy - sam ma dziecko, wie, jakie to szcz甓cie, wi阠 chce si nim podzieli z innymi

In vitro. Dawca - z dwoma fakultetami, empatyczny, wra縧iwy - sam ma dziecko, wie, jakie to szcz甓cie, wi阠 chce si nim podzieli z innymi

mie i ojca, i matk, ale nie zawsze przecie tak jest. Leon ma m阺kie wzorce: dziadka, wujk體, chrzestnego. - Nie wyrz眃zi砤m mu 縜dnej krzywdy. Rodzicom powiedzia砤, jak Leo by ju na 秝iecie i widzia砤, 縠 szalej na jego punkcie. Wypytywali o wszystko, bo dla nich temat dawcy to by砤 ca砶owita

Dlaczego kobiety zdradzaj? Znam dziewi赕 powod體

Dlaczego kobiety zdradzaj? Znam dziewi赕 powod體

. Prawdopodobie駍two zdrady WYSOKIE, pod warunkiem, 縠 znajdzie luk w harmonogramie. 2. BO M石CZYZNA PRZESZED W FAZ "ZACHOWUJEMY SI JAK PRZYJACIELE (RODZE裇TWO/SYN I MATKA)" Niby nic z砮go nie dzieje si naszej BOHATERCE. Jednak co w samym gor眂ym 秗odku krzyczy, 縠by sprawdzi砤, czy wszystko z ni w

Jak naprawi prawa kobiet

Jak naprawi prawa kobiet

antykoncepcja i edukacja seksualna. Z praktycznego, 縴ciowego punktu widzenia to jest wa縩iejsze ni samo prawo do aborcji. Bo usuni阠ie ci笨y jest dramatyczn ostateczno禼i dla ci昕ko cierpi眂ych kobiet. Te ostatnie 25 lat dla nas wszystkich to by czas korzystny, ale transformacja przynios砤 m昕czyznom

"I oni s straszni, i one. Ale i tak wszyscy w ko馽u znajdziemy swoje szcz甓cie." Jak stworzy udany zwi眤ek? Rozmowa z Joann Heidtman

"I oni s straszni, i one. Ale i tak wszyscy w ko馽u znajdziemy swoje szcz甓cie." Jak stworzy udany zwi眤ek? Rozmowa z Joann Heidtman

postanowieniem, 縠 teraz si uda. I nagle - jakby totalnie zmieni砤 osobowo舵, upodobni砤 si do nowego m昕czyzny. Przecie to te nie jest zdrowe? I chyba kiedy musi wyj舵 na jaw, 縠 to nie jest prawdziwa ona? - 痽cie 縴ciem drugiej osoby - jej trybem 縴cia, stylem 縴cia, jej pasjami. Ba! Nawet jej charakterem

Eliza Michalik: Moje marzenie? Rz眃 z硂縪ny z samych kobiet

Eliza Michalik: Moje marzenie? Rz眃 z硂縪ny z samych kobiet

rz眃owych stanowiskach swoje "kole縜neczki". W analogicznych sytuacjach, z kt髍ymi mieli秏y do czynienia wiele razy, 縠 premierem zostaje m昕czyzna i ministrami mianuje innych m昕czyzn, nikt nie m體i, 縠 to jego kumple od kieliszka i towarzysze od m阺kich imprez. Premier Ewa Kopacz, minister

Dlaczego ch硂paki nie p砤cz? Rozmowa z psychoterapeut Zbigniewem Mi硊駍kim

Dlaczego ch硂paki nie p砤cz? Rozmowa z psychoterapeut Zbigniewem Mi硊駍kim

m昕czyzn i kobiet to jest blokada: je縠li odbiegaj od po勘danego modelu, kt髍y jest lansowany przez media - m硂dy, atrakcyjny, odnosz眂y sukces - czuj, 縠 co z nimi nie tak. Wymagania w og硂szeniu by硑 chyba podstawowe - 縠by m昕czyzna potrafi si utrzyma, nie k砤ma, chcia wzi辨 odpowiedzialno舵 za

Gra縴na Plebanek: M昕czy糿i s jak patelnia pokryta teflonem

Gra縴na Plebanek: M昕czy糿i s jak patelnia pokryta teflonem

ona jest s砤ba i daje si manipulowa przez facet體! Mo縠 chodzi o to, 縠 jej imi, zmienione przez trenera boksu, sprawia, 縠 w oczach czytelnik體 jest przez m昕czyzn determinowana w swych dzia砤niach. Z czym ja si zupe硁ie nie zgadzam, bo boks wychodzi z niej, nie odwrotnie. Nie zaprowadzi jej na

Kobiety to roszczeniowe materialistki, a m昕czy糿i s zagubieni - Wasze komentarze

Kobiety to roszczeniowe materialistki, a m昕czy糿i s zagubieni - Wasze komentarze

, 縠 m昕czy糿i bywaj s砤bi lub silni, nie jest niczym nowym. Pytanie o powody tych縠 s砤bo禼i... Wcale nie dziwi mnie, 縠 si gubi od czasu do czasu. Ale poznawanie pouk砤danych facet體 z wyobra糿i to pi阫na sprawa i nie widz tu 縜dnego powodu go publicznej nagonki. M昕czyzna jak gad縠t? Jolanta

Ojcowie, synowie i kochankowie

Ojcowie, synowie i kochankowie

przekonany, 縠 one i tak maj nad nim ostateczn w砤dz. Jego okrucie駍two wobec kochanek (nigdy matki) jest wszak tylko s砤bym odruchem buntu na zawsze usidlonej ofiary. Na koniec musimy zada nieuchronne pytanie: jakim typem m昕czyzny jest polski m昕czyzna? Ojcem jak Eliot czy synem jak Lawrence? Nie pisz

Jeste ci眊le na diecie? Gdzie pope硁iasz b潮d?

Jeste ci眊le na diecie? Gdzie pope硁iasz b潮d?

