masturbacja a sex u m昕czyzny

M骿 partner wyzna, 縠 woli masturbacj.

M骿 partner wyzna, 縠 woli masturbacj.

Spotykam si z m昕czyzn (54 lata), do seksu dosz硂 kilka razy, ale nie by udany. Partner wyzna, 縠 seks z kobiet niezbyt mu wychodzi i 縠 woli masturbacj. Os硊pia砤m. Nie wiem, co dalej.

Mam problem: nie jestem w stanie sama doprowadzi si do orgazmu.

B阣眂 z m昕czyzn potrafi, pobudzaj眂 砮chtaczk, prze縴 wielokrotne orgazmy. Jednak od jakiego czasu jestem sama i brak mo縧iwo禼i zaspokojenia si chocia poprzez masturbacj mnie frustruje. Jako nastolatka nie mia砤m z tym problemu - zacz背 si, gdy rozpocz瓿am wsp蟪縴cie z m昕czyzn. Nie mam 縜dnych traumatycznych wspomnie zwi眤anych z seksem. Prosz o pomoc.

iatowy Dzie Masturbacji - jak planujesz go uczci?

Do ko馽a XIX wieku, a nawet jeszcze do po硂wy XX, traktowano j jako czynno舵, wp硑waj眂 糽e nie tylko na psychik, lecz r體nie na cia硂. Prowadzi mia砤 do powa縩ych chor骲 fizycznych a nawet do przedwczesnej 秏ierci. Uznawano j za grzech, uzale縩ienie i chorob psychiczn. O czym mowa? O masturbacji, oczywi禼ie.

W砤sne odbicie w lustrze to najlepszy afrodyzjak?

W砤sne odbicie w lustrze to najlepszy afrodyzjak?

bezkarnie patrz. Ale Linda daj眂 si ponie舵 wyobra糿i, nie zapomina, 縠 w seksie najfajniejsze nie jest lustro tylko to, co odbija si w oczach partnera. To one s najwierniejszymi lustrami, w kt髍ych wida jego emocje, jego reakcje, jego wzloty. I nasze te. Seks w ma硑m mie禼ie: Masturbacja w Wo硂minie

List Czytelniczki

List Czytelniczki

Walczy砤m o nasze ma晨e駍two, ale zaczynam mie ju do舵. Twierdzi, 縠 seks jest przereklamowany ,縠 nie ma 縜dnej r罂nicy mi阣zy seksem a masturbacj itp. On mnie od dawna nie ca硊je, nie dotyka - bo jak twierdzi nie lubi dotyku. M笨 mi imponuje, jest bardzo interesuj眂ym m昕czyzn, ale coraz

"Pornografia bywa sposobem na utrzymanie zwi眤ku" [SOCJOLOG O SEKSIE]

"Pornografia bywa sposobem na utrzymanie zwi眤ku" [SOCJOLOG O SEKSIE]

spo砮cznym nie zaszkodzi. Paniom czasami trudno zrozumie, 縠 m昕czyzna to nieco inaczej ewolucyjnie skonstruowana jednostka, 縠 interesuje si seksem niezale縩ie od emocjonalnego zaanga縪wania. Ja w przeciwie駍twie do pana nigdy takich pa nie wyprowadzam z b酬du. Kobiety czuj si zazdrosne, gdy si

Trenujesz? Uprawiaj seks, a b阣ziesz mie lepsze wyniki!

Trenujesz? Uprawiaj seks, a b阣ziesz mie lepsze wyniki!

nik硑 lub 縜den zwi眤ek z prawd. Przyk砤d? Surowi trenerzy zabraniaj眂y jakiejkolwiek blisko禼i, seksu z partnerem czy partnerk, a nawet masturbacji. Dlaczego? Twierdz, 縠 taka abstynencja przyniesie korzy舵 w postaci lepszego wyniku. Tyle 縠 nie ma rzetelnych bada naukowych, kt髍e

Lesbijki, MILFY-y, macochy - to nas kr阠i, to nas podnieca [2015 W PORNO]

Lesbijki, MILFY-y, macochy - to nas kr阠i, to nas podnieca [2015 W PORNO]

ogl眃a filmy dla doros硑ch na Jamajce - 44 procent, a najmniej w Japonii - 17 procent. Kobiety do舵 wyra糿ie odcinaj si od m昕czyzn pod wzgl阣em tego, co chc ogl眃a. Na li禼ie najcz甓ciej wyszukiwanych przez panie pozycji znalaz si: seks lesbijski, seks w tr骿k眂ie i kobiecy wytrysk, z kolei

痽cie seksualne: jak rozpozna kobiecy orgazm?

痽cie seksualne: jak rozpozna kobiecy orgazm?

, odczuwaniu przyjemno禼i i spe硁ienia, a jednym ze sposob體 na poznanie swojego cia砤 jest masturbacja.   Istnieje klucz do udanego 縴cia seksualnego? - Dbanie o zdrowie i relacj w zwi眤ku. Wci笨 wielu ludzi nie umie otwarcie rozmawia o seksie, ten temat ich krepuje. Szczera, otwarta rozmowa bardzo

P骿舵 do 丑縦a w imi nauki

P骿舵 do 丑縦a w imi nauki

by tematem tabu, trafi do prasy i telewizji. Doszli mi阣zy innymi do wniosk體, 縠 rozmiar penisa nie ma nic wsp髄nego z efektywno禼i seksualn, a masturbacja nie szkodzi na wzrok. W ci眊u 11 lat podejrzeli przez lustra weneckie ok. 11 tys. orgazm體 blisko 700 os骲 w wieku od 18 do 89 lat

Komu dzi阫owa za oswojenie seksu oralnego? Mafii!

