mi甓nie penisa

Iza J眃erek

Wy鎤icz sobie lepszy seks!

Wy鎤icz sobie lepszy seks!

Wp硑w 鎤icze fizycznych na aktywno舵 seksualn nie jest niczym nowym. Cho now jako舵 鎤icze do seksu, wraz z kulkami gejszy, pr骲uje wnie舵 Anna Moderska, konsultantka erotyczna i wsp蟪tw髍czyni ToyParty. Z Ann rozmawiam o tym, co i jak trzeba 鎤iczy, aby 縴cie seksualne by硂 udane.

A czy ty ju 鎤iczysz mi甓nie Kegla?

Kobiety nie wiedz, jak rozmawia o tym, 縠 zdarza im si nie kontrolowa p阠herza. S wystraszone, zawstydzone, a przecie trening mi甓ni Kegla powinien by tak oczywisty jak codzienne mycie z阞體

Ewolucja w naszym ciele i jej b酬dy

Setki milion體 lat naszej historii ewolucyjnej pozostawi硑 w ludzkim ciele liczne braki, fuszerki i ca砶owicie zb阣ne elementy.

[16+] Jak mie wi阠ej przyjemno禼i w seksie? Odkryj mi甓nie Kegla

[16+] Jak mie wi阠ej przyjemno禼i w seksie? Odkryj mi甓nie Kegla

Jak baobab

Jak baobab

Ma pan dobre oko? Do penis體? Tak. Nie narzekam, obejrza砮m ich sporo. I co pan widzi? S kr髏kie, takie m硂tki, s wi阫sze - maczugi. S d硊gie, cienkie jak lance. Wielko禼i i grubo禼i s r罂ne, ale m昕czy糿i zbyt przejmuj si d硊go禼i. Z bada iatowego Towarzystwa Medycyny Seksualnej wynika

Cipkarium, czyli powszechny spis cipek (w porz眃ku alfabetycznym)

Cipkarium, czyli powszechny spis cipek (w porz眃ku alfabetycznym)

u縴tek z mi甓ni. Nie pogardzi uk砤dami zbiorowymi. H jak hydrant - wystarczy jeden precyzyjny i zdecydowany ruch w pobli縰 zaworu, a natychmiast robi si mokra. I jak intelektualistka - penis nie wzbudza jej zainteresowania, bezm髗gi rekwizyt erotyczny tak縠 nie. Za to uwielbia wdawa si w powa縩e

17 mit體 na temat seksu, kt髍e wpajane s m硂dym kobietom

17 mit體 na temat seksu, kt髍e wpajane s m硂dym kobietom

Ross. 5. Je秎i kto ci co kupuje, jeste mu winna seks Nigdy nie jeste nikomu winna seks. Bez wzgl阣u na to, czy postawi ci drinka, czy kupi diamentowy naszyjnik. 6. Zbyt du縪 seksu ci rozci眊nie Kobiety r罂ni si rozmiarami pochwy tak samo jak m昕czy糿i rozmiarami penisa, a pochwa jest

Spu舵my ze smyczy fantazje erotyczne!

Spu舵my ze smyczy fantazje erotyczne!

czy wulgarn. Tymczasem wielu polskich seksuolog體 stawia nadal wy潮cznie na satysfakcj penisa, a kobieta ma si dostosowa do tego, czego chce facet. My mamy si podoba m昕czyznom, zadowala ich i jeszcze udawa, 縠 wszystko jest ok, kiedy kochanek nawet si specjalnie nie wysila, 縠by nam te

Dolegliwo禼i psychosomatyczne. Gdy czynniki psychiczne s zapalnikiem problemu

Dolegliwo禼i psychosomatyczne. Gdy czynniki psychiczne s zapalnikiem problemu

zmieniaj眂e si potencja硑 chemiczne. Dlatego z砤mane serce mo縠 bole jak z砤mana r阫a. G丑d odbiera si酬 nie tylko mi甓niom. Cz硂wiek zm阠zony i niewyspany pr阣zej si poddaje i ulega pokusom. Stres os砤bia odporno舵. Samopoczucie ma wp硑w na zdrowie. O dolegliwo禼iach, kt髍ych przyczyna jest fizyczna