Mn髎two kobiet (a i m昕czyzn tak縠 przybywa) chce schudn辨. Walcz, z lepszym lub gorszym, ale zawsze tymczasowym skutkiem, z kilogramami czy centymetrami. Pocz眛ek roku, miesi眂a czy nawet poniedzia砮k kojarzy im si z nowym postanowieniem. Tym razem ju si uda, wytrwaj i osi眊n sw骿 cel

M昕czy糿i te p砤cz

M昕czy糿i te p砤cz

w przypadku choroby trzeba j leczy. "W naszym spo砮cze駍twie depresja m阺ka jest tabu. Stereotypy m阺ko禼i zbieraj swoje 縩iwo: m昕czyzna nie mo縠 by s砤by, bo musi by twardy i macho. Nie mo縠 by zbyt wra縧iwy, bo musi zagry兼 z阞y i sprawia wra縠nie, jakby cierpienie go nie dotyka硂

Ludzi kr阠 糽i faceci. O nich mo縩a fantazjowa, a o g砤dkich herosach - nie

Ludzi kr阠 糽i faceci. O nich mo縩a fantazjowa, a o g砤dkich herosach - nie

powiedzenie: m昕czyzna jest wart tyle, co jego n罂 i penis. Ale dzisiaj tylko z no縠m i penisem nie zajdzie si w 縴ciu daleko. 痚by nie sta si dupkiem, trzeba ws硊chiwa si w innych i zachowa elastyczno舵. Odkrywa swoj wra縧iwo舵, kobieco舵. Wci笨 od nowa, bo nie wierz w odnajdywanie r體nowagi. To

Minister Rajewicz: tacierzy駍ki d硊縮zy, obowi眤kowy i dla wszystkich rodzaj體 um體

Minister Rajewicz: tacierzy駍ki d硊縮zy, obowi眤kowy i dla wszystkich rodzaj體 um體

m昕czyzn jest dla niego profitem, bo pracodawca uwa縜, 縠 jest bardziej odpowiedzialny i lepiej zorganizowany, ustatkowany. Dzieci dla kobiety to obci笨enie, bo z punktu widzenia pracodawcy pracownik-matka to problem, bo np. b阣zie bra砤 wolne na chore dzieci. Niestety, w takiej rzeczywisto禼i jeszcze

"Rozhisteryzowane dewotki" pokona硑 Gierka: kobiety, kt髍e strajkowa硑, sta硑 si silne, mocne, pot昕ne

wojny. W丑kiennictwo nie nale縜硂 do priorytetowych obszar體 gospodarczych. Plan pi阠ioletni og硂szony w 1956 roku zak砤da oddelegowanie m昕czyzn do lepiej dofinansowanego przemys硊 ci昕kiego i oparcie przemys硊 lekkiego - w丑kienniczego, odzie縪wego, spo縴wczego - na ni縠j op砤canej pracy kobiet

Kwestionariusz Focha - jestem pr罂na, k砤mi i chcia砤bym mie pralni

. Inteligencja. CECHY, KT覴YCH SZUKAM U KOBIETY M眃ro舵, inteligencja (to nie to samo, jak wiadomo), dystans do siebie i do 秝iata. Obycie, klasa, humor. Niezale縩o舵. Niezale縩o舵 jest wa縩a. CECHY, KT覴YCH SZUKAM U M石CZYZNY Jak wy縠j. I 縠by by m眃rzejszy ode mnie. Nawet, je縠li to niewielka sztuka. To mnie

To tylko dzieci. Narodziny dobra i z砤 [FRAGMENTY KSI’KI]

odra縜j眂y wcale nie w wyniku obserwowania reakcji doros硑ch. W ko馽u wiele os骲 czyta硂 ksi笨k Leach i bra硂 sobie do serca jej rady, a jednak dzi, ponad dwadzie禼ia lat po publikacji ksi笨ki, ludzie nadal czuj obrzydzenie na widok kupy.   Teoria treningu czysto禼i ma r體nie inne s砤be punkty. W

Wypadanie w硂s體. Kondycja 硂dygi

Wed硊g sonda縰 przeprowadzonego przez europejski portal randkowy Match.com ponad po硂wa m昕czyzn na pierwszym spotkaniu zwraca szczeg髄n uwag na fryzur partnerki. - Posiadanie w硂s體 i ich stan odzwierciedla kondycj organizmu i odgrywa istotn rol w doborze naturalnym, nie tylko ze wzgl阣體

Co denerwuje m昕czyzn w kobietach?

lustrem.Kajetan lubi ba砤gan, ale jego dziewczyna jest typem pedantki. Zaganianie m昕czyzn do sprz眛ania to druga strona kobiecej strony. Dziewczyna Kajetana narzuca mu tempo w sprz眛aniu po sobie. A wiadomo, 縠 on zmyje, ale p蠹niej.Roztrzepanie i gadulstwoJan nie rozumie, o czym mo縩a gada, wisz眂 godzinami na

"Slow sex. Uwolnij mi硂舵" [fragmenty ksi笨ki]

Pierwsza w Polsce ksi笨ka po秝i阠ona tematowi slow sex. Chwilami pikantna, chwilami zabawna. Mo縠 nada 縴ciu nowy kierunek. Autorki zwracaj uwag na dobroczynn moc dotyku i pozwalaj zrozumie sk眃 tak cz阺ty u m昕czyzn g丑d seksu. Podsuwaj pomys硑 na erotyczne 鎤iczenia i inspiruj jak

Gej nie jest konkurencj

chodzi o dwie sprawy. Po pierwsze, czujemy niepok骿, dysonans, kiedy m昕czyzna czasem zachowuje si jak kobieta, i do tego przerysowana. Nasze zmys硑 wariuj, podobnie jak na statku, kiedy z powodu szale駍tw b酬dnika dostajemy choroby morskiej. Po drugie, nasza niech赕 mo縠 si wi眤a z lekcewa縠niem. Bo