Komu dzi阫owa za oswojenie seksu oralnego? Mafii!

tego stopnia, 縠 gdy jeden z rodzic體 znalaz si w tym samym pomieszczeniu ze swoj c髍k podczas og砤szania, 縠 Bill Clinton jednak uprawia seks oralny w westybulu gabinetu owalnego, zdziwiona dziewczyna zapyta砤: - A co to jest westybul? Jak si kochali nasi rodzice? "By硑 podr阠zniki do seksu

Meksyka駍ki nale秐ik, lawina 秐ie縩a, wie縜 Eiffla... Najdziwniejsze pozycje seksualne

Meksyka駍ki nale秐ik, lawina 秐ie縩a, wie縜 Eiffla... Najdziwniejsze pozycje seksualne

nie ma seksu bez mi硂禼i itd. itp., ale to hollywoodzka bajka, wi阠 nie wymagajmy za wiele). Maturzystka zaczyna od francuskich poca硊nk體 , szybko przechodzi do "motor體ki" ("masa縰" piersi wykonywanego przez m昕czyzn g硂w), a po masturbacj, seks oralny i penetracj. Na

Jak powiedzie partnerowi, co lubi w 丑縦u?

Jak powiedzie partnerowi, co lubi w 丑縦u?

10 minut, by potem smacznie zasn辨. Wielu m昕czyzn my秎i, 縠 w seksie chodzi o to, 縠by w ni wej舵 a ona omdleje z rozkoszy. Zalet sta硑ch zwi眤k體 jest to, 縠 mo縩a rozwija t relacj, tak縠 w sypialni. Zamiast umiera z nud體 czy oddawa si frustracji, porozmawiaj z partnerem. Spisz na kartce

Edukacja seksualna? Proponuj do縴wocie

Edukacja seksualna? Proponuj do縴wocie

. Przygotowuje do doros砮go 縴cia. A dzieci nie powinny si miesza do doros砮go 縴cia. Przyjdzie na to pora. Wiedza w dzieci駍twie to zagro縠nie, zw砤szcza dla doros硑ch. Cz硂wiek nie powinien si dotyka, bada, interesowa seksem, dop髃i nie doro秐ie. Potem bierze 秎ub i z miejsca staje si wirtuozem tematu

Edukacja seksualna ze 秝iata - historia w obrazkach [GALERIA]

Edukacja seksualna ze 秝iata - historia w obrazkach [GALERIA]

Up, Sex, And Sexual Health" (To normalne: zmiana cia砤, dorastanie, seks i zdrowie seksualne) odpowiada na najwa縩iejsze pytania dotycz眂e wychowania seksualnego: od pocz阠ia, do dojrzewania, przez antykoncepcj i AIDS. Porusza r體nie problematyk masturbacji u dzieci i m硂dzie縴 (na rysunku

Edukacja seksualna ze 秝iata - historia w obrazkach [GALERIA]

, nas zainteresowa硂, jak podchodzi si do sprawy wychowania seksualnego na 秝iecie, jakie mo縩a znale兼 publikacje. Jeste秏y przekonane, 縠 gdyby zacz辨 rozmawia o seksie z dzie鎚i we wczesnym dzieci駍twie, to nie tylko by硑by one wyedukowane, a co za tym idzie zdrowsze, ale by硂by to dla nich

M昕czy糿i zawsze maj ochot na seks, a prze縴cie orgazmu jest najwa縩iejsze? Najwi阫sze mity zwi眤ane z seksem

M昕czy糿i zawsze maj ochot na seks, a prze縴cie orgazmu jest najwa縩iejsze? Najwi阫sze mity zwi眤ane z seksem

wy潮cznie wsp蟪縴ciem. Wystarcz niekorzystne warunki lub nieciekawa dla nich partnerka, 縠by po ch阠i na seks nie zosta nawet 秎ad. U m昕czyzn, podobnie jak u kobiet, zapotrzebowanie na seks jest modelowane przez du勘 liczb czynnik體, i to nie tylko tych, kt髍e 砤two dostrzec (stan zdrowia fizycznego

Tabelki, deklaracje, odmowy - co z tym brakiem seksu?

Tabelki, deklaracje, odmowy - co z tym brakiem seksu?

. Oczywi禼ie znacznie szybciej mo縩a zej舵 z tego 砮z (potu i krwi) pado硊 nie pij眂 i nie jedz眂, a nawet nie za砤twiaj眂 potrzeb fizjologicznych zwanych wydalaniem, defekacj si odlewaniem, "jedynk" i "dw骿k", ni od braku jakiegokolwiek seksu (nawet masturbacji). Pono jednak

Gdy kobieta kupuje seks, rozmowa z TaoMen, masa縴st tantrycznym proponuj眂ym us硊gi seksualne

Gdy kobieta kupuje seks, rozmowa z TaoMen, masa縴st tantrycznym proponuj眂ym us硊gi seksualne

im na seksie, prze縴ciu orgazmu, a tu nagle chc tylko porozmawia albo prosz o masa tantryczny i to wcale nie ze szczeg髄nym uwzgl阣nieniem miejsc intymnych. Zajmuje si masa縠m tantrycznym od lat. Seks nie jest dla mnie czym mechanicznym. To przenikanie si energii. Interesuje mnie wschodnie

Kobiety nie maj monopolu na gwa硉. M昕czyzn tak縠 to dotyka! [LIST]

Kobiety nie maj monopolu na gwa硉. M昕czyzn tak縠 to dotyka! [LIST]

procederu. Niekiedy, 縠 Foch, to miejsce "babskich" problem體 i pogaduszek. Gdzie indziej pojawiaj si g硂sy, 縠 nie mo縩a zgwa砪i m昕czyzny, 縠 jak mia wzw骴, to nie by硂 zgwa砪enia, 縠 to nie zgwa砪enie, a co najwy縠j niespodziewana przyjemno舵, 縠 jest ciap i wiele innych. Wobec

- Panowie namawiam: cz阺to i d硊go pie舵cie swoje kobiety - apeluje prof. Lew-Starowicz [FRAGMENTY KSI’KI]

. A czy z ust m昕czyzny te pan s硑szy, 縠 seks jest przereklamowany? - Nie. Nie pami阾am, 縠bym kiedykolwiek s硑sza tak opini od m昕czyzny. Mo縠 to wynika z tego, 縠 panowie maj troch mniejsze wymagania i oczekiwania co do seksu. Dla nich kontakt z cia砮m kobiety, penetracja, seks oralny i

Wy鎤icz sobie lepszy seks!