Kobieca ejakulacja - fontanna rozkoszy

Kobieca ejakulacja - fontanna rozkoszy

pochodzi z zaprzyja糿ionego serwisu HelloZdrowie.pl Polecamy r體nie artyku硑: Fellatio czyli oswajanie penisa Mi甓nie Kegla - gimnastyka wskazana Masturbacja to rewelacja

Ludzi kr阠 糽i faceci. O nich mo縩a fantazjowa, a o g砤dkich herosach - nie

Ludzi kr阠 糽i faceci. O nich mo縩a fantazjowa, a o g砤dkich herosach - nie

powiedzenie: m昕czyzna jest wart tyle, co jego n罂 i penis. Ale dzisiaj tylko z no縠m i penisem nie zajdzie si w 縴ciu daleko. 痚by nie sta si dupkiem, trzeba ws硊chiwa si w innych i zachowa elastyczno舵. Odkrywa swoj wra縧iwo舵, kobieco舵. Wci笨 od nowa, bo nie wierz w odnajdywanie r體nowagi. To

Joga dzia砤 jak diabli

Joga dzia砤 jak diabli

sensacyjnych doniesieniach - m體i Kasia i przywo硊je naukowe ustalenia. Naukowcy z uniwersytet體 Yale i Harvard stwierdzili, 縠 m髗g dzi阫i medytacji (tak samo jak nasze mi甓nie dzi阫i asanom - pozycjom jogi) staje si wi阫szy. Medytacja wp硑wa na wzrost tkanek kory m髗gowej w cz甓ciach odpowiedzialnych za

Czy Fronda ma racj, bojkotuj眂 jog? Udowadniamy naukowo, 縠...

Czy Fronda ma racj, bojkotuj眂 jog? Udowadniamy naukowo, 縠...

, proponowa砤bym skupienie si na badaniach naukowych, a nie na sensacyjnych doniesieniach - m體i Kasia i przywo硊je naukowe ustalenia. Naukowcy z uniwersytet體 Yale i Harvard stwierdzili, 縠 m髗g dzi阫i medytacji (tak samo jak nasze mi甓nie dzi阫i asanom - pozycjom jogi) staje si wi阫szy. Medytacja wp硑wa na

Usi眃 na pralce, czyli najg硊psze rady i opinie dotycz眂e seksu

Usi眃 na pralce, czyli najg硊psze rady i opinie dotycz眂e seksu

we糾iesz do r阫i stetoskop, na硂縴sz czepek czy kask. Nasz komentarz: Superman jest przereklamowany. We 秗ednio dojrza砮go banana, obierz go ze sk髍ki i w丑 do torebki foliowej. Nast阷nie w丑 sobie torebk do pochwy i teraz spr骲uj na niej zaciska mi甓nie. Je秎i uda ci si zmia縟縴 owoc, znaczy, 縠

Gor眂a dziesi眛ka - erotyczne gad縠ty, kt髍e najcz甓ciej kupuj kobiety

Kobiety kupuj je, by 鎤iczy mi甓nie dnia miednicy, tzw. mi甓nie Kegla. Dzi阫i regularnemu napinaniu i rozlu糿ianiu mi甓ni mo縩a powr骳i do formy po porodzie, zapobiec nietrzymaniu moczu oraz poprawi 縴cie seksualne. Kulki gejszy Lelo Luna kosztuj 149 z. Lubisz nasze artyku硑? Zosta fanem i

Kogo zapami阾uj lekarze?