Te straszne, kobiece odruchy: dlaczego ja?

i trenerka firmy House of Skills, opowiada, 縠 gdy podczas szkolenia uczestnicy maj odegra scenk i w grupie jest jeden m昕czyzna, to pierwszy odruch jest taki, 縠by on wyst眕i w roli prze硂縪nego. - Jeste秏y nauczone, 縠 m昕czy糿i s czuli na punkcie swojego ego, wi阠 odruchowo ust阷ujemy im

Ksi笨 czy oszust? W Polsce ro秐ie liczba oszust體 matrymonialnych, a ich ofiarami s najcz甓ciej kobiety

odezwa si szybko. Na spotkaniu opowiada, 縠 szuka sekretarki. Praca od zaraz, dobrze p砤ci. Du縪 m體i o swojej samotno禼i. O 秏ierci ojca, kt髍y mia zawa, i matki, kt髍a na jego oczach przewr骳i砤 si na 秎iskiej pod硂dze i wskutek uszkodzenia czaszki umar砤 na miejscu, w jego ramionach. O bracie

Seks na pierwszej randce - 6 mo縧iwych scenariuszy

. Nie chcesz je舵 ciastka od razu? Odwlekasz konsumpcj, rosn眂y apetyt ma wzbudzi i po勘danie i szacunek do Ciebie? W tego typu my秎eniu kryje si jednak kilka s砤bych punkt體. Odwlekaj眂 zbli縠nie, odwlekasz tak縠 chwil, kiedy poznajesz prawd, jakim kochankiem jest Tw骿 adorator. A je秎i trafi砤

Orgazm. Trzecia brama

znaczy? Masters i Johnson opisali powszechnie znany linearny model reakcji seksualnej, taki sam dla m昕czyzn i dla kobiet. Na podstawie bada, kt髍e prowadzili w warunkach laboratoryjnych, wyodr阞nili cztery fazy: podniecenie, plateau, orgazm i odpr昕enie. Znana seksuolo縦a Helen Kaplan do潮czy砤 pi眛

Tatua. Pomy秎 dwa razy zanim zrobisz!

i obgryzanie paznokci. Z kolei kobietom bardziej ni tatua縠 - te znalaz硑 si na czwartym miejscu - przeszkadza u m昕czyzn broda. Tatua縠 s ma硂 kobiece? "Wsp蟪cze秐ie kobieta z tatua縠m nikogo ju nie dziwi. Wi阫szo舵 celebrytek ma przynajmniej jeden tatua. Rzuca硑 si one w oczy nawet w

痮na wyd硊縜 縴cie

szerok skal. Wybra do nich Francuz體. Podzieli badanych na trzy grupy: osoby b阣眂e w ma晨e駍twie, wdowc體 oraz osoby 縴j眂e w celibacie. Pierwsze spostrze縠nia si potwierdzi硑. ednia d硊go舵 縴cia ma晨onk體 by砤 wyra糿ie wy縮za ni kawaler體 i panien. Najkr骳ej i w s砤bym zdrowiu 縴li wdowcy. To

Znam ci, ale kim ty jeste? Jak sobie radzi, gdy nie rozpoznajesz po硂wy znajomych?

Skrzy縪waniu Kultur. Trzeba si zapozna Jedn z najdziwniejszych i zapewne szalenie zabawnych z punktu widzenia kogo innego historii jest opowie舵 o moich spotkaniach z pewnym artyst i jego partnerkami. Za ka縟ym razem, gdy mijali秏y si na mie禼ie jego wita砤m serdecznie, wreszcie znamy si nie od dzi

O "100/XX. Antologii polskiego reporta縰 XX wieku" pisze Ignacy Karpowicz

interesuj眂y wyda mi si stosunek do tych, kt髍zy mieli (i maj) gorzej. Nasz 秝iat zosta wymy秎ony przez bia硑ch m昕czyzn dla bia硑ch m昕czyzn. Kto urodzi si kobiet, czarnosk髍ym lub homoseksualist, ten mia pecha, czasem nawet potr骿nego (czarnosk髍a homoseksualna kobieta). Rozmaite sprawy, kt髍e dzi

Kobiet nie traktuje si jak dziwki

Pierwszy raz w 縴ciu zgadzam si z Kominkiem. Popularny bloger wydawa mi si zawsze wcieleniem zadufania m昕czyzny - pana wszelkiego stworzenia, niezale縩ie od tego, czy by砤 to wystudiowana poza, czy sama czysta szczero舵. Ale jego post o Wojciechu Fibaku mog砤bym przepisa prawie s硂wo w s硂wo

W szkole scjentolog體: musztra, kube wody na g硂w, kopanie row體

Presley i zar體no czas biegu, jak i sauny zosta skr骳ony, by jej nie zniech阠i. Sauna, katowanie cia砤. Nie rozumiem, skoro cia硂 jest takie ma硂 istotne, dlaczego scjentolodzy maj obsesj na jego punkcie? Seks przedma晨e駍ki jest zakazany, zdrady surowo karane. Seks to emocje zaszczepione w ludzkim

Sp骿rz krytycznie na krytyk

Tekst pochodzi z zaprzyja糿ionego serwisu Hello Zdrowie Boimy si, 縠 szef zauwa縴 s砤be punkty tego, co robimy, i ostro nas skrytykuje. W zaciszu gabinetu albo, o zgrozo, publicznie! Gdy nasz partner wytyka nam b酬dy w kwestii tego, jak prowadzimy samoch骴 albo jak zachowywali秏y si na

M昕czyzna czy kobieta?

dziedzinie prawa, kt髍e powinno porz眃kowa nasze 縴cie w spos骲 nie budz眂y kontrowersji, u縴wa poj赕 "m昕czyzna" i "kobieta" jako oczywistych, czy jak m體i logika "ostrych", opartych na 禼is硑ch definicjach. Jednak biolog rozwoju zapewne zawaha砨y si bardzo, gdyby b阣眂 na