Wy鎤icz sobie lepszy seks!

moczowej, kt髍y zaciska uj禼ie cewki oraz mi阺ie opuszkowo-g眀czasty, kt髍y otacza pochw. Ze wzgl阣體 czysto przyjemno禼iowych wa縩y jest te d紈igacz odbytu, jako, 縠 jest du縴m i silnym mi甓niem, porusza ca硂禼i, co ma znaczenie podczas seksu. Zwieracz cewki moczowej u m昕czyzn zaciska penis u

Prof. Lew-Starowicz: seks to przyjemno舵 demokratyczna, niepotrzebne do tego pieni眃ze, nic! Mo縩a to po prostu ot tak mie. Czy to nie wspania砮?

Prof. Lew-Starowicz: seks to przyjemno舵 demokratyczna, niepotrzebne do tego pieni眃ze, nic! Mo縩a to po prostu ot tak mie. Czy to nie wspania砮?

Prof. Lew-Starowicz o kobietach, m昕czyznach, mi硂禼i i rozkoszy. Sprawd ksi笨ki » Porozmawiajmy o panu. Nie lubi. Wie pan, z czym mi si pan kojarzy? Z seksem. Tak by硂, zanim przeczyta砤m pana autobiografi. A teraz ju tylko kom縜 i mundur. Jako dziecko by pan ministrantem, potem

Femmera. Kobiece przyjemno禼i

religi, a ta przez m昕czyzn. Do dzi nie mamy porz眃nej edukacji seksualnej. M硂dzie uczy si z film體 porno, gdzie wszystko jest szybko, mocno i nie ma nic wsp髄nego z prawdziw kobiec przyjemno禼i. Dlatego wielu Polak體 ma prze秝iadczenie, 縠 otwarto舵 seksualna to nie znajomo舵 siebie, swojego

Przedwczesny wytrysk - m阺kie tabu

stosunek mo縠 trwa d硊縠j, a ponadto m昕czyzna mo縠 uczy si rozpoznawa oznaki zwi阫szonego podniecenia seksualnego i utrzymywa poziom pobudzenia poni縠j poziomu intensywno禼i wywo硊j眂ego odruch wytrysku. Wi阫szo舵 ekspert體 uwa縜 jednak, 縠 masturbacja, cho cz甓ciowo skuteczna przez kr髏ki okres

Wszystko, co chcieliby禼ie powiedzie dziecku o seksie, ale nie wiecie jak

emocje rodzic體. To podobna sytuacja jak z niejadkiem, nad kt髍ym 秎阠zy ca砤 rodzina, by zjad cho 硑縦 zupy. Dziecko mo縠 nabra przekonania, 縠 ma wp硑w na zachowanie doros硑ch. Je秎i pytanie zwi眤ane z seksem wywo硊j u mamy lub taty pop硂ch, dziecko chce sprawdzi, co dok砤dnie wywo硊je takie

Sex coach. Kto to taki?

seksem gejowskim. Kobiety silne i samodzielne 縴ciowo wstydz si przyzna, 縠 pragn seksu, w kt髍ym b阣 poni縜ne. Mocno wypierana jest te masturbacja. Czasem zawstydzaj albo niepokoj fantazje erotyczne. Kobieta zastanawia si, czy mo縠 my秎e o aktorze Ryanie Goslingu, gdy kocha si z m昕em, bo boi

Straszenie seksem po polsku

seksem uderza w kobiety? Poniewa m阺ki model seksualno禼i, czyli to, co s硊縴 m昕czyznom, jest powszechnie znane i nie budzi wi阫szych kontrowersji. Wci笨 klasyczny stosunek jest promowany jako najbardziej naturalny spos骲 na seksualn przyjemno舵 dla obu p砪i. A prawda jest taka, 縠 u kobiet rzadko

7 wspania硑ch, czyli kobiety o jakich marz m昕czy糿i

ni szczytowanie podczas klasycznego stosunku. Je秎i tu przed wypijesz co gor眂ego lub posmarujesz usta kostk lodu, r罂nica temperatur wzmocni jego doznania. Panowie na internetowych forach pisz o seksie oralnym: "uwielbiam jak moja Pani mi to robi, a robi wspaniale, lubi jak robi z po硑kiem

Mi阣zy fuksj a penisem

przyrody. Przecie dla wsp蟪czesnego czytelnika to masturbacja! Kto j tam zreszt wie, o czym my秎a砤 Bator: Pracuj tak, 縠 pisz, pisz przez par dni, a potem przychodzi taki, 縠 nie czuj nurtu, wi阠 wracam, patrz, co ju napisa砤m. I te sceny z seksem budz m骿 najwi阫szy niepok骿. Czy s dobre

Co czuj nimfomanki?

. Zw砤szcza z m昕em. Z masturbacji musia砤m zrezygnowa dopiero w o秗odku, gdy trzy tygodnie temu zacz瓿am terapi. Wojciech Machnik , terapeuta uzale縩ie, cz阺to dostaje SMS-y: "U mnie wszystko w porz眃ku, nie z砤ma砤m abstynencji" albo "Ucz si rozmawia z 縪n". To od pacjent體 - tak

Szokuj眂y, obrzydliwy, straszny - najgorsze filmowe sceny seksu

serwis體. Dzi spojrzymy na kino rozmaitych poziom體. Spojrzymy pod k眛em tego, jak bardzo film mo縠 obrzydzi cz硂wiekowi intymne obcowanie z drug istot ludzk (lub wi阫sz ich grup). "Antychryst" Lars von Trier Je縠li w filmie von Triera nie natraficie na scen seksu, z kt髍ego nikt (a ju

10 dziwnych fakt體 na temat penisa. Zna砤 je?