Kogo zapami阾uj lekarze?

te stateczne prosz czasem, 縠bym wyci眊n瓿a im z pochwy r罂ne rzeczy, kt髍e zosta硑 po stosunku: ozdoby zak砤dane na m阺kie penisy, bawole oka, jakie szczoteczki. Niedawno wyjmowa砤m z pochwy koron. Tak, kt髍 si nak砤da na koniec penisa. Po stosunku cz硂nek zmniejszy obj阾o舵 i "ksi笨

Pochwa砤 cia砤. Wielka paryska wystawa Roberta Mapplethorpe'a

Pochwa砤 cia砤. Wielka paryska wystawa Roberta Mapplethorpe'a

Nieomal ca硑 kadr wype硁iaj muskularne plecy. W眞髗 kr阦os硊pa, g髍y mi甓ni i doliny pomi阣zy nimi - jak tektoniczne formacje terenu. Zwieszona g硂wa pozostaje niewidoczna, co sprawia, 縠 zag酬bienie mi阣zy barkami przypomina po秎adki. Wystarczy硂by spojrze z innej strony, aby w silnym m阺kim

Poranne przebudzenie

popisowo stwardnia硑. Kropelki wody prowokowa硑 dreszcze, w okolicach waginy miesza硑 si z sokami zwiastuj眂ymi przyjemno舵. Na twarzy Zuzy pojawi si lekki u秏iech. Z niecierpliwo禼i czeka砤 na ko馽owy skurcz mi甓ni, ale nie pozwoli砤 mu nadej舵 zbyt szybko. Pod przymkni阾ymi powiekami pojawia硑 si

Erotyczna mapa m阺kiego cia砤

po硂縴 si na brzuchu i rozpocznij czu砮 muskanie plec體, ca硂wanie ich, lizanie. Dreszcz podniecenia przejdzie go, gdy przesuniesz j陑ykiem lub wargami wzd硊 linii kr阦os硊pa. Po秎adki S zbudowane z tkanki t硊szczowej i mi甓ni, wymagaj wi阠 zdecydowanych pieszczot - ugniatania, drapania, poklepywania

In vitroterianizm

In vitroterianizm

fragmenty sk髍y, p阠herze moczowe, tkanki w眛roby, nerek, piersi, mi甓ni, naczy krwiono秐ych a nawet 砮chtaczek czy cia jamistych penisa). Post przerzuci si na produkcj mi阺a, uznaj眂, 縠 wykorzystuj眂 swoj medyczn wiedz i do秝iadczenie, mo縠 w ten spos骲 przynie舵 wi阠ej korzy禼i 秝iatu i

"Jak prostymi s硂wami zniech阠i do seksu" - praktyczny poradnik

"Jak prostymi s硂wami zniech阠i do seksu" - praktyczny poradnik

i niech nikt nie o秏ieli si s眃zi inaczej. By mo縠 kiedy obi硂 wam si o uszy, 縠 jest wr阠z przeciwnie - seks rozgrzewa, poprawia kr笨enie, pozwala te rozlu糿i napi阾e mi甓nie i skupi si na czym innym ni to okropne k硊cie w prawej skroni. Ale nie wierzcie w to! Je縠li popkultura nie m體i

"Slow sex. Uwolnij mi硂舵" [fragmenty ksi笨ki]

"Slow sex. Uwolnij mi硂舵" [fragmenty ksi笨ki]

zmys硂w. Mo縠my u縴 jedzenia jako seksu albo do oswojenia r罂nych technik seksualnych. Zjadamy, zlizujemy pokarmy z cia砤, na przyk砤d syrop z penisa, aby os硂dzi fellatio. Karmienie si nawzajem tworzy blisko舵 i tak縠 jest niezwykle zmys硂we. Mo縠my w ko馽u u縴 jedzenia do seksu w spos骲 jak

Potyczki s硂wne

uchwytem 禼iska砮 moje nadgarstki, zacz背e ca硂wa dekolt. Budowanie we mnie erotycznego napi阠ia musia硂 ci si podoba i jednocze秐ie tak縠 wyzwala silne podniecenie u ciebie. Czu砤m to. Twoje ruchy stawa硑 si bardziej natarczywe, mi甓nie stwardnia硑. Rozpi背e zamek od sp骴nicy i patrzy砮 jak