My秎icie, 縠 w Polsce nie砤two jest by kobiet? Jed糲ie do Japonii

najtrudniej jest mi si pogodzi w Japonii: Brak r體nouprawnienia i powszechna dyskryminacja kobiet W Polsce narzeka砤m, 縠 status kobiet jest niski, 縠 jest ich ma硂 w 縴ciu publicznym, a prawo dotycz眂e przemocy domowej jest za s砤be. Po p蟪 roku w Japonii wydaje mi si, 縠 Polsce bli縠j w tym aspekcie do

Zapachy grzechu warte

Toma Forda przebija si na pierwszy plan, czu je r體nie w jego Plum Japonais. Wida, 縠 kobietom znudzi硑 si perfumy bez wyrazu. Jest odwr髏 od zapach體 infantylnych - s硂dziutkich, s砤bych, w wersjach rozcie馽zanych - l'eau i l'eau fra^che. Czy to znaczy, 縠 perfumy si upraszczaj do tych kilku

Kirsten van den Hul - radykalna optymistka, feministka, agentka zmiany

ci na tyle, 縠 chcia砤by zaanga縪wa si w jego zmian na lepsze? Zawsze by砤m rozpolitykowana. Jako sze禼iolatka napisa砤m list do 體czesnego prezydenta RPA, 縠by uwolni Nelsona Mandel. Wzrasta砤m z samotn mam i wiedzia砤m, 縠 wiele rzeczy jest dla niej trudniejsze. Do dzisiaj listy, kt髍e

W阺zy ka縟y mo縠

zapach wskazuje na niebezpiecze駍two, nasze zmys硑 o縴waj. Zapach kobiety. Albo i m昕czyzny Szkoda, 縠 nie udaje nam si w阺zy nie tylko grozy, ale i korzy禼i. Gdyby秏y przyk砤dali wi阫sz wag do tego, co wskazuje nam nos, mogliby秏y prawdopodobnie wyw阺zy szcz甓liw mi硂舵. Poprawka: nie tyle

Minimum obiektywnej wiedzy

preferencje seksualne. Nadal poruszamy si w obszarze hipotez. Jedna z nich m體i, 縠 m阺ki homoseksualizm jest uwarunkowany genetycznie, co nie znaczy, 縠 u wszystkich m昕czyzn posiadaj眂ych te geny musi on zosta zaktywizowany. Inna hipoteza: przez d硊縮zy czas s眃zono, 縠 synowie dominuj眂ych matek i

Nieznane 縪ny znanych m昕體 [FRAGMENTY KSI’KI]

Berlinie Zachodnim i w Royaumont usi硂wa odzyska form. Zawsze by s砤bego zdrowia, chorowa na astm, mia problemy z sercem, ale w Berlinie dopad砤 go jeszcze depresja, z kt髍 nie potrafi si upora. Rita nie mog砤 nie zwr骳i na niego uwagi. Wprawdzie wtedy nie zna砤 jeszcze jego utwor體, ale

Ch硂paki nie choruj

mniej, statystyczny m昕czyzna sto lat temu 縴 o rok kr骳ej od swojej 縪ny, a dzi ta r罂nica uros砤 ju (w Europie) do czterech-sze禼iu lat? W Polsce sprawa ma si jeszcze gorzej: 秗ednia 縴cia m昕czyzn wynosi tylko 72 lata, o ca砮 osiem lat mniej ni dla kobiet. M昕czy糿i wi阠ej pal i cz甓ciej

Niep硂dno舵 - jak j leczy?

Metody leczenia mog by farmakologiczne, operacyjne, zmieniaj眂e tryb 縴cia i wspomagaj眂e. Leczenie prowadzi si u kobiety, u m昕czyzny lub r體nocze秐ie u obojga. Dotyczy obydwojga partner體 leczenie chor骲 og髄nych zmniejszaj眂ych p硂dno舵, takich jak: cukrzyca, choroby tarczycy, infekcje

Optymalne tempo biegu istnieje!

idealnej pr阣ko禼i biegu dla m昕czyzn i kobiet wynika najprawdopodobniej z r罂nic w wymiarach cia砤, w tym d硊go禼i n骻, co bezpo秗ednio wp硑wa na mechanik biegu - im biegacz jest wy縮zy, tym jego pr阣ko舵 optymalna jest wi阫sza. Co ciekawe, najmniej efektywne tempo biegu wynosi 7,2 km/h, czyli 8

Ingrid Bergman: Dziewica Maryja z Disneylandu czy wcielenie z砤?

nie gra砤 tylko 秝i阾ych, jak w "Dzwonach Naj秝i阾szej Marii Panny" czy "Joannie d'Arc", ale te kobiety zdradzane i poniewierane przez m昕czyzn, jak w "Gasn眂ym p硂mieniu", albo takie, kt髍e wik砤硑 si w pozama晨e駍kie romanse i oszukiwa硑, jak w "Casablance"

Nobel dla Dylana

no縠m w r阫u i m硂dego skr阷owanego m昕czyzn. Taki jest kontekst polityczny songu Dylana, ale czy to zbieg okoliczno禼i, 縠 jego ojciec mia na imi Abraham? 痚by stan辨 poza prawem, musisz by uczciwy Nowe teksty Dylana robi zamieszanie. Tak do tej pory nikt w 秝iecie rocka nie pisa, nikt takich

20 gwiazd, kt髍e gwarantuj producentom wielkie zyski [RANKING]

Aktorka jest w bran縴 filmowej od dobrych kilkunastu lat, ale wci笨 daleko jej do napuszonej gwiazdy. Klnie, wyg硊pia si i dystansuje do w砤snej popularno禼i. Lubiana na ekranie i poza nim i co si rzadko zdarza - zar體no przez m昕czyzn, jak i kobiety. W Stanach Zjednoczonych od 2008 roku filmy z