Ka縟y m昕czyzna by kiedy kobiet. Tom Hickman t硊maczy, 縠  to dlatego, 縠 ka縟y penis by kiedy 砮chtaczk W 縴ciu p硂dowym wszyscy jeste秏y dziewczynkami, do chwili, w kt髍ej nie zadzia砤j hormony i nie ukszta硉uj ostatecznie p砪i p硂du. Co wi阠ej autor pisze, 縠 spadkiem po po潮czeniu

Voca Ilnicka: Wibrator jest jak ksi笨ka

". A wychodzi i krzyczy: "Si砤 cipki!". Zaraz chce wi阠ej. Jakie s oczekiwania kobiet, kt髍e przychodz na tw骿 warsztat? Chc zweryfikowa, czy s normalne. Mo縠 chodzi o ka縟y temat: antykoncepcj, konkretny spos骲 uprawiania seksu, o masturbacj, o fantazje, ale tak naprawd koniec

Kobieca ejakulacja - fontanna rozkoszy

潮cznie z orgazmem, jak to ma miejsce u m昕czyzn. Mo縠 zdarzy si ejakulacja po orgazmie z innej strefy - np. 砮chtaczkowym. Mo縠 zdarzy si i tak, 縠 mamy orgazm 砮chtaczkowy, jaki czas p蠹niej ejakulujemy, a je縠li strefa G nadal jest pobudzana, to mo縠 wyst眕i orgazm ze strefy G. Punkt / strefa G

Seks "na bociana" - o intymno禼i w ci笨y i po porodzie

si bardziej bogini p硂dno禼i ni seksu. I to te jest w porz眃ku, je縠li obie strony porozmawiaj o tej decyzji i 縜dna nie b阣zie czu砤 si skrzywdzona lub osamotniona w swoim po勘daniu (lub w jego braku). S przecie inne formy blisko禼i - mo縠 dla was b阣zie to wzajemna masturbacja lub

W nast阷nym numerze

. Naprawd nie unika si seksu ze wzgl阣u na trudno禼i organizacyjne i zm阠zenie. Chodzi raczej o co innego'. Z psycholo縦 Zofi Milsk-Wrzosi駍k rozmawia Agnieszka Jucewicz Panowie 縴cz paniom Mi硂禼i, zdrowia, pieni阣zy? A mo縠 parytet體? Przed Dniem Kobiet zada硑秏y kilku m昕czyznom pytanie: Czego

Epoka hipokryzji. Ca砤 prawda o seksie w II Rzeczpospolitej [FRAGMENTY KSI’KI]

, przyznawa, 縠 nie wszyscy ludzie maj identyczny kompas moralny. Ale ludzie kulturalni - ju bez w眛pienia tak.   Najprostsz odpowied na pytanie, co jest pornograficzne, daje nam wrodzone uczucie wstydu. (...) A na argument, 縠 uczucie to jest u r罂nych ludzi rozmaite, odpowiada [nale縴], 縠: 1

"Jak by kobiet" Caitlin Moran: z硂te my秎i, kt髍e b阣ziesz chcia砤 sobie wytatuowa

dla odwa縩ych): "Je秎i flirtowanie przychodzi ci naturalnie, to tak naprawd nie ma nic wsp髄nego z seksem. Flirtujesz z ka縟ym - m昕czyznami, kobietami, dzie鎚i, zwierz阾ami, a nawet z infolini ("Wi阠ej opcji? - Wybierz 3. Skarbie, nie s眃z, 縠by mia w ofercie opcj, na kt髍 ja

Stuletni wibrator

) m昕czyzn dopiero w p蠹norenesansowej Italii. Ubocznym skutkiem by硂 przekonanie panuj眂e powszechnie w秗骴 m昕czyzn, uwa縜j眂ych si za znawc體 przedmiotu, 縠 kobieca seksualno舵 w og髄e nie istnieje - poza patologicznymi przypadkami kobiet nazywanych nimfomankami. W drugim stuleciu n.e., a wi阠 na

"Wysokie Obcasy Extra"

SZCZEG覮ARA Nudzenie si od czasu do czasu daje oddech. G硂wa musi mie przestrze, 縠by dobrze dzia砤. Musi czasem poby tam, gdzie chce, a nie tam, gdzie powinna Dobrze wszyscy wiemy, 縠 Nowy Rok to granica zupe硁ie umowna. Ale mo縩a j przej舵 serio, mierz眂 si ze swoimi ograniczeniami i

Wszystko, co chcesz wiedzie o seksie, a nie wpad砤by na to, 縠by o to zapyta

Troch liczb- Nie Ty jedyna figlowa砤 tej nocy. Na ca硑m 秝iecie dziennie odbywa si 120 mln stosunk體 seksualnych.- Podczas uprawiania seksu spala si 360 kalorii na godzin - musisz jednak si troch wysili, a nie le縠 plackiem.- Na ka縟 jedn "normaln" stron www przypada a pi赕

Fenomen Abby Lee: czy kobiecie wypada milion razy dziennie my秎e o seksie?

- bo je秎i kto kocha seks i chce go uprawia wiele lat, to musi to robi z g硂w. To drugie - ju wyja秐i砤m dlaczego. Kobieta musi przecie jako dawa sobie rad sama, kiedy czasem zabraknie u jej boku m昕czyzny. Abby Lee, czyli Zoe Margolis Abby co prawda nie ma problemu z poderwaniem faceta - jest

O orgazmie przy kawie

Tak si ucieszy砤m, 縠 nareszcie mam mo縧iwo舵 przeczytania dobrego, a przede wszystkim szczerego i niezwykle wa縩ego artyku硊 o kobiecej seksualno禼i. Mam 30 lat i dopiero od blisko roku, b阣眂 w zwi眤ku z fantastycznym m昕czyzn, odkry砤m wszystkie niezwyk砮 doznania: orgazm 砮chtaczkowy, punkt G

Koz硂wska-Rajewicz: Gender to nie zag砤da cywilizacji

biologicznych cechach, przerabiania ch硂pc體 na dziewczynki. Ten atak antygenderyst體 z wymy秎on histori o przebieraniu to kompletne nieporozumienie. Mo縠 wielu si obawia, 縠 usi硊je si wcisn辨 kobiety w gorset m阺ki, a m昕czyzn - w kobiecy. 痚 nagle ta wajcha p骿dzie w drug stron, przekraczaj眂 granice

Mi硂舵 i seks - przyp硑wy i odp硑wy

mi硂舵 wyrozumia砤, empatyczna. Tak. Dojrza砤 mi硂舵 partnerska po潮czona z seksem to oscylowanie mi阣zy erosem i storge. Nie da si jej chyba uj辨 w jakie ramy. S砤bo禼i wszystkich modeli teoretycznych jest ich ograniczenie. A przecie mi硂舵 zawiera zbyt wiele element體, zmienia si, zale縴 od fazy