Seks "na bociana" - o intymno禼i w ci笨y i po porodzie

Seks "na bociana" - o intymno禼i w ci笨y i po porodzie

ciele, kt髍e oczywi禼ie po ci笨y jest inne - tu mi阫kie, tam wisz眂e, gdzie indziej w sine paski rozst阷體, z bliznami, zm阠zone i nadwra縧iwe, z mniej sprawnymi mi甓niami pochwy (we Francji ich rehabilitacja to standard opieki oko硂porodowej). Ale nadal jest nasze i innego nie dostaniemy, wi阠 lepiej

Gdy orgazm bawi si w chowanego

porno odpowiedniku You Tube - Red Tube znajdziesz filmy, nie pozostawiaj眂e pola wyobra糿i). W eksploracji w砤snej seksualno禼i pomocny jest tak縠 wibrator. W przesz硂舵 odchodz przera縜j眂e imitacje penis體, wsp蟪czesne wibratory s eleganckie, kolorowe i dostosowane do kobiecych oczekiwa (sprawd

Dlaczego p砤cze si po cebuli? To jedno z odkry nagrodzonych IgNoblem

bierzemy dos硂wnie biblijnych przekaz體. Nartniki wykorzystuj napi阠ie powierzchniowe, ale jaszczurki - si酬 reakcji wody na uderzanie stop. Naukowcy ju dawno temu policzyli, 縠 cz硂wiek ma zbyt s砤be mi甓nie na to, aby z dostateczn cz阺totliwo禼i i szybko禼i uderza nogami. Nie utrzyma si w ten

Orgazm. Trzecia brama

w砤秐ie "to": przej禼iowy szczytowy stan odczuwania intensywnej przyjemno禼i, zmiana stanu 秝iadomo禼i, niezale縩e od woli rytmiczne skurcze mi甓ni dna miednicy, skurcze zwieraczy cewki i odbytu po潮czone z mimowolnym napi阠iem mi甓ni ca砮go cia砤. Orgazm bierze si z po勘dania. 痚by po勘da

Dlaczego niekt髍zy nie mog mie dzieci?

parzyste gruczo硑 rozmieszczone po bokach miednicy. Maj wielko舵 i kszta硉 migda丑w, wydzielaj hormony p砪iowe oraz produkuj kom髍ki jajowe. Jajowody to wiotkie rurki wiod眂e od okolic jajnik體 do jamy macicy. Macica to narz眃 zbudowany z mi甓nia, o kszta砪ie sp砤szczonej gruszki i wielko禼i kobiecej

Pi阫na tu i... tam - intymna chirurgia plastyczna podbija narz眃y kobiet

, odsysa t硊szcz, powi阫sza penisy. W zalewie operacji powi阫szania piersi, zmniejszania nos體 i odsysania t硊szczu, takie obrazki by硑 naprawd niesamowite. Mnie by nawet nie przysz硂 do g硂wy, 縠 co mo縠 by nie tak z moimi wargami sromowymi - 秏ieje si Maja. - W tym wypadku nawet nie wiem, jakie s

O czym w sypialni powinna pami阾a kobieta

kochankiem.Podziwiaj jego najcenniejszy skarbOtaczaj jego m阺ko舵 szczeg髄n trosk, niemal czci. Upewnij partnera, 縠 jego penis jest idealnych rozmiar體 (zw砤szcza 縠 jest wystarczaj眂o du縴), bo cho tobie mo縠 si wydawa oczywiste, 縠 akceptujesz go w ka縟ym calu, m昕czyzna potrzebuje to od ciebie us硑sze. Sama

Dwie zawsze o jednym - seks tantryczny

. W naszej kulturze orgazm kojarzy si z tym, 縠 odp硑wamy, w sw骿 秝iat. Tu przeciwnie - kiedy prze縴wamy orgazm patrzymy sobie w oczy. Por體najmy wschodnie okre秎enie m阺kiego cz硂nka - judeitowa r罂d縦a, ber硂 秝iat砤, jaspisowa 硂dyga z naszym fiutem czy siusiakiem, czy nawet antycznym penisem lub