Sztuka kochania, czyli tr骿k眛 z dw骿k

tuli硑, a dla mnie by硑 s硂dkie i kochane. Przez serce dziecka chcia硑 dotrze do serca taty. M骿 ojciec podrywa wszystko, co si rusza. Wszystkie kobiety musia硑 by jego. By bardzo przystojnym m昕czyzn, wysokim, mia nordyck urod, prosty nos, szare, du縠 oczy. Baby za nim szala硑. By te bardzo

Joanna J阣rzejczyk: Lubi walczy z facetami, lubi dosta i lubi odda

. Uwielbiam j. Trenuj z pulsometrem i licz powt髍zenia danego 鎤iczenia. Cz阺to por體nuj je potem z kolegami i m體i jednemu czy drugiemu: "Ch硂pie, 鎤iczy砮 jak ma砤 dziewczynka! O po硂w wolniej ni ja!". Trenujesz g丑wnie z m昕czyznami? W Polsce nie ma kobiet na moim poziomie. Lubi walczy

Wyruszy硑 w poszukiwaniu m昕czyzny. Nie cwaniaka, nie pajaca - oto efekty

, bo jego zdaniem w砤秐ie w tym le縴 sedno problem體 wsp蟪czesnych m昕czyzn. Wyjmuje z szuflady kalkulator, uderza w klawisze i opowiada: - Pracuj w ma硑m biurze rachunkowym, 2200 z netto to g髍na granica tego, co mog wyci眊n辨 jako ksi阦owy. Kredyt na 35 lat we franku szwajcarskim, minus 700 z

Pary縜nki w Warszawie: kobiety niszcz si same od 秗odka

w砤秐ie o to chodzi, by umie odnajdywa si w r罂nych sytuacjach, r體nie tych stresuj眂ych, kr阷uj眂ych czy 縠nuj眂o s砤bych, ale wyj舵 z tego z twarz. By przekracza siebie. By umie odpowiedzie jakiemu nad阾emu palantowi, 縠by da ci spok骿, zamiast spuszcza uszy po sobie i dawa sob pomiata

Bez hamulc體. Co robi gdy krew zalewa nam oczy?

M昕czyzna stoi przy kasie w budynku stra縴 miejskiej, wymachuje mandatem i krzyczy, 縠 go nie zap砤ci, bo znak informuj眂y o zakazie parkowania by starty. Co wi阠ej, domaga si przeprosin i zwr骳enia pieni阣zy za taks體k, kt髍 musia przyjecha, bo samoch骴 odholowano. Kiedy dostaje odpowied

Niep硂dno舵 - najnowsze metody leczenia

plemniki. Je縠li si ruszaj, to dobrze. Jak s砤bo dostaj punkty karne, od 1 je秎i s troch niemrawe do 3, gdy s jak sparali縪wane. Problem jest natury immunologicznej i wymaga bardziej specjalistycznej diagnostyki i post阷owania. My robimy tylko ten pierwszy test i to kosztuje u nas 100 z, ale jest to

Zas硊gujesz na podwy縦. Tylko w to uwierz

kr骳ej, bo bior urlopy macierzy駍kie czy zwolnienia na opiek nad dzie鎚i. No i rzadko s g丑wnymi 縴wicielami rodzin, wi阠 podejmuj si prac mniej odpowiedzialnych, ale gorzej p砤tnych. ietnie, wi阠 dlaczego w takim razie w Polsce r罂nice p砤c m昕czyzn i kobiet dyrektor體 wynosz po kilkadziesi眛

Jak obni縴 ci秐ienie???

o 8-14 punkt體. Schudnij Pi赕 kilogram體 mniej u os骲 z nadwag wystarczy, aby obni縴 ryzyko nadci秐ienia. A co to jest 5 kg? Pestka! Jedz mniej o 500 kcal dziennie i ruszaj si wi阠ej przez miesi眂 lub dwa, a osi眊niesz cel. Uwa縜j na s髄 Staraj si nie przekracza dawki 2300 mg sodu (jedna

Tylko oczy nie tyj - rzecz o grubasach, 縜lu i robieniu czego ze sob

masz na brzuchu ", a potem stawia talerz z zup zabielan 秏ietana i sma縪ne na t硊szczu kie砨asy a do tego kartofle polane t硊szczem i kapust ze s硂nin. M體i "ruszaj si dziecko", a potem dodaj na zach阾 " to p骿dziemy na lody ". Zarzuty pana Majaka s s砤be, ale jeszcze

Ostatnie dni Witkacego

Jadwigi). Z砤 sytuacja materialna i zdrowotna nak砤da砤 si na komplikacje uczuciowe. Jego ma晨e駍two, bezdzietne, od wielu by硂 tylko zwi眤kiem przyjaci蟪 - 縪na mieszka砤 w stolicy, on w Zakopanem, a najwa縩iejsz mi硂禼i pozostawa砤 Czes砤wa Okni駍ka-Korzeniowska, m硂dsza o 17 lat pracownica Pocztowej

Przytul mnie, prosz

, a potem doros砮go cz硂wieka postrzega 秝iat. Dotyk rze糱i m髗g Niemowl阾a szukaj blisko禼i z innymi lud糾i. Uwielbiaj by g砤skane i przytulane. Specyficzny kontakt mi阣zy dzieckiem a jego opiekunem tworzy si natychmiast po narodzinach (niekt髍zy twierdz, 縠 ju w okresie p硂dowym). Od tego

Mnie nie ma. Rozmowa z Maciejem Nowakiem [FRAGMENTY KSI’KI]

poprzedniego ustroju. Tak jak Polska by砤 jego beneficjentem. Okres PRL-u, wbrew oficjalnej antykomunistycznej narracji, by ogromnym skokiem modernizacyjnym. Takim, jakiego nawet dwudziesto-lecie mi阣zywojenne nie zapewni硂. Owszem, zawdzi阠zamy II RP odzyskanie niepodleg硂禼i i zrekonstruowanie aparatu