Seks i geografia

Anglii to bardzo popularna forma zbli縠.Hiszpa駍kie pieszczotyCinepimastria, tak brzmi fachowa nazwa seksu hiszpa駍kiego. To pieszczoty, w czasie kt髍ych m昕czyzna ociera si cz硂nkiem o piersi partnerki. To praktyka dla par heteroseksualnych, a sprzyja jej du縴 biust. Dla kobiety przyjemno舵

Przekonania kobiet na temat orgazmu

orgazmu, to znaczy, 縠 zawi骴 m昕czyzna. Na jego barki przerzucamy odpowiedzialno舵 za nasz orgazm. A same nie robimy nic - tylko czekamy, 縠by go w ko馽u mie.Orgazm w wyniku masturbacji to "nieprawdziwy" orgazmMimo 縠 raczej wi阫szo舵 z nas lubi seks, to bardzo podejrzliwie odnosimy si do

Czas na seks

mia砤 najlepszy seks w 縴ciu ze swoim m昕em, za秏ia砤bym mu si w nos. Wtedy wydawa硂 mi si, 縠 pi赕dziesi阠ioletnie staruszki - je秎i gdziekolwiek chc le縠 - to najwy縠j krzy縠m w ko禼iele. Ju na sam my秎 o tym, 縠 moi rodzice mieliby mie cokolwiek wsp髄nego z seksem, robi硂 mi si niedobrze. A

W 丑縦u z feministk

Nie tylko m笨 nauczy ci seksu痽jemy w kulturze, kt髍a sugeruje, 縠 seks jest bardziej dla m昕czyzn ni kobiet i 縠 to oni - gdy my ju osi眊niemy wiek odpowiedni do zam笨p骿禼ia - naucz nas seksu. Wcze秐iej nie powinny秏y si nim za bardzo interesowa. Taka sytuacja mo縠 by pocz眛kiem dramatu

Szata駍kie wersety - ksi笨ki zbuntowanych kobiet

Opowie舵 austriackiej noblistki o toksycznej relacji matki z c髍k, w砤dzy uzasadnionej przez przemoc, autodestrukcji, podgl眃aniu, masturbacji, zadawaniu sobie b髄u i wyprawie w zakazane rewiry seksu z uczniem. G丑wna bohaterka "Pianistki", szanowana i ceniona nauczycielka gry na

Apetyt na seks

kontaktu seksualnego z kobiet, dzi阫i polucjom, czyli zmazom nocnym (niekontrolowanym wytryskom nasienia podczas snu), lub poprzez masturbacj. W sytuacji, kiedy m昕czyzna nie uprawia regularnie seksu z kobiet (bo na przyk砤d jest samotny), masturbacja jest tak naprawd naturalnym wyj禼iem z sytuacji

W XXI wieku: dziewczyna - tak, dziewica - nie

m昕czyzna? Definicja dziewicy ma bardziej zdecydowany zwi眤ek z p硂dzeniem, ni z prze縴ciem przyjemno禼i seksualnej. Wyklucza mo縧iwo舵 poznania erotycznego dzi阫i masturbacji. Wyklucza mo縧iwo舵 seksu inaczej pojmowanego ni stosunek (waginalny). Sprzyja kontrolowaniu zachowa kobiet, a tak縠 dzieleniu

Seks? Rodzice milcz lub strasz

masturbacji. 70 proc. - na temat AIDS. "Mama stwierdzi砤, 縠 [AIDS] bierze si z tego, 縠 dw骳h m昕czyzn uprawia seks. Nawet je秎i 縜den z nich go nie ma, to on powstaje w ich organizmach" - pisze w ankiecie nastolatka. Raport pokazuje, 縠 matki nie potrafi przekaza c髍kom informacji o miesi眂zce

Kobiety "zwolnione" z seksualno禼i

, nieczu硑m na jej sygna硑 i pragnienia. Kasia uzna砤, 縠 wszyscy faceci to 秝inie. 痑den nie by taki, jak to sobie wyobra縜砤 jako nastolatka. 痑den nie da jej orgazmu. 痑den nie nauczy j czerpa rado禼i z seksu. A przecie od dzieci駍twa powtarzano jej, 縠by nie dotyka砤 si sama, 縠by nie pr骲owa砤

Sarah Waters: Moje powie禼i s lesbijskie i chcia砤bym, 縠by to zosta硂 zauwa縪ne

, w kt髍ej si poruszamy, i przedmioty, kt髍ych na co dzie u縴wamy, pokazuj wyra糿ie, jak zmieniaj si nasz nastr骿, osobowo舵, obyczajowo舵 epoki - jak my秎imy o prywatno禼i, seksie, mi硂禼i, z jakiej klasy pochodzimy, o czym marzymy. Co chcemy pokaza, czym si popisa, a co ukry. Dorasta砤 w

Jak 砤two pomyli seks z mi硂禼i?

Ile twoich kole縜nek twierdzi, 縠 kocha硑 ka縟ego swojego ch硂paka? Czy naprawd zawsze musimy by zakochane? A mo縠 same po prostu nie potrafimy odr罂ni mi硂禼i od seksu?Sk眃 wiesz, 縠 jeste zakochana?Znane jest ci to uczucie, gdy kolana robi si mi阫kie, serce wali, jak m硂tem, dr縴sz na

Najpierw on oddaje si jej, czyli seks niepe硁osprawnych

chodzi! - przerywa dr Ma硑szko. M昕czy糿ie do seksu potrzebne jest czucie w砤snego cia砤 (i naturalnie cia砤 drugiej osoby). Seks ma prowadzi po pierwsze do erekcji, po drugie ejakulacji, po trzecie do orgazmu. U m昕czyzny po urazie rdzenia problematyczne s wszystkie te trzy etapy. Jagoda: Erekcja u

Seks i religia

. I rabin Shmuley, i ojciec Ksawery m體i: mi硂舵 kobiety i m昕czyzny jest najwa縩iejsz wi陑i. Obaj s za tym, by秏y si mno縴li, wyganiali dzieci do w砤snych 丑縠k i zatrudniali nianie, by czasem by tylko we dwoje. 'Nie b骿 si seksu, czyli kochaj i r骲, co chcesz' - z ojcem Ksawerym Knotzem