Wysokie Obcasy Extra

stosunku. - Powszechnie 縜rtuje si, 縠 m昕czyzna ma dwa o秗odki decyzyjne: siebie i swojego penisa. Dojrza硂舵  seksualna m昕czyzny polega na tym, 縠 rz眃zi swoim cz硂nkiem. Istot tych technik jest zapanowanie nad swoj seksualno禼i, 縠by 秝iadomie wywo硑wa po勘danie, hamowa, troch popuszcza

Seks analny - intymno舵 ekstremalna

pocz眛ki bywaj trudne i niepor體nywalne z tym, co si dzieje p蠹niej. Zacznijmy od tego, jak zbudowany jest odbyt. Zwieracz to silny mi阺ie. Gwa硉owne, brutalne jego rozwarcie mo縠 by bolesne, mo縠 spowodowa uszkodzenia delikatnej 秎uz體ki znajduj眂ej si wewn眛rz i wywo砤 krwawienia. Poza barier

Pochwica, czyli moja cipka jest zasznurowana

uniwersytet體. Bardzo atrakcyjna. Na pytanie o pochwic Ewa wymienia szybko: przy pr骲ach seksu nie da硂 si wprowadzi penisa, pochwa piek砤 i bola砤. Podobnie by硂 podczas wizyty u ginekologa. Na sam my秎 o seksie Ew zaczyna硑 bole mi甓nie po wewn阾rznej stronie ud, czu砤 fale gor眂a, k硊cie i rwanie w

G丑d seksualnej wiedzy zaspokoicie u bezpruderyjnych polskich prozaik體

. Wr阠z przeciwnie - zdaje si, 縠 kochankowie tak cz阺to zmieniaj pozycje, 縠 tw髍cy nie nad笨aj z odnotowywaniem wszystkich wariant體.  Mamy wi阠 "zwierz阠e pieprzenie i powolne kochanie", "秎izganie si w wy禼i蟪ce pochwy" (Plebanek), "wbijanie osikowego ko砶a penisa

"Sp蠹niona kochanka" - fragment erotycznej ksi笨ki

;, czuj czasami znajome 砤skotanie pomi阣zy nogami. Ale najcz甓ciej podniecaj mnie m昕czy糿i, a w砤禼iwie ich fragmenty. Uwielbiam m阺kie ty砶i, nawet te niekoniecznie idealne. I nogi - faceci maj fantastyczne nogi, takie z d硊gimi mi甓niami, bez grama t硊szczu. Chodz latem po ulicach i wgapiam

Mistrzyni Diana Nyad

najlepsz p硑waczk 秝iata, wielokrotnie j molestowa i pr骲owa zgwa砪i. Pierwszy raz w maju 1964 roku, kiedy Diana mia砤 14 lat i odpoczywa砤 u niego w domu po jednym z trening體. "Bez 縜dnego ostrze縠nia gwa硉ownie zerwa ze mnie kostium k眕ielowy. Pr骲owa w硂縴 we mnie penisa, ale zacisn瓿am

Seks. Kobieta to nie lampka: "pstryk i dzia砤"

przyp硑w energii. Ja 鎤iczy砤m mi甓nie Kegla, m笨 uczy si powstrzymywa wytrysk. Nie mam problem體, 縠by m體i o swoich potrzebach w 丑縦u. Mam bardzo ciasn pochw, wi阠 nie ka縟a pozycja jest dla mnie wygodna, czasem mnie uwiera. Na penetracj odbytu penisem si nie zgadzam, bo mam zesp蟪 jelita

K硂poty ze wzwodem

縴cia, zdrowe od縴wianie (ma硂 t硊szczu i cukru), ruch, niepalenie papieros體 i niepicie alkoholu, chyba 縠 w bardzo ma硑ch ilo禼iach. Skuteczn profilaktyk zaburze wzwodu jest aktywno舵 seksualna - penis, jak ka縟y inny narz眃, 鎤iczony sprawuje si lepiej.Fachowcy zalecaj tzw. 鎤iczenie Kegla