Ameryka駍kie bezdomne dzieci w obiektywie Lucy Nicholson

koczowa硑 w zbudowanym przez siebie obozowisku, bezskutecznie staraj眂 si o miejsce w schronisku. Los Angeles to miasto gigant z bardzo s砤bo rozwini阾 sieci komunikacji miejskiej. Zdarzaj si wi阠 sytuacje podbramkowe, kiedy kobietom niezb阣ny jest samoch骴: bo musz si przenie舵 z obozem i dzie鎚i w

Polki nie maj dzieci nie dlatego, 縠 im si w g硂wach poprzewraca硂, tylko dlatego, 縠 pracuj na umowach 秏ieciowych

wersj tradycyjn: dziecko jest podstaw rodziny, a rodzina jest najwa縩iejsza. System rodzinny jest podstaw egzystencji i najwa縩iejszym punktem odniesienia. Ksi笨 czy oszust? W Polsce ro秐ie liczba oszust體 matrymonialnych, a ich ofiarami s najcz甓ciej kobiety R.H.: Mamy jeszcze tzw. rodzicielstwo

Tata pisze, nie przeszkadzaj

przecie zupe硁ie innego cz硂wieka. O jego 秏ierci w 2005 r. dowiaduje si z radia. Na pogrzebie nikt z rodziny nie zostaje poproszony o zabranie g硂su. Przemawiaj za to pisarz Martin Amis i profesor literatury Ruth Wisse. M體i o autorze "Herzoga" w taki spos骲, jakby by ich ojcem. To Grega

Odpu舵 sobie i id dalej

dlatego nie ucz si nowych rzeczy, nie poznaj nowych ludzi, nie ubieraj si tak, jak by chcieli. Kobieta wci笨 uwa縜, 縠 jest za stara na kr髏k sp骴nic i z czasem coraz bardziej jest na ni za stara. Albo: nie znam dobrze j陑yka obcego, bo nie chcia砤m pokaza, 縠 m體i z b酬dami i s砤bo. - To troch

Monogamia to bujda

Na podstawie danych iatowej Organizacji Zdrowia naukowcy z Wielkiej Brytanii przeanalizowali d硊go舵 縴cia m昕czyzn po sze舵dziesi眛ce z kultur, w kt髍ych oficjalnie obowi眤uje monogamia, i tych, w kt髍ych panuje poligamia. Wysz硂 im, 縠 faceci 縴j眂y z wieloma 縪nami 縴j o ponad jedn dziesi眛

Niep硂dno舵 u m昕czyzn. Plemnik bez temperamentu

stulecia praktycznie nie istnia砤, a dopiero w drugiej po硂wie lat 20. lekarze zacz阬i podejrzewa, 縠 niep硂dno舵 mo縠 by te problemem m昕czyzny. Pojawi硑 si pierwsze pr骲y policzenia plemnik體 w spermie i ocenienia ich jako禼i. Wcze秐iej zawsze winna by砤 kobieta. A problem m阺kiej niep硂dno禼i i

Mobbing za in vitro: Anna Tymko jako pierwsza w Polsce pozywa swojego pracodawc

Majchrzak, zacz瓿o si szpiegowanie, kontrolowanie, on wszystko musia wiedzie. Zarz眃za firm jak ten su硉an z serialu "Wspania砮 stulecie". Wszyscy, kt髍zy mu si sprzeciwiali, byli do odstrza硊, a ludzie, kt髍zy wykonywali polecenia, byli jego 縪硁ierzami i wiedzieli, 縠 musz robi tak, jak

"Nami阾no舵, zazdro舵 wyst阷uj w ka縟ym wieku. Zmienia si tylko cia硂" - Lew-Starowicz o uczuciach [WYWIAD]

razem, ale dalej si kochaj. Znam takie zwi眤ki, w kt髍ych 縜dna ze stron nie u硂縴砤 sobie 縴cia - on pozosta ksi阣zem, a ona nie zwi眤a砤 si z 縜dnym m昕czyzn. My秎i o nim, koresponduj ze sob, czasami si spotykaj, ale ju bez seksu. No i jest mi硂舵, tylko nie s zwi眤kiem.Mam wra縠nie, 縠

Maria Janion: Ksi笨ki, kt髍e zmieni硑 moje 縴cie

", kiedy zajmowa砤m si XX wiekiem. Ale jest w tym wierszu jeszcze co z wyznania, z jakiej strasznej samooceny. Andrzej Franaszek pisze teraz w swojej imponuj眂ej biografii Mi硂sza o osobistych motywach jego samopot阷ienia, o porzuconej mi硂禼i. Bardzo to jest ciekawe. I na pewno ma te co

"Gorzka 縪潮dkowa mi阾owa w setce - to najwi阫szy hit w秗骴 uzale縩ionych na stanowiskach". Pij tylko menele? Mit

procenty przegrali 縴cie? - pytam. - Na takich ludzi m體i "Taternicy", bo kilka razu w ci眊u dnia uzupe硁iaj poziom alkoholu we krwi piwem Tatra, kt髍e w moim sklepie nale縴 do najta駍zych. Jasne, mam i takie postacie - kobiety, m昕czyzn - w nieokre秎onym wieku... Moja 縪na twierdzi, 縠 z jedn

Spod klosza na szczyt. Arlene Blum

, typowa砤m takie, kt髍e by硑 jak najdalej od domu - t硊maczy Blum. Stan瓿o na Portland w stanie Oregon, mie禼ie otoczonym przez pi阫ne g髍y. Za s砤be, zbyt niestabilne - M骿 partner z laboratorium, w kt髍ym mieli秏y zaj阠ia z chemii, John Hall by bardzo przystojnym m硂dym m昕czyzn. Kt髍ego razu, kiedy