"Promocja masturbacji"? Wojna o edukacj seksualn w Krakowie

to podpisa? Teresa Kr髄 jest autork podr阠znika do WD i krakowskim konsultantem tych lekcji. Swoich pogl眃體 nie kryje. W wywiadzie dla "Gazety" z 2011 r. m體i砤, 縠 "15-letnie dziewczynki nie pragn seksu", chc jedynie "zaszy si w ramionach m昕czyzny, kt髍y jest

Odzyska砤m cipk

by硂 warto o nim m體i. Trudne s硂wa? Ale m體ienie o waginach to tylko kwestia wprawy. S硂wo "pochwa" zatraci ca硑 sw骿 medyczny sens, je秎i b阣ziemy je wypowiada na co dzie, a nie tylko u ginekologa. W ten spos骲 oswoimy wszystkie trudne s硂wa. Mo縩a zacz辨 od 鎤iczenia przed lustrem

W poszukiwaniu wytrysku

drugie, masturbacja kojarzy si z samotno禼i i wiele kobiet mi o tym m體i, 縠 jak si masturbuj, to je to przygn阞ia. Bo od razu my秎, 縠 to jest tak, jakby nie mia硑 z kim uprawia seksu. Takie jeste秏y my, kobiety - 縠 o seksie my秎imy niezwykle relacyjnie, wi笨emy go z drug osob, a nie z sam

Dmuchane lale s passé - oto najnowsza erotyczna zabawka dla m昕czyzn: 3Fap

, masturbacja zn體 stanie si zabaw, a nie t ci昕k ork na og髍ze. Ugorze. No, problem prezentu dla (by砮go?) ch硂paka rozwi笨e si sam. Seks w ma硑m mie禼ie: Masturbacja w Wo硂minie [16+]

Niep硂dno舵 - czy to wyrok?

ostatnich latach na 砮b na szyj. M昕czy糿i maj te opory przed oddawaniem nasienia do badania, bo wi笨e si to z masturbacj, a masturbacja to przecie "grzech". Poza tym wstydz si, 縠 wszyscy wiedz, 縠 oni si masturbuj. Ale po kampanii spo砮cznej promuj眂ej badanie nasienia troch si to

Wsp蟪czesne mormonki: z tabletem, samochodem, w d縤nsach

dos硂wnie si skr阠am, gdy widz, 縠 m骿 m笨 ma na to ochot. Te z was, kt髍e nie lubi seksu, jak wam si udaje pogodzi potrzeby m昕a i w砤sne? E. odpowiada: - U mnie przeciwnie, chcia砤bym kocha si ka縟ego dnia, a m笨 nie. Zawsze czuj si z tego powodu winna - co ze mn nie tak? Uprawiamy seks raz na

Rewolucja seksualna do powt髍ki

m昕czyzn, kt髍e zach阠aj do zostania mistrzyni w 丑縦u i zaliczenia 100 kobiet w kwarta. Pozostaj jednak seksualnymi analfabetami. Szczeg髄nie dotyczy to dziewcz眛, kt髍e wzrastaj nie widz眂 nawet swoich narz眃體 p砪iowych, nigdy si nie dotykaj眂, nie masturbuj眂. A je秎i si masturbuj, to z

Nie szkodzi, 縠 nie dzia砤

akcji z penisem w roli g丑wnej, ale nie jest to jedyny wyznacznik udanego seksu! Bywa, 縠 wi阫szym problemem nie s zaburzenia erekcji partnera, ale jego stan psychiczny i zmiana zachowa z tym zwi眤ana. Podobno seksuolodzy coraz cz甓ciej obserwuj u 30-letnich m昕czyzn 秏ier libido. U tych

Mi硂舵, rozkosz, szczytowanie - bez nich kultury francuskiej zrozumie nie spos骲

literaturze. Historia znana, ale warto j sobie od秝ie縴. On, scholastyk, s砤wa swoich czas體, przy tym m昕czyzna uwielbiaj眂y kobiety i sam przez kobiety uwielbiany (wa縩a cecha), jest znacznie od niej starszy. Kiedy poznaje Heloiz, dobiega czterdziestki - ma j uczy; ona ma lat 23. Jest pi阫na, a tak縠

Hit: 'Rodzina Savage'/ Kit: 'Kwestia zaufania'

pogaw阣ki o sensie 縴cia. 'Opowiadam dowcipy oraz komentuj pogod, 縠by odwr骳i uwag od faktu, 縠 rujnuj sobie 縴cie' - m體i Tom. Nawet je秎i dialogi o trawieniu i masturbacji nudz, warto wytrzyma do sceny, w kt髍ej Duchovny w grupie uzale縩ionych od seksu opowiada o swoich wymy秎onych zboczeniach

Norma a seks

zwi眤ku. Np. masturbacja pod wzgl阣em medycznym jest ca砶owicie normalna. To substytut seksu roz砤dowuj眂y napi阠ie u osoby, kt髍a nie ma mo縧iwo禼i odbycia stosunku. A je秎i ma mo縧iwo舵, ale nie chce z niej skorzysta? No w砤秐ie. Wtedy musimy oceni zachowanie tego pacjenta z punktu widzenia normy

Seksuolog radzi

konwenans體, a niekiedy te... pofolgowania swoim lekko ekshibicjonistycznym sk硂nno禼iom.Czy dojrza硑 m昕czyzna, kt髍y bardzo cz阺to si masturbuje, powinien poszuka pomocy specjalisty?To zale縴, co rozumie przez bardzo cz阺to. Masturbacja nie jest 縜dnym zaburzeniem seksualnym, lecz naturaln form

Jak rozmawia z dzieckiem o seksie?

ma jakie kanty i jest niebezpieczny. Masturbacja dzieci阠a jest wpisana w rozw骿 i zdarza si ju u dzieci w okresie przedszkolnym, potem w wieku wczesnoszkolnym wyst阷uje rzadziej, a kolejny rzut, masowy, dotyczy okresu dojrzewania. Je秎i ch硂piec ma 12 lat, to jest ju za p蠹no na rozmow z matk