Pobaw si w sypialni

preferencjach. Kt髍y si pani rzuca w oczy? Zn體 zaskakuje mnie to, 縠 prawie wszystkie s takie r罂owe. A mnie znowu niepokoi ten nurt infantylizacji. Przesz硑秏y od majteczek pszcz蟪ek do r罂owych penis體. Kolor kobieco禼i, niewinno禼i, dziewcz阠o禼i. Bo to s zabawki dla dziewczyn. Nazwy to te sugeruj: toy

Kobieta na szczytach rozkoszy - jak j tam zaprowadzi

nastawienia psychicznego, czyli ch阠i i uczucia, musi pojawi si rozlu糿ienie mi甓ni krocza, zwi阫szenie ukrwienia okolic miednicy ma砮j, a tak縠 obfite wydzielanie 秎uzu u砤twiaj眂ego penetracj. Tylko kiedy te wszystkie elementy s spe硁ione, mo縩a przyst眕i do dzia砤nia.痚by by硂 mi硂...Zachowuj si

Udany seks

nastawienia psychicznego, czyli ch阠i i uczucia, musi pojawi si rozlu糿ienie mi甓ni krocza, zwi阫szenie ukrwienia okolic miednicy ma砮j, a tak縠 obfite wydzielanie 秎uzu u砤twiaj眂ego penetracj. Tylko kiedy te wszystkie elementy s spe硁ione, mo縩a przyst眕i do dzia砤nia.痚by by硂 mi硂...Zachowuj si

Seks z happy endem

禼iskaj nasze uda. Warto wiedzie, 縠 wi阫sz stymulacj podczas stosunku uzyskamy wtedy, gdy potrafimy mocno zacisn辨 pochw, tj. gdy mamy silne tzw. mi甓nie Kegla, czyli mi甓nie dna miednicy. Powoduje to lepsze tarcie mi阣zy cia砮m kobiety a penisem partnera i zwi阫sza intensywno舵 dozna.INTYMNE

Wchodzimy w 秝iat seksu

przyjdzie pora. Niedo秝iadczonemu m昕czy糿ie 砤twiej b阣zie wej舵 w kobiet, gdy ona - wygodnie u硂縪na na plecach - b阣zie mia砤 pod pup ma潮 poduszeczk, wypychaj眂 w ten spos骲 biodra ku g髍ze. M昕czyzna powinien opiera si na kolanach, mi阣zy jej rozchylonymi udami. 痚by wprowadzi penis do pochwy

Problemy? Mo縩a je rozwi眤a

woli, mo縠sz sobie pom骳, odpowiednio uciskaj眂 cz硂nek (aby zmniejszy dop硑w krwi do cia jamistych). Chwy trzon penisa ca潮 d硂ni, kciukiem naciskaj眂 od g髍y na cewk moczow - to powinno os砤bi troch tw骿 entuzjazm. Nawet je秎i efekty terapii nie b阣 od pocz眛ku zadowalaj眂e, 鎤icz dalej. W

Strategia GOJ BABY

by puszysta, bo to znaczy, 縠 pochodzi z dobrej rodziny, a wi阠 jest dobrym materia砮m genetycznym. W kulturze judeochrze禼ija駍kiej panuje pot昕ne tabu dotycz眂e pokazywania penisa. Kobieta nawet ca砶owicie naga a tak bardzo nie szokuje. Dlatego nawet tam, gdzie logika fabu硑 reklam體ki wymaga砤by

Katarzyna Kozyra

, a nie od do硊, podeprzyj, unie". 痚by osi眊n辨 brzmienie, nie mo縠sz 秔iewa gard砮m, powietrze musi by w zatokach, pod i nad oczami. Musisz rozlu糿i ramiona, czaszka powinna ci dr縠. Cia硂 to instrument. Kiedy 秔iewasz, pracuje 150 mi甓ni. Godzina 秔iewu to jakbym przez ca硑 dzie biega砤