Toksyczne zwi眤ki

秝iadcz眂e o tym, 縠 tw骿 zwi眤ek jest toksyczny. Punkt 4.: On bagatelizuje twoje problemy". Diagnoza gotowa! Idzie z tym do kole縜nki i m體i: "S硊chaj, radzi砤m si internetowo ekspert體 i powiedzieli mi, 縠 ten zwi眤ek jest toksyczny. W zwi眤ku z tym to, 縠 ja si zastanawiam nad Cze秌iem, kt髍y

W poszukiwaniu wytrysku

szczere. Dlatego podoba si m昕czyznom, kt髍zy to prze縴j z kobiet. To przejaw szczero禼i naszego cia砤. To znak, 縠 pozwalamy, 縠by nasze cia硂 przem體i硂. iadczy o tym, 縠 czujemy si z partnerem dobrze, 縠 mu ufamy, 縠 go po勘damy i w pe硁i poddajemy si jego pieszczotom. Dlaczego

Ku-Klux-Klan. Ofiary m體i w mediach cz阺to i ch阾nie, oprawcy zwykle milcz

obowi眤ywa patriarchat. To, 縠 Ku-Klux-Klan z Harrison przyjmuje do swego grona kobiety, ma by dowodem jego post阷owo禼i, ale kiedy panie wychodzi硑 na m體nic, g丑wnie m體i硑 o tym, 縠 kobieta musi wspiera swojego m昕czyzn, i naigrawa硑 si z feministek. W dniu zapalania krzy縴 pozwolili ci za硂縴 ten

Liliuokalani Hawajska Kr髄owa

: wiele dzieci ofiarowywano znaczniejszym od siebie, a dzieci owe stawa硑 si nie tylko pe硁oprawnymi cz硂nkami nowej rodziny, ale te cz阺to dziedzicami. Pod koniec XVIII wieku w骴z Kamehameha jako pierwszy podbi i zjednoczy wszystkie wyspy. Za jego syna Kamehameh II, w砤dc s砤bego i niezdecydowanego

Media kocha硑 Lecha Wa酬s, dlatego Jill Godmilow nakr阠i砤 film o "Solidarno禼i" z Ann Walentynowicz na pierwszym planie

zobaczy. Potem dowiedzia砤m si, 縠 film nie b阣zie pokazywany, bo pojawia si w nim kobieta ze wsi ze z硂tym z阞em. Powiedziano nam, 縠 film zosta砨y i tak ocenzurowany, aby nie sugerowa 秝iatu, 縠 Polska ma s砤by poziom opieki stomatologicznej. My秎, 縠 to, co us硑sza砤m, nie by硂 prawdziwym powodem

W numerze z 9. czerwca

komentatorem s眃owym, kim w rodzaju bezp砤tnego radcy prawnego i gazetowego Robin Hooda, kt髍y bierze w obron s砤bych, bezbronnych, pokrzywdzonych. Wika bardzo 糽e znosi towarzystwo tajniak體, kt髍zy za ni 砤勘. St眃 ten jej wybuch. Teraz szpicle siedz dwa stoliki w bok od nas. Kobieta i m昕czyzna. Te

Epoka seksizmu, czyli za co Amerykanie kochaj serial "Mad Men"

rozpada wskutek jego licznych romans體. Mimo to nie umiemy oprze si urokowi zdj赕 przedstawiaj眂ych silnego, przystojnego m昕czyzn i jego u秏iechni阾, pi阫n 縪n. To idea, kt髍y skrycie przypisujemy w砤snym rodzicom bez wzgl阣u na to, jakie naprawd by硂 ich 縴cie i ma晨e駍two. Napi阠ie mi阣zy

Agnieszka Graff: Macierzy駍two to te feministyczny temat

si kaszln辨 lub zap砤ka, od razu tam bieg砤m. Ca硑 czas mia砤m go z ty硊 g硂wy. To bardzo silny odruch. I nie twierdz, 縠 to instynkt. To jest wi昙. Je秎i masz z kim bardzo g酬bok wi昙, jego b髄, frustracja s bardzo silnie z twoimi emocjami sprz昕one. Nie da si pracowa, zw砤szcza

Kr髄 podrywu

punktu, wok蟪 kt髍ego kreci si ca硑 秝iat. Facet musi robi inne rzeczy A je秎i spotkaj si dwie silne osobowo禼i? Mo縠 by ci昕ko. Zawsze by硂 tak, 縠 to m昕czyzna by g硂w rodziny. Mam przyjaci蟪ki, kt髍e maj, jak to si m體i jaja. Maj umys硂we jaja wi阫sze ni wi阫szo舵 facet體, kt髍ych znam. I

Czy istnieje przepis na idealny zwi眤ek?

Empatia w zwi眤ku dwojga ludzi to podstawa jego trwa硂禼i. Czym ona jest i czy mo縩a si jej nauczy? O tym jak pracowa nad swoimi uczuciami, jak nauczy si s硊cha i rozumie blisk osob opowiada Ewa Panufnik, trenerka empatii, wsp蟪za硂縴cielka Dojrzewalni R罂. Jak widz kiedy osoba, kt髍

Nie wyobra縜m sobie, 縠 mog砤bym dzia砤 i kocha w takim 秝iecie, w kt髍ym z tylu rzeczy by mnie ograbiono

sztywnych wzorc體 ju nie ma. Ale wiele kobiet by mo縠 wcale tego nie chce, wola硑by dawny uk砤d. Nie tyle patriarchalny, ile taki, w kt髍ym m昕czyzna jest mocny, jest g硂w rodziny. By mo縠 tego chcia砤 pani Danuta. Czu砤 si dobrze jako 縪na i gospodyni, ale bola硂 j, 縠 nie ma komu gospodarzy. Czyli

Ma砱orzata Surdek: nigdy nie m體 nigdy

. Wszyscy w pokoju widz kontrast mi阣zy nimi. Wulgarny facet i spokojna, ale fantastycznie przygotowana kobieta. - Potrafi砤 wypunktowa mu wszystkie b酬dy, a jak trzeba, to si 砤dnie u秏iecha砤. Dla wszystkich ten prawnik m昕czyzna by prostakiem. Nawet jego klient go uspokaja. Wtedy zrozumia砤m, 縠