Dwie zawsze o jednym - seks tantryczny

Kulminacja ta馽a czyli orgazm "jest to chwila, w kt髍ej m昕czyzna mo縠 obdarzy swoj ukochan moc i pewno禼i siebie jaka przystoi bogini". Czyli - udany seks, to taki po kt髍ym kobieta czuje si pi阫na i silna. W naszej cywilizacji dla udanego seksu kluczowa jest spontaniczno舵 i ilo舵

Nadia Bolz-Weber - pastorka z tatua縠m

spotka si ze swoimi parafianami, a nie podpisa ksi笨k czy zrobi sobie z kim zdj阠ie. Wi阠 tak, nie lubi tego, ale staram si tego po sobie nie pokaza. W swojej ksi笨ce piszesz, 縠 wielu z twoich parafian, zw砤szcza gej體, us硑sza硂 w innych ko禼io砤ch, 縠 nie s mile widziani. U ciebie

Seksoholicy i zwykli 砤jdacy

starze i rozwija swoj kobieco舵. Warto w秗骴 starszych znajomych szuka dobrych, m眃rych przyk砤d體. Kobiet si jest, a nie bywa... Kobieta mo縠 si podejrzewa o uzale縩ienie od seksu, kiedy utrzymuje cz阺to kontakty z przypadkowymi m昕czyznami, spotyka si z wieloma r體nolegle, nie kontroluje tego

Pobaw si w sypialni

biczami, a m昕czyzna u naszych st髉 w masce 秝ini. Zabawa ma nam sprawia rado舵, przyjemno舵. Ka縟a z nas ma tworzy t rzeczywisto舵 indywidualnie. W zwyk硑m sex-shopie rzeczywi禼ie jest takie niebezpiecze駍two narzucenia utartych 禼ie縠k - od malutkich wibrator體, przez coraz wi阫sze, do fistingu. Moje

Rozpal wyobra糿i

obok seksualnych bod糲體 nie potrafi przej舵 oboj阾nie. Kumuluj si one w naszym umy秎e, a potem w odpowiednim momencie zostaj przywo砤ne - podczas masturbacji, stosunku, zawsze wtedy, kiedy pragniemy wywo砤 u siebie podniecenie.Krzysztof, 35 lat:Kiedy chc si pobudzi erotycznie, odwo硊j si do

Fale kobiecego po勘dania

podnieca same. Bo jeste秏y uwarunkowane kulturowo, 縠 ma si pojawi cudowny m昕czyzna, kt髍y wie doskonale, jak nas zaczarowa i tak nas poprowadzi, 縠by by硂 wspaniale. A to od nas zale縴, czy b阣ziemy si czu硑 wspaniale. W ksi笨kach jest napisane, 縠 masturbacja to zast阷cza forma roz砤dowania

Seks i jego "filie"

, to mo縠sz zosta na tym etapie. I ju zawsze ociera si o drzewo. Cz硂nkiem? Ona: A niby dlaczego nie wagin? Bo jak sobie wyobra縜m kogo takiego, to widz raczej faceta. On: Dewiacje rzeczywi禼ie s cz阺tsze u m昕czyzn. Prawdopodobnie dlatego, 縠 testosteron dzia砤 nies硑chanie silnie ju we

Prof. Lew-Starowicz o s硑nnym Raporcie Kinseya

z ok. 500 szczeg蟪owych pyta. Dzisiaj, prowadz眂 badania, zadajemy oko硂 stu, a Kinsey poszed na ca硂舵. Uda硂 mu si nak硂ni 10 tys. Amerykan體 (m昕czyzn i kobiet), by wzi阬i udzia w badaniach, a polega硑 one na spotkaniu twarz w twarz z ankieterem i wyjawieniu tajnik體 z w砤snego 縴cia

Seks z happy endem

wielu czynnik體. Si砤 naszych dozna uzale縩iona jest od nastroju (zm阠zone czy zestresowane mamy mniejsze szanse na rozkosz), od partnera i naszego stosunku do niego. Du縠 znaczenie maj dotychczasowe do秝iadczenia erotyczne, a tak縠 wyniesione z domu podej禼ie do seksu - je秎i kobiet od dziecka

Atrakcyjna, czyli jaka

s m硂de i atrakcyjne, a nie maj powodzenia u m昕czyzn. Cz阺to bywa硂 tak, 縠 aby rozwi眤a problem, proponowa砮m spotkanie w gabinecie. Gdy pacjentka przychodzi砤, bardzo cz阺to mia砮m wra縠nie, 縠 jej spojrzenie na sam siebie jest zupe硁ie nieobiektywne. Ale chyba takie podej禼ie nale縴 pochwali

Wyciskarka i kultura rozkoszy

liberalnego podej禼ia Holendr體 do seksu. Dzi mo縩a go kupi w sklepie z pami眛kami obok wiatrak體 i drewniak體. Dla niekt髍ych to po prostu nisza na rynku - sektor tyle popularny co zaniedbany przez uznanych projektant體. Maurycy Gomulicki, polski artysta mieszkaj眂y w Meksyku, zaprojektowa sie sex

Sasha Grey. Filozofia 6 na 9

genitali體 i po秎adk體, a stosunek analny to norma. W swoim pierwszym filmie w 縴ciu 18-letnia Grey, wyraziwszy na to pe硁 zgod, uprawia砤 seks z 12 m昕czyznami. W ci眊u p蟪 roku zagra砤 w ponad 80 filmach, zarabiaj眂 w sumie ponad 200 tys. dol. Bra砤 udzia w najbardziej ekstremalnych, brutalnych i

Spo砮cze駍two ameryka駍kie czas體 Alfreda Kinseya

masturbacji uwa縜no za chorob o gro糿ych skutkach, takich jak 秎epota czy parali. W zapiskach XIX-wiecznych szpitali s przyk砤dy pacjent體 leczonych z powodu masturbacji. Wed硊g zapis體 New Orlean's Charity Hospital dw骳h m昕czyzn zmar硂 z powodu tej "choroby". Prawdopodobnie zabi硑 ich 體czesne

O czym w sypialni powinna pami阾a kobieta

tym z partnerem. Skoro go wybra砤, chyba zas硊guje na odrobin zaufania? Kochaj眂y m昕czyzna na pewno si tym przejmie i zechce ci towarzyszy podczas wizyty u seksuologa. Wsp髄na praca nad tym, by seks sprawia ci wi阫sz przyjemno舵, z pewno禼i was do siebie zbli縴, a starania uwie馽zone sukcesem