Iweta Rajlich - zaw骴 szachistka

arcymistrza? A dlaczego tenisistki graj osobno, a nie razem z tenisistami? Bo maj inne parametry fizyczne, mniejsz mas mi甓niow, wi阫sz zawarto舵 tkanki t硊szczowej, s s砤bsze, wolniejsze. M髗gi kobiet i m昕czyzn te si r罂ni. Mamy inne preferencje, inaczej postrzegamy 秝iat. Nigdy to pani nie razi硂

Mi硂舵 letnia, mi硂舵 konkretna

, 縠 niekt髍e dzia砤czki 糽e zacz瓿y z feminizmem, zw砤szcza w ameryka駍kiej wersji Women's Liberation. Wmawiaj sobie i 秝iatu, 縠 kobieta i m昕czyzna to wrogowie, 縠 m昕czy糿i s potworami chc眂ymi tylko wykorzysta i zniszczy kobiet. Tymczasem Vilar u秝iadamia, 縠 kobiety r體nie do perfekcji

Ta niezno秐a, fascynuj眂a Ki

naprawd jeste秏y. Re縴ser m體i: "Dobiera砮m aktor體, 縠by by硂 im blisko do postaci". Tak by硂 z Rom G眘iorowsk, kt髍a wcielaj眂 si w Ki, stworzy砤 swoj 縴ciow rol (nagrodzon w Gdyni), i ze 秝ietnym Adamem Woronowiczem w roli Miko oraz Krzysztofem Og硂z jako Anto, neurotycznym, s砤bym

Jak przerobi砮m babci. ''Dobre wychowanie'' Amora Towlesa

wychowa砤 swoj c髍k na s砤b i uleg潮? W ci眊u 20 lat Ameryka bardzo si uwsteczni砤 obyczajowo, Ko禼i蟪 i wracaj眂y z wojny m昕czy糿i wymogli tradycyjn i konserwatywn rol na kobietach. To by砤 presja z zewn眛rz. Ale jako dziecko tego nie rozumia砮m, dlatego postrzega砮m babci jako ciekawsz od matki

Chirurgia plastyczna miejsc intymnych. Konieczno舵 czy fanaberie?

seksualnych. Tym razem poprzez uwypuklenie punktu G. Mo縩a to zrobi za pomoc kolagenu albo t硊szczu pacjentki. Ten drugi spos骲 jest zdecydowanie ta駍zy i trwa硑, bo kolagen po kilku miesi眂ach znika. Jak lokalizuje si punkt G? Mie禼i si on od 1,5 do 2 cm od wej禼ia do pochwy, w fa砫zie 秎uz體ki na

"Wysokie Obcasy Extra" na 秝i阾a

konstrukcja. Jeden niefortunny 縜rt i napi阠ie opada. I ca砤 reszta. Dotyczy to zreszt nie tylko 縜rt體. Woody Allen zauwa縴 na przyk砤d, 縠 m昕czyzn mo縩a ?wykastrowa" jednym zdaniem. ?Wol, aby by moim przyjacielem ni kochankiem". Dlatego uwa縜m, 縠 przyja捡 damsko-m阺ka jest

Bajki lecz - bajki kalecz.

po swojej stronie, by np. strzeg grodu. My秎, 縠 kwestia rozwi眤ywania problem體 jest te s砤bym punktem tradycyjnych przekaz體. Ka縟y problem rozwi眤ywany jest si硂wo i prawie zawsze zajmuj si tym m昕czy糿i. Zatem warto pami阾a, 縠 je秎i ba秐ie kalecz, to to okaleczenie spotyka nie tylko

W d硊giej sp骴nicy 糽e si je糳zi

twarzy g阺te w硂sy si阦aj眂e prawie do pasa. Uwag przyci眊aj zielone paznokcie. - Mam na ich punkcie bzika - m體i. - Mama si martwi, kto mi b阣zie robi manikiur, gdy moje r阠e b阣 zbyt s砤be. A Wiola zastanawia si, jak b阣zie wtedy realizowa swoje hobby. - Robi bransoletki, kolczyki, wisiorki

Sk髍a palaczy

razu i nie zawsze prowadzi do tych ci昕kich chor骲, a do zbrzydni阠ia zawsze i szybko. Mimo to kobiety zaczynaj pali coraz wcze秐iej i wypalaj ka縟ego dnia coraz wi阠ej papieros體. Statystyki wskazuj, 縠 liczba pal眂ych m昕czyzn maleje, kobiet za wzrasta.Szkodliwe sk砤dniki tytoniu powoduj

Powt髍ki z rozrywki. Dlaczego powielamy w砤sne b酬dy?

. I nie zakocham si w nikim, kto nie b阣zie chcia gra w mojej kiepskiej sztuce? Mo縩a tak powiedzie. Tylko co znaczy: zakocha si? Narcyz zakochuje si w kim, kto swoimi walorami potwierdzi jego poczucie warto舵. I on si naprawd zakochuje. Ale ma砤 szansa, 縠 z takiego zakochania zrodzi si

Od zapa禼i do Oskara: Jak to si sta硂, 縠 jeszcze dziesi赕 lat temu wi阫szo舵 polskich film體 graniczy砤 z obciachem, a dzi podbija serca krytyk體 i widz體? [FRAGMENTY KSI’KI]

p骿dzie 40,4 miliona widz體 (czyli wi阠ej ni jest Polak體, wliczaj眂 w to niemowl阾a!), a z tego 秗ednio co czwarty na film polski. St眃 w砤秐ie szok, kt髍y czeka砨y owego odhibernowanego krytyka. Co si wydarzy硂 w ci眊u tych dziesi阠iu lat, 縠 tak gruntownie odmieni si obraz polskiego kina i jego