Nikt pani nie chcia?

si w innym mie禼ie. Przecie ju sama wizyta u ginekologa nie jest przyjemna, a p骿禼ie do przypadkowego grozi tym, co sta硂 si mojej kole縜nce. "To nikt pani nie chcia?!" - westchn背, jak zobaczy, 縠 jest dziewic. Serdeczna znajoma z parafii, kt髍a nie mia砤 nigdy m昕czyzny, a jest po

Seks. Kobieta to nie lampka: "pstryk i dzia砤"

ochot, przejmuj inicjatyw. Miewam fantazje seksualne. Dzwonek do drzwi. Otwieram, a tam hydraulik. Kochamy si szybko na stole w kuchni i on wychodzi. Albo taka, 縠 jad do nieznajomego m昕czyzny do jego biura, on str眂a wszystko ze sto硊 i uprawiamy seks. W rzeczywisto禼i chcia砤bym spr骲owa seksu z

痽cie seksualne Polak體

S硑nny brytyjski producent prezerwatyw Durex zajrza do ponad 26 tys. sypialni kobiet i m昕czyzn w 26 krajach 秝iata. Ankieterzy pytali min. o zadowolenie z seksu, gotowo舵 do eksperymentowania i 丑縦owych partner體. Wszystko po to, 縠by ustali co sprawia, 縠 coraz bardziej lubimy si

Ulubiony pas cnoty

najcz甓ciej jest uprzedmiotawiana, a m昕czyzna narzuca regu硑 gry. To nie wina m昕czyzn, ale religii. Ka縟a religia ma obsesj na punkcie seksu. Rozmaici pasterze podkre秎aj, 縠 kobieta jest z砮m wcielonym. Ludzie nie zdaj sobie sprawy, w jak ogromnym stopniu ich 縴cie jest zdominowane przez

Nie straszy seksem

kt髍ym b阣 uprawia硑 seks. Drugi przyk砤d: w wieku dojrzewania masturbuje si ponad 90 proc. ch硂pc體, to naturalne zjawisko. Podr阠zniki, na podstawie kt髍ych prowadzi si lekcje przygotowania do 縴cia w rodzinie, przekonuj uczni體, 縠 masturbacja to co z砮go. W efekcie wielu m硂dych m昕czyzn nie

Problemy? Mo縩a je rozwi眤a

Pami阾ajcie, 縠 tylko w wyobra糿i, powie禼iach i filmach kobieta zawsze wije si z rozkoszy po pi阠iu sekundach stosunku, a m昕czyzna nigdy nie miewa k硂pot體 z erekcj. W 縴ciu trzeba kierowa si zasadami logiki. Najwa縩iejsza z nich brzmi tak: jeste禼ie tylko lud糾i, nie maszynami do seksu

Latanie na zawo砤nie, czyli jak kobieta ma prze縴 orgazm

", z kt髍ym mia砤 upojny seks, a w tym seksie wielkie latanie. Ale z orgazm體, niestety, nici.Eureka! - pojawi硂 si w zupe硁ie nieoczekiwanym momencie. Swift znalaz砤 rozwi眤anie, b阣眂 w zwi眤ku z kolejnym m昕czyzn (antropologiem), bynajmniej jednak nie dzi阫i niemu. Po upojnej (dla niego) nocy

Fantazje seksualne kobiet

seksu lub masturbacji, w k眕ieli, w tramwaju, w sklepie. No, mo縠 nie tak cz阺to jak m昕czy糿i, ale ju w raporcie Kinseya w latach 60., o kt髍ym teraz g硂秐o z powodu filmu, do fantazji erotycznych przyzna硂 si ok. 70 proc. kobiet! Do dzi pokutuje stereotyp, 縠 秝intusz tylko m昕czy糿i, a to

Seksualno舵 Polek

partnerem. A je縠li chodzi o ksi昕y - w ci眊u ostatnich kilku lat przyby硂 wiele r罂nych organizacji religijnych, stowarzysze. Wiele m硂dych os骲 w nich dzia砤. Zmienili si te ksi昕a - s bardziej otwarci. Dzi阫i temu, 縠 ucz o tym w szkole, potrafi rozmawia tak縠 o seksie. I wiele os骲 z m硂dego

Gra wst阷na: porozmawiajmy o kobietach

si doznawan rozkosz. Pieszczoty po stosunku sprawdzaj si te w innej sytuacji - kiedy fina u partnera nast眕i zbyt szybko i partnerka nie zd笨y砤 prze縴 orgazmu. Umiej阾nie pieszcz眂 砮chtaczk i pochw, m昕czyzna mo縠 doprowadzi kobiet do szczytowania.Bia硑 seksBiegli w ars amandi

O czym powinien w sypialni pami阾a m昕czyzna

m昕czy糿i bior sobie za punkt honoru, by kocha si jak najd硊縠j. To bardzo mi砮, o ile nie przesadzaj. Kobiety wprawdzie marz o nami阾nym kilkugodzinnym seksie, ale nie codziennie. Je秎i seks za ka縟ym razem obejmuje d硊g gr wst阷n, mi硂舵 francusk, wzajemn masturbacj, a potem kilkukrotn zmian

Niewidzialne lubi si kocha

dla kobiet? A.D.: Nie ma, a szkoda. U kobiet nie ma 縜dnych medycznych przeciwwskaza do uprawiania seksu, ale niepe硁osprawno舵 uderza najmocniej w ich poczucie atrakcyjno禼i. A problemy seksualne wp硑waj na wszystkie aspekty 縴cia, szczeg髄nie na kontakty interpersonalne. Dlaczego kobiety

Caitlin Moran: iechem rozbraja patriarchalne bomby

Podobno pani wie, co si sta硂 z feminizmem. A co ludzie m體i? 痚 si sko馽zy, 縠 ju nie jest potrzebny, 縠 feministki to garstka sfrustrowanych kobiet, kt髍e nienawidz m昕czyzn. Kiedy powiedzia砤m kole縜nce, 縠 b阣 rozmawia z najpopularniejsz brytyjsk feministk, zapyta砤 wprost: ''